A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 131
A lə pɑ́ tyɛ'dzʉ bɔ̌, Yeso təm dyə, shwə kə́ŋ shyə lɑpʉə.
2
Mɑ vəŋ pɔ lə cu'tə bəŋ e tɑ́ e kwɔ' shwə nthʉm kənu'; guŋ pɔmnəŋ awɛ cwə kə́ŋ shyə.
3
E lə lɑ̌ ghɔm tə́ tutə̀ gɔm mnwə bi pú tɑ́ a yɔm gɑ: Mu' dzəywə́ lə tə̌m bɑ́ dzə́ ywə́.
4
Pa' e lə pɑ́ dzə́ ywə́ a, mu' gwya ywə lə vʉ giŋnyə mə́jyə̀; pǒmsəŋ kɛbəŋ sɔ', pfɑ́.
5
Mu' vʉ nə tsʉ' mwɔ', la' cǎ' pɑ́ tsʉ'u sàk, a lə wuŋ sá', pa' cǎ' la tə bɑ́ bɑ ǎ cu a pɑ́,
6
nam cwə tə sa', ntho, a yak mŋɛ́ jə́m.
7
Mu' vʉ nthʉm júŋ; jǔŋ kwɑ, a fám.
8
Mu' vʉ nə ca' pɑpuŋ jam nthɔm, mu' yam nthɔm ŋkhə, mu' yam mghamnthɔk, mu' yám mghamnthá.
9
Mo yə e ghə mtəŋ a e yu'.
10
Pɑkhʉ Yeso lə sɔ' bəŋ e həŋtə́ é gɑ: Nwə́ kɑ́ o pɑ dɑ ghɔm tə tútə̀ gɔm nwə bi pú?
11
Yeso pa' bi pú gɑ́: Nə pa' a sɔ' m bi po bɑ pú ghə gɑ po zhyə nwə cyə zhyə́nwə nə Nəfò kɛbəŋ, tə sɔ' m nə pú, a lə pɑ po'o.
12
Nə pa' pu gɔ sɔ' hɑ́ ywə bi mo yə e ghə ywə a, é cəŋtə ji, tɑ́ sɔ' m nə́ mo yə e ka ghə ywə a, pù kwi ba yə à bi a.
13
Ywə yə a gə bɑ́ gɔm pɑ́ ghɔm tə tutə bi pú a bɑ gɑ wap dé tə yɔ̀, bɑ ju' tə yu'.
14
Ghɔm gɔm ghɔm Si Esaya piŋ bɑ bəmtə nə pù ghɔm tsyə a gɔm gɑ: Pǒ gɔ sɔ' yu' pɑ gɑ kɑ́lə́, po lə yu', lé pɑ́ gɑ kɑlə́ po lə yɔ.
15
Nə pa' mtʉ̌m pɔ pɔŋ gɑ bɑ a tsɑ̀, bɑ mtəŋ map sɔk. A bɑ wap cɑ́ mnyə map, po'o gɑ wap kɑ́ lɑ mnyə map jɔ tsʉ' wap lə lɑ mtəŋ map jú', wap lə nəŋ dɑ mtʉm map ju', po'o gɑ wap kɑ pʉɔtʉm tsap, biŋ jɛ wap.
16
Tɑ́ sɔ' m nə po, mnyə mɔ ghə puŋtse, nə pa' a jɔ, ba mtəŋ mo ghə puŋtsé nə pá' a ju'.
17
Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ mghɔm ghɔm Si jɔmyɔ̌m, ba bo'gwyə́ pɔ dəŋdəŋ lə cə́ŋ nə yɔ ywə yə po wə jɔ a, wap lə́ yɔ, biŋ ju' ywə yə po wə ju' a, wap lə yu'.
18
Pó yu' pa' ghɔm tə tútə̀ dzə̀ywə́ nthutə a:
19
Mo yə e ju ghɔm Nəfo la' e kyəp a, a bɑ cwəpuŋ sɔ' kwi ywə yə a bɑ pú tsə nə tʉm tsyə́ a, a bɑ mo yə pu dzə ywə nə e m kəŋ məjyə a.
20
Mo yə pú dzə ywə nə e m pa' tsʉ' mwɔ' a, a bɑ mo yə e ju' ghɔm, gúŋ dɑ ŋwɛnyə ŋkwi.
21
Da' gɑ la' gɛ́ pɑ́ nə é, e pɑ́ yə pɑ́ mo cwə bɔ̌, ghəghʉɔ kɑ nə cwɔ' mkwə cwəpuŋ nə ghɔm cwə́ tə sɔ̌' e wuŋ bvʉ.
22
Mo yə pu dzə ywə nə e m nthʉm juŋ á, a pɑ́ mo yə e ju' ghɔm, da' gɑ́ nə zhwiŋ dzʉ́, ba ghi'nyə fʉ' fam ghɔm bɔ, e lə yam tɔm e.
23
Mo yə pu dzə ywə nə e m nə ca' pɑpuŋ a, a pɑ mo yə e ju' Ghɔm, ŋkhyəp; gə nthɔm, jám ŋkhə́ nə ta', mu' yam mgham nthɔ̌k, mu' yam mgham ntha.
24
Yeso lə kwi' gɔm mu' ghɔ̀m tə tútə̀ gɑ́: Nəfo kɛbəŋ bɑ́ pa' mu' mo yə e tsə̀ gwyà ywə pɑ́puŋ pé e a.
25
Cwə yə pɔmnəŋ lə pɑ́wə di a, gɛ bo e ya' sɔ' dzə ghé cwəpuŋ tuŋ msɛ́tʉ̀ɔ cwəlɔ, gɔ̌.
26
Cwə yə msɛtʉ̀ɔ lə sa' tə du' cwɔ' e ghé cwəpuŋ təm yə́.
27
Mghɛ fa' tá gɛ lǎ' sɔ' gɔm bi e gɑ: Cyəpɔ o ka tə tsə̀ pɑ gwya ywə pɑpuŋ pé o lə̀? Tɑ́ ghé cwəpuŋ fɑ m hɑ nthʉm o?
28
E ghɔm bi pú gɑ́: Gɛ́ bo nə gə́ pa' a. Mghɛ fa' ghɔm bi e gɑ: O kuŋ gɑ pyə ghɔ shwɔ' a?
29
E ghɔm bi pú gɑ: Gɛ̌, bwɔk gɑ́ bi a pɑ́ po nə cwɔ' ghɛ́ cwəpuŋ, shwɔ' ba msɛtʉɔ.
30
Po tak guŋ e awɛ nəŋ a pəmtə ŋkwyə. Tə ŋkhəm tyɛ' nə lɑ tsə́ pé; a piŋ bɑ cwə nə lɑ tsə́ gɔm bi pɑ lɑ tsə́ pé gɑ: Po lə̀ŋdzə̀ shwɔ' mghɛ́ cwəpuŋ, ŋkwɑ́ bo'bò' nthó mɔk; tɑ́ sɔ' m nə́ msɛtʉɔ, po cwa nyəŋ ŋkhiŋ.
31
E lə kwi' gɔm mu' ghɔm tə tútə̀ bi pú gɑ: Nəfo kɛbəŋ bɑ pa' sɔm thə́ tsəsɔk yə mu' mo dzə́ pé é a.
32
A bɑ a kɔk shyə guŋ gwya ywə awɛ. Da' gɑ́ a shwə tə sa', ji shyə guŋ mthə́ jap awɛ ji tà' thə́ pǒ msəŋ sɔ' bɑ́ ba' mkɔ máp nə bú myə́.
33
E lə kwi' gɔm mu' ghɔm tə tútə̀ bi pu gɑ: Nəfo kɛbəŋ bɑ́ pá' ywə nə gə msɛ̌ kwɔ' yə mjwǐ nyəŋ muywə nə msɛ́ bǔ ntha nə gə a cəŋtə kwɔ' a.
34
Guŋ mnwə bɔ awɛ, Yeso lə́ dɑ pɑ ghɔm tə̀ tutə̀ gɔm bi pɔmnəŋ, e lə ghɔm sɔm nwə bi pú tə lɑ pɑ́ ghɔm tə́ tutə̀ gɔm pɑ́.
35
Po'o gɑ ywə yə gɔm ghɔm Si lə́ ghɔm a a pəmtə gɑ: Gɑ gɔ sɔ' ŋa' shwə a ghɔm pɑ ghɔm tə́ tutə̀, siŋ tsə tsyə a lə tʉmnyə tə fɑ cwə nə́ tʉ dzʉ a.
36
Yeso lə tak pɔmnəŋ cwəlɔ bɑnyə dyə́, pɑkhʉ̌ pyə́ sɔ' bəŋ é gɔm bi e gɑ: Tutə́ ghɔm tə́ tutə̀ ghé cwəpuŋ pé bi pyə.
37
E ghɔm bi pu gɑ: Mo yə e dzə gwya ywə pɑpuŋ a bɑ Mú mo.
38
Pě pɑ́ dzʉ̌, gwya ywə pɑpuŋ pɑ́ pɔ Nəfo, ghé cwəpùŋ pɑ́ pɔ mo cwəpuŋ.
39
Gɛ̀ bò yə e dzə́ a, e pɑ́ Sata; cwə nə lɑ tsə̀ a pɑ́ jʉɔjʉ̀m tyɛ'dzʉ́; pