A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 141
A lə́ pɑ́ cwə o bɔ, fo Herode yu' dəŋ pa' pu lə bɑwə gu'tə́ tsó Yeso a,
2
biŋ gɔm bi pɔ pyə gɑ: Bɛ bǎ bɑ́ Yohane nu' pɔ shyə́! A bɑ́ e yam nə vʉ̌; a ywə yə a gə tɑ e pɑwə nthé msya a.
3
Nə pa' a lə́ bɑ Herode lě gə̀ pu ghəm Yohane dɑ́ gwɑ́ mtʉɔ shəŋ é, nyəŋ e dyəcɛ̌, po'o dú nə nwə Herodia jwi fɑ Herode yə tso tsyə bɑ Filipo a.
4
Nə pa' Yohane lə bɑ́ gɔm bi Herode gɑ́, pú ká piŋ gɑ́ o lɑ jwi fɑ o.
5
A lə bɑ́ po'o Herode pɑ shəŋ nə zhwə Yohane, da' gɑ́ bɑwə bwɔk pɔmnəŋ, nə pa' wap lə́ bɑwə dɑ Yohane gə gɔm ghɔm Si a.
6
Da' gɑ́ a ti bɑ nə ŋwɛ́nyə tyɛ' tsə Herode, mú gò Herodia nə̀ŋ ywə dzə̌ msǒ Herode, a puŋ e te'te'.
7
A lə pɑ̌ po'o, Herode kɔ́ mkɔ nə gɔm bi mú mjwǐ bɔ gɑ́ e həŋtə́ pɑ kɑ bi lə́ bɑ e gɔ hɑ bi e.
8
Map e lə thənyə e, e ghɔm bi Herode gɑ́: Hɑ́ thə́ Yohane nu' pɔ shyə bəm tsɔ'ɔ nthʉm pak kɛ́.
9
Nwə lə pɔk fo Herode. Da' gɑ a cyə́ m nə mkɔ myə e lə kɔ a, ba m nə mso pyə́, e ghɔm gɑ pu hɑ́ bi e.
10
Tə́ nthəm pu ghɔ dyə́ cɛ̌ ja' thə Yohane.
11
Pú lə lɑ̌ thə́ e nə sɔ' nthʉm pak kɛ hɑ bi mǔ mjwǐ, e lɑ nɑ gɔ hɑ bi map e.
12
Pɑkhʉ̌ Yohane lə sɔ' ŋkwa pfə e nə gɔ nthəŋ; biŋ gɔ siŋ Yeso.
13
Yeso lə nə yu' mcuŋ bɔ, dɑ kənu' nə gɔ nə mu' ghakgo, tsʉ' tsiŋ, pɔmnəŋ lə nə yu', nthəm nə mtisuŋ jyəjyə̀ jap jʉ̀m e, giŋ mkwə̀.
14
E lə̀ nə təm kənu', jɔ mɑ du pɔ mtsò map kú e, e piŋ bɑ jɛ́ mŋkho'tə.
15
A lə kú' bwadzʉ̌, pɑkhʉ̌ Yeso ghɔ bəŋ e, gɔm bi e gɑ: Tsɔ'ɔ yəŋ yə pɑ nɑ a wə bɑ ghakghak tsʉ', ya'dzʉ̌ piŋ bɑ́ bà ǎ cyə̀; zhəŋ pɔmnəŋ wap ghɔ nthʉm la' jó ywətsʉ.
16
Da' gɑ Yeso ghɔm bi pu gɑ: A ka kwitə̀ gɑ̀ wap ghɔ tsʉ'u. Kwa' wɔ hɑ ywətsʉ bi pú.
17
Wap ghɔm bi Yeso gɑ: Pyə ghə da' msɛ́ mta' tɔ biŋ gə bapgu duŋ pʉə tsɔ'ɔ.
18
Yeso ghɔm gɑ: Po hɑ bəm.
19
E lə ghɔm gɑ́ pɔmnəŋ cwə́tə́ dəm mghě, biŋ kwi msɛ́ mta' tɔ ba bapgu duŋ pʉə, bʉ' mnyə myə́ de thə́ nyəŋ byanyə nə́. Bo' msɛ cwəlɔ, hɑ bi pɑkhʉ̌ pyə, wap hɑ bi pɔmnəŋ.
