A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 161
Pɑ Farisai pu a pɑ Sadukai lə sɔ' bəŋ Yeso, dəŋtə e gɔm bi e gɑ é la'tə wap mtiŋ myə a fɑ m kɛbəŋ a.
2
E pa' bi pu gɑ: A bɑ bwadzʉ̌ po ghɔm gɑ: Dzʉ̌ gɔ puŋ nə pa' po yɔ dzʉ̌ pɑwə bɛ pa' mɔk a,
3
a piŋ bɑ fɔkdzʉ̌ pɔ ghɔm gɑ dzʉ́ gɔ pɔk tyɛ' ɔ nə pa' kɛbəŋ wə bɛ sónyə̀ sǒnyə́ a. A bɑ po zhyə nə yu' mtiŋ kɛbəŋ, da' gɑ bɑ po ka ku' nə zhyə mtiŋ cwədzʉ̌.
4
Pɔ nə wɔdzʉ́ cwəpùŋ, pɑ ghə ghap həŋtə mtiŋ. Sɔ' m nə mtiŋ, pu tə́ gɔ piŋ la'tə wap sɔm mtiŋ a tə́ né da' mtiŋ Yona pɑ̀. E lə̀ ghɔm po'o nthak wáp tsʉ'u gɔ̌.
5
Pɑkhʉ̌ Yeso lə́ nə́ sa' ghɔ nə yə mu' jʉɔ, dʉɔnyə nə lɑ̀ msɛ.
6
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Po pɔm! Po pɔm ywə pɑ Farisai pu a pɑ Sadukai.
7
E lə ghɔm po'o pɑkhʉ̌ pyə pɑwə sɛ gɑ́: A dù pa' pɑ ka lɑ msɛ́ a.
8
Da' gɑ̀ Yeso zhyə, gɔm bi pu gɑ: Wɔ mghɛ piŋnthʉm ŋkho', nwə kɑ po sɛ gɑ pa' po ka lɑ msɛ a?
9
Po jɑ tə́ yu' a? Po ka kamtə́ nwə msɛ mta' tɔ nə pɔ sha'tɔ biŋ gə dəŋ msap myə́ po lə lak bo' myə́ nə́ a?
10
Kɑ msɛ mta' sɔmbʉə nə pɔ sha' pfʉə ba dəŋ mkhəkhʉə bo' myə́ a?
11
Nwə kɑ́ po lə yu' gɑ ŋ kha tə́ gɔmnwə m nə sɛ́ pɑ́ nə cwə yə ŋ khɑ gɔm bi po gɑ́ po pɔm kwɔ'msɛ̌ pɑ Farisai pu a pɑ Sadukai!
12
A lə pɑ́ po'o wap yu' gɑ e katə̀ gɔm m gɑ́ wap pɔm ŋkwɔ'msɛ pɑ́; gɑ e gɔm gɑ wap pɔm ywə yə pɑ Farisai pu a pɑ Sadukai ji'tə pɔmnəŋ a.
13
Yeso lə́ ŋwak nthʉm guŋ Kaesarea Filipo, həŋtə pɑkhʉ pyə gɑ: Pɔmnəŋ gɔm gɑ Mú mo bɑ wɑ?
14
Wap ghɔm bi é gɑ: Shɑ́ pɔ gɔm gɑ́ o bɑ́ Yohane nu' pɔ shyə̀; pyə shɑ̀ ghɔm gɑ́ o bɑ́ Elia; shɑ̀ ghɔm gɑ́ o bɑ́ Yeremia kɑ mu' gɔm ghɔm Si lɑ́.
15
Yeso piŋ gɔm bi pu gɑ: Kwa' wɔ, pǒ gɔm gɑ́ gɑ̌ bɑ́ wɑ?
16
Simon Pɛtrɔ lɑ́ ghɔm gɔm gɑ: O bɑ́ Kristo Mú Si nthʉɔtʉɔ.
17
Yeso piŋ dɑ́ ghɔm gɔm bi e gɑ: Simon mu Yona o bɑ́ bùŋtsě, nə pa' tə́ bapnɑ kɑ́ mcyə lə́ nə gə o zhyə po'o pɑ̀, Tá a yə e kɛbəŋ a nə́ gə́.
18
Biŋ sɔ' m nə m̀, gɑ ghɔm gɑ o bɑ́ Pɛtrɔ yəŋ la'tə gɑ́ ghǔ gwɔ', biŋ gɔ́ sɔ' kwɑ cu'tə a dəm ghǔ gwɔ' bɔ, mtʉ̀ɔ vʉ lə nəŋ gɔ sɔ' ghə sɔm gʉ' nə̀.
19
Gɑ̌ gɔ sɔ' hɑ ki Nəfo kɛbəŋ bu; guŋ ywə awɛ yə ǒ kwɑ́ dəmcǎ' a, pú gɔ sɔ' kwɑ́ kɛbəŋ, a guŋ ywə awɛ yə ǒ kyɛ' dəmcǎ' a, pu sɔ' ŋkhyɛ' kɛbəŋ.
20
A lə pɑ̌ po'o Yeso ghɔm bi pɑkhʉ̌ pyə gɑ wap pɔm nə siŋ sɔmmo gɑ e bɑ́ Kristo.
21
Tɑ́ fɑ cwə o bɔ Yeso Kristo to' nə siŋ pɑkhʉ pyə gɑ e lə́ gɔ ghɔ Yerusalɛm, yɔgó' té' o bi mghətso, bɑ m bi mkamsi gwyəgwyə pu a pɑ zhyə́ mco', wap ghə pu zhwə e, tə́ e piŋ jam nə vʉ̌ nə batə tyɛ'dzʉ́ yɑtá.
22
Pɛtrɔ fəŋ e nə gɔ jʉ̀m, shɔk e gɔm bi e gɑ: Si pfɔptə o m Cyəpɔ! Gɛ̌, bi a lə pɑ́ nə o pa' a.
23
Da' gɑ́ Yeso fɛ́ nɑ e gɔm bi Pɛtrɔ gɑ: Lu jʉ̌m m̀ m Sata! O wə bɑ bəŋ m̀ bɑ pɑ ywə fa'tə, nə pa' mkwɛnyə mǔ tə́ wə bɑ́ myə́ Si pɑ́, a pɑ́ myə́ pɔmnəŋ.
24
Yeso lə piŋ gɔm bi pɑkhʉ̌ pyə̀ gɑ: Mo pɑ́ gɔ yap jʉ̌m m̀, e kəŋnyə thə́ nɑ e, biŋ ŋkwa yə bɛnyəpɛnyə, nə jap jʉ̀m m̀.
25
Nə pa' mo pɑ́ shəŋ nə vɔk vɔ́k e bɑ e gɔ pi vɔk e bɔ; da' gɑ́ mo yə e pi vɔk é nə m̀ a gɔ sɔ' ghə vɔk.
26
A po' bi a pɑ a piŋ ŋkwitə mo nə kʉ̌ gɑ guŋ dzʉ awɛ pɑ bi e, tə́ bɑ ě lɑ vɔk e nə jo? Kɑ bi a pɑ́ mo hɑ kɑ a pɑ́ dəŋ vɔk é?
27
Nə pa' Mú mo gɔ sɔ' sɔ' pu a pɑ aŋgəle pyə nthʉm ghu'tə Si a, hɑ bǎ myə́ mcwɔ'fa' wɑlə́ pa' e nə giŋ yə a.
28
Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ, cəcɑ́ pɔ pyə wap tsɔ' a, shɑ pɔ tə́ gɔ sɔ' pfʉ tə yɔ̌ pa' Mu mo sɔ' pa' fo a pɑ́.MATIO 16:1
MATIO 16:2
MATIO 16:3
MATIO 16:4
MATIO 16:5
MATIO 16:6
MATIO 16:7
MATIO 16:8
MATIO 16:9
MATIO 16:10
MATIO 16:11
MATIO 16:12
MATIO 16:13
MATIO 16:14
MATIO 16:15
MATIO 16:16
MATIO 16:17
MATIO 16:18
MATIO 16:19
MATIO 16:20
MATIO 16:21
MATIO 16:22
MATIO 16:23
MATIO 16:24
MATIO 16:25
MATIO 16:26
MATIO 16:27
MATIO 16:28


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28