A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 171
A lə nə cyə́ tyɛ' nthɔk Yeso lɑ Pɛtrɔ, ba Yakop pu Yohane fɑ é pu a pú təm gɔ dəm sʉəsʉə kuŋ dǒ pú.
2
Yeso sɑnyə dzə̌ pú: Sə́ é ləŋnyə pa' sə́ nam a, dzə tsyə fɔk pa' ŋkha' a.
3
Wap piŋ jɔ Mosɛ pu Elia ŋwak pu a Yeso pɑwə shɔm nwə̀.
4
Pɛtrɔ wuŋ ŋkho nə́ gɔm bi Yeso gɑ: Cyəpɔ, a puŋ gɑ́ pɑ pɑ́ pɑ́ tsɔ'ɔ; o kuŋ bɑ́ gɑ́ gɔ zhɔk mpfɑ̀ tsɔ'ɔ mɑ ntha. Mu' pɑ́ yǔ, mu' pɑ́ yə Mosɛ, mu' pɑ yə Elia.
5
Cwə yə e lə pɑ́ gɔm po'o a, guŋ nə yɔ mlwa dəŋnyələŋnyə pfɔptə wap. E yu' gi mo nthʉm mlwa ghɔm gɑ: Mo yəŋ bɑ Mu a yə gɑ̌ ŋkhuŋ e pɑpuŋ a, mo yə e buŋ a nə cwɔ' e. Po yu'nyə e.
6
Pɑkhʉ̌ Yeso lə nə yu' po', bwɔk té', bvʉtə si pfɔppfɔp.
7
Yeso sɔ' bəŋ pú, sho' pu nə pú gɔm gɑ: Po lusi! Ka po pwɔk!
8
Wap lə pʉ' mnyə map, biŋ jɔ pɑ́ da' Yeso dó é.
9
Pa' wap lə pɑ́ dzəŋ fɑ kuŋgó nə pɑnyə a, Yeso co' bi pú gɑ: Po pɔm nə siŋ sɔmmo nwə nə ywə yə a shyə po yɔ a, tə́ ŋkhəm cwə yə́ Mu mo yam nə vʉ̌ a.
10
Pɑkhʉ̌ Yeso lə piŋ həŋtə́ e gɑ: Nwə kɑ́ pɑ zhyə́ mcò' pɑ́ gɔm gɑ́ Elia gɔ sɔ' ləŋdzə sɔ̌'?
11
E pa' bi pu gɑ: A nyənyɔ gɑ Elia gɔ sɔ' sɔ' piŋ nyap guŋ mnwə awɛ.
12
Da' gɑ́ gɑ siŋ wɔ gɑ́, Elia le da' sɔ̌', wap lɑ nthə nə piŋ e, gə nə e pa' wap zhyə a. Ba Mu mo yə gɔ yɔgo' bi pú
13
pɑkhʉ̌ pyə yu' gɑ e lə́ gɔm Yohane nu'pɔ shyə́.
14
Wap pu a pú lə ghɔ tə́ ŋkhəm bəŋ pɔmnəŋ, mu' mbɛ sɔ' ŋkham kwi'tə dzə e gɔm gɑ́.
15
Cyəpɔ, cɔmmtso mu a, e bvʉ, biŋ bɑwə́ jɔgo' té' o; e bɑ̀ mu'cwə bvʉ mɔk, bɑ mu'cwə bvʉ̀ shyə.
16
Gɑ cəŋtə dɑ e gɔ bi pɑkhʉ̌ pǔ, da' gɑ́ la' wap ku' nə yɛ̀ é
17
Yeso lɑ ghɔm gɔm gɑ: Wɔ pɑ tə́ zhyə nə́ piŋ, mghɛ mhɔ, gɑ̌ gɔ pɑ́ bəŋ po tə kəm sǒ? Gɑ gɔ ŋkhyəp tʉ́m nə po tə kəm sǒ? Po lɑ e sɔ̌' tsɔ'ɔ bəŋ m̀.
18
Yeso lə cɔk zhwenyə cwəpuŋ, e təm nə mu, mu bɔ wuŋ jɛ́ pɑ́ cwə o bɔ.
19
A lə pɑ́ po'o pɑkhʉ̌ pyə sɔ' bəŋ é gɔm bi é gɑ: Nwə kɑ́ bɑ pyə ka kú' nə zhəŋ e?
20
Yeso pa' bi pu gɑ: Bɑ piŋnthʉm yɔ kɔk. Nə pa' gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ́ tyɛ'dzʉ yə po ghə piŋnthʉm dəŋ msɔm jap a, bɑ po gɔ ghɔm bi kuŋ go yəŋ gɑ: Lu tsɔ'ɔ gɔ tsi' i, a ghɔ̌. A sɔmywə lə piŋ shyə́ wɔ.
21
A piŋ bɑ po'o nə zhəŋ yəŋ nthi zhwenyə cwəpuŋ pɑ pɑ̌ m nə́ nə cwyɛ'nyə Si pu nə cwə tɑ́ tsʉ̌ ywə́
22
Cwə yə́ wap lə cu'tə Galilea, Yeso ghɔm bi pú gɑ: Pú gɔ hɑ Mù mo nə bǔ pɔmnəŋ;
23
wap zhwə e, a piŋ nə pɑ́ batə tyɛ'dzʉ yɑtá e yàm nə vʉ̌. Wap lə yú' po'o, nwə pɔk wap té' o.
24
Cwə yə́ wap lə́ kəm Kapɛrnaum a, pɑ kwishwɔp Dyə Si ghɔ bəŋ Pɛtrɔ gɔm bi é gɑ: Tà yɔ tə́ ma' shwɔp a?
25
Pɛtrɔ ghɔm gɑ: bɑkɔ. Pɛtrɔ lə́ pɑnyə dyə cwəlɔ, Yeso ləŋdzə gɔm bi é gɑ̌ O yɔ yǔ gɑ́ kɑ̀? Mfo mfo dəmcǎ' ŋkwi shwɔp bi pɑ wɑ? Bi pɔ pap kɑ m bi mcyə́nyə̀?
26
Pa' Pɛtrɔ lə̀ pa' gɑ́ bi mcyə́nyə̀ a, Yeso lə ghɔm bi é gɑ́: Nə kəlɑ́ pǒ tə́ bɑ mtho' pɑ́.
27
Da' gɑ́ nə cyətə fa'tə pɔ bǎ, ghɔ shyə lɑpʉə, má' bà', gəm dəŋdzə̀ bápgù yə́ e gɔ cɔk a, biŋ ŋa' shwə̀ é: O gɔ yɔ́ bʉm nthʉm o. Lɑ nə́ gɔ hɑ bi pu nə́ yɑ̀ shwɔp ba yù.MATIO 17:1
MATIO 17:2
MATIO 17:3
MATIO 17:4
MATIO 17:5
MATIO 17:6
MATIO 17:7
MATIO 17:8
MATIO 17:9
MATIO 17:10
MATIO 17:11
MATIO 17:12
MATIO 17:13
MATIO 17:14
MATIO 17:15
MATIO 17:16
MATIO 17:17
MATIO 17:18
MATIO 17:19
MATIO 17:20
MATIO 17:21
MATIO 17:22
MATIO 17:23
MATIO 17:24
MATIO 17:25
MATIO 17:26
MATIO 17:27


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28