20
Guŋ yap awɛ lə pfɑ, jwyə. Pu piŋ daktə bo' myə́ a lo nə msap shwɔppʉə mghǎm.
21
Pɔ̀ pyə́ wap lə pfɑ a, lə́ bɑ́ gwɛ a pɔ̀ sha'tɔ, tə̀ sɛ pɑ jwǐ pu a pǒ mkəcɔk pó.
22
Yeso lə́ wuŋ nthənyə pɑkhʉ̌ pyə gɑ́ wap ko nthʉm kənu', bɑ́ sa' gɔ nə́ yə mu' jʉɔ, e cʉ' bɑ da'nyə pɔmnəŋ.
23
E lə́ miŋ nə́ la'nyə pɔmnəŋ, bʉɔ gɔ dəm kúŋ, tsʉ' tsiŋ shwyɛ'nyə Si. A lə pɑ̌ bwadzʉ̌, e pɑ tsʉ'u do é.
24
Kənu' tsə́ pɑ̀ tə gʉə sʉəsʉə dəm shyə. Fa shyə́ pɑ́wə mɛnyə, fəfa pɑwə ŋkwa é nə biŋ m jʉ̀m.
25
A lə nə pɑ́ gwɛ a ŋkwɔ'dzʉ̌, Yeso ghiŋ dəm shyə pɑpʉə bɑ sɔ' m bəŋ pú.
26
Pɑkhʉ̌ pyə lə́ nə yɔ pa' e wə giŋ dəm shyə, səŋ te', wap ghɔm gɑ: A ghɛnyə́ mo, bwɔk, shwé tə thə́.
27
Da' gɑ́ Yeso wuŋ gɔm bi pu gɑ: Po kyəp tʉm tsɔ, a bɑ́ myə̀, ka po pwɔk.
28
Pɛtrɔ ghɔm bi e gɑ: Cyəpɔ a pɑ́ gɑ́ a bɑ kwa' wə, o ghɔm gɑ́ giŋ dəm shyə sɔ̌' bəŋ o.
29
Yeso ghɔm bi e gɑ: Sɔ̌'. Pɛtrɔ tə̀m kənu' giŋ dəm shyə́ bɑ gɔ m bəŋ Yeso,
30
da' gɑ gʉ' fəfa ghə̀ e pwɔk, ntho' nə nuŋtə m shyə, shwé gɑ: Cyəpɔ, vɔk a!
31
Yeso wuŋ nya pu e, ŋkhyəp e, gɔm gɑ Mo mu ywə piŋnthʉm, nwə kɑ́ bɑ o zhʉ'nyə́?
32
Wap pu e lə̀ ko nthʉm kənu' cwəlɔ, fəfa mǐ.
33
Pɔ pyə́ wap lə bɑ́ nthʉm kənu' a kam mkwi'tə dzə é gɔm bi e gɑ: Kwa' nyənyɔ, o bɑ́ Mǔ Si.
34
Wap lə sa' shyə, ŋkhəm nə cǎ' guŋ Genezarɛt.
35
Pɑ́ tsʉ'u bɔ zhyə́ Yeso, siŋ guŋ pɑ́ ghəŋ tsʉ'u awɛ, pu pɑ dɑ guŋ mghɛ gho awɛ sɔ' bi e.
36
Bɑ shwyɛ'nyə e da' gɑ́ e piŋ nə tak gɑ wap kwak mcwǐŋ dzə e, a piŋ bɑ po'o guŋ pɔ pyə wap lə́ bɑwə́ ŋkwak a pɑ́ jɛ́.MATIO 14:1
MATIO 14:2
MATIO 14:3
MATIO 14:4
MATIO 14:5
MATIO 14:6
MATIO 14:7
MATIO 14:8
MATIO 14:9
MATIO 14:10
MATIO 14:11
MATIO 14:12
MATIO 14:13
MATIO 14:14
MATIO 14:15
MATIO 14:16
MATIO 14:17
MATIO 14:18
MATIO 14:19
MATIO 14:20
MATIO 14:21
MATIO 14:22
MATIO 14:23
MATIO 14:24
MATIO 14:25
MATIO 14:26
MATIO 14:27
MATIO 14:28
MATIO 14:29
MATIO 14:30
MATIO 14:31
MATIO 14:32
MATIO 14:33
MATIO 14:34
MATIO 14:35
MATIO 14:36


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28