A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 151
A lə́ pɑ̌ po'o pɑ Farisai pu a pɑ zhyə mco' pyə wap lə́ bɑ́ Yerusalɛm a sɔ' bəŋ Yeso gɔm bi e gɑ:
2
Nwə́ kɑ́ pɑkhʉ̌ pǔ pɑ́ bɔptə́ mà gùŋ? Nə pa' wap tə sɔk bú map cwə nə́ tsʉ̀ ywə pɑ́.
3
Yeso pa' bi pu gɑ: Kwa' wɔ, nwə kɑ́ po pɑ́ bɔptə mcò' Si shyə m nə́ mà gùŋ yɔ?
4
Nə pa' a bɑ Si lə́ ghɔ̌m gɑ: ghə mku' tɔ̌ pu mɔ̌, ba m gɑ: Mo yə ě nyəŋ do thə́ tap é kə́ map e a lə, bɑ pu gɔ nyəŋ shɛ́ vʉ thə é.
5
Da' gɑ́ po gɔm gɑ́: Mo yə e ghɔm bi tap e kɑ bi map e gɑ̀ ywə kwitə̀ yə ŋ khɑ́ bɑ́ gɔ hɑ bu a zhi tsə́ pwɔ' dɔlɔ̌ a,
6
bɑ mo bɔ tə́ gɔ piŋ ghə mku' tap e pɑ́. A bɑ po'o bɑ po lɑ mà gùŋ yɔ, bvɑnyə́ mco' Si.
7
Pɑ tsɛbǔ! Esaya lə la' shəŋtə́ gɔm ghɔm Si nə po pa' e lə gɔm gɑ:
8
Pɔ pɔ̌ gɑ gə mku' mə̌ pɑ shyə shwə̀. Da' gɑ tʉm tsáp pɑ́ tə gʉə sʉəsʉə nə m̀
9
wap shu'tə se á pɑ pɔpɔ, nə pa' ywə yə wap ji'tə a bɑ pɑ́ mco' monəŋ. Ywə yə a bviŋ mo a.
10
Yeso lə́ piŋ ŋkhe pɔmnəŋ gɔm bi pú gɑ: Po yu', tə jú'!
11
Tə ywə yə a ŋkho shwə mo a nə bviŋ é pɑ́; ywə yə a nthəm shwə mo a nə bviŋ é.
12
A lə pɑ́ po'o pɑkhʉ pyə fʉ'tə nɑ́ hɑ bəŋ é gɔm bi e gɑ: Tə́ o zhyə́ gɑ́ pɑ Farisai nə yu' ghɔm bǎ a fa'tə wáp lə?
13
E pa' bi pú gɑ: Gwya ywə yə Tǎ thə́ kɛbəŋ ka tsə̀ a, pu gɔ cwɔ́'
14
Po tak wap nə́ŋ: A bɑ̀ mfʉ̀, wap pɑwə shya mfʉ̀; bi a fʉ̀ nəŋ bɑ shya fʉ bɑ wap gɔ pəmtə vʉ́ tɔ́m pɑpʉə.
15
Pɛtrɔ lɑ ghɔm gɔm bi e gɑ: Tútə tsɔ ghɔm tə́ tútə bi pyə.
16
Yeso ghɔm gɑ: Ba wɔ yɔ jɑ́ pɑ́ mfʉmnyə pɔ a?
17
Po ka zhyə́ gɑ́ ywə yə a ŋkho shwə́ mo a, shyə́ vam e, gɔ pu wa' ghʉm a?
18
Tə́ ywə yə a nthəm shwə mo a fɑ m nthʉm tʉm e, biŋ bɑ ywə yə a bviŋ mo a.
19
Nə pa' mkwɛnyə cwəpuŋ, nə zhwə mo, nə ghə ghap, cǔŋ, cwanwə̀, mcap, bɑ́ tsə tsyə̀ a nthəm nthʉm tʉm mo a.
20
A bɑ ywə yə a bviŋ mo a; da' gɑ́ nə tsʉ̀ ywə́ tə sɔk bú tə́ bviŋ mo a.
21
Yeso lə́ lǔ tsʉ'u bɔ gɔ m nə ghəŋ Tiro pu Sidon.
22
A lə́ pɑ́ po'o mu' mjwǐ yə́ Kana fɑ́ nə yə bɔ ghə̌ŋ bɑ shwé gɑ: Cɔmmtso mə̌ m Cyəpɔ mú David! Zhwenyə cwəpùŋ wə mɛnyə mu a tə́ a pɑ́ pɑ̀ vʉ̌.
23
Da' gɑ́ Yeso lə pa' sɔm nwə bi e. Pɑkhʉ̌ pyə fʉ'tə nɑ hɑ bəŋ e gɔm bi e gɑ: Zhəŋ é nə pa' e wə dɑ gì e nə baknyə wɔk pɑ̀.
24
Yeso pa' gɑ: Pú lə́ nthəm a pɑ́ bi mjʉ̀jʉ̀ pyə wap lə la' bi nə tuŋdyə Israɛl a.
25
Da' gɑ́ mjwǐ bɔ sɔ' ŋkham mkwi'tə myə́ dzə e gɔm bi e gɑ: Cyəpɔ, kwitə a!
26
Yeso ghɔm gɑ: A ka puŋ nə pé ywətsʉ po mkəcɔk po hɑ bi pǒ bvʉ́.
27
Mjwǐ bɔ pa' bi Yeso gɑ: A nyənyɔ m Cyəpɔ! Da' gɑ́ pǒ bvʉ́ npfɑ msəsia ywə yə a bvʉsi nə tɑpe mta pap a.
28
A pɑ́ po'o, Yeso pa' bi e gɑ: Mamjwǐ, piŋnthʉm o zhi! Nwə o pəmtə́! Go é lə́ wuŋ jɛ pɑ́ cwəocwə̀ó.
29
Yeso lə́ lǔ tsʉ'u bɔ, gɔ kəŋ shyə́ lɑpʉə Galilea. Ŋkwɔ' dəm kúŋ gǒ, shwəsi.
30
Pɔmnəŋ pɑ́ sɔ' bi é kwa' du é pú a mŋkho'tə, mfʉ̀, mkhʉ̌m, mtə́ghɔm, ba shɑ mthi tə́ jɔm, è pɑ́ jɛ wap.
31
Nwə pɑ́ sya pɔmnəŋ nə́ yɔ pa' mtə́ghɔm ghɔm, mkhʉ̌m zhi pɔ mtʉɔ, mko'tə ghiŋ dəŋdəŋ mfʉ yɔ tsʉ'; wap pɑ́ gu'tə Si Israɛl.
32
Yeso lə́ ke pɑkhʉ̌ pyə gɔm bi pu gɑ: Mtsò vəŋ pɔ pɔ̌ gɑ wə ŋkhú a, nə pa' a cwəlɔ̀ tyɛ'dzʉ tá pa' wap pɑ́ bəŋ m̀ a; bɑ wap ka nəŋ gə ywətsʉ, bi a pɑ́ dɑ nəŋ jəŋ wap, bwɔk gɑ wap kɑ kǒ məjyə bvʉ́.
33
Pɑkhʉ pyə ghɔm bi é gɑ: Msɛ̌ gɔ fɑ́ hɑ́ dəŋ ywə́ bi pyə́ ghakgo tsɔ'ɔ tə́ pyə nə ŋkhim dəŋ vəŋ pɔ pɔ̌?
34
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Pǒ wim msɛ́ mta' sʉ'ʉ? Wap ghɔm bi e gɑ: mta' sɔmbʉə, gə po mduŋ bapgu ŋkho'ŋkho'
35
Yeso ghɔm bi pɔmnəŋ gɑ́ wap cwətəsi,
36
ŋkwi msɛ́ mtá sɔmbʉə ba bapgu, biŋ shwyɛ'nyə Si, bo'tə́ hɑ bi pɑkhʉ̌ pyə́, pɑkhʉ pyə́ hɑ bi pɔmnəŋ.
37
Guŋ pɔ awɛ pfɑ tə́ jwyə́; pu piŋ daktə́ bvʉ' mbó' myə́, a ló nə msap sɔmbʉə.
38
Pɔ pyə wap lə́ tsʉ̌ ywə a, lə bɑ́ pɑ́bɛ́ pɔ sha'pfʉə, tə́ sɛ pɑjwǐ ba pǒ mkəcɔk po.
39
Yeso lə́ la'nyə pɔmnəŋ cwəlɔ, ŋkho nthʉm kənu' dɑ m nthʉm guŋ Magadan.MATIO 15:1
MATIO 15:2
MATIO 15:3
MATIO 15:4
MATIO 15:5
MATIO 15:6
MATIO 15:7
MATIO 15:8
MATIO 15:9
MATIO 15:10
MATIO 15:11
MATIO 15:12
MATIO 15:13
MATIO 15:14
MATIO 15:15
MATIO 15:16
MATIO 15:17
MATIO 15:18
MATIO 15:19
MATIO 15:20
MATIO 15:21
MATIO 15:22
MATIO 15:23
MATIO 15:24
MATIO 15:25
MATIO 15:26
MATIO 15:27
MATIO 15:28
MATIO 15:29
MATIO 15:30
MATIO 15:31
MATIO 15:32
MATIO 15:33
MATIO 15:34
MATIO 15:35
MATIO 15:36
MATIO 15:37
MATIO 15:38
MATIO 15:39


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28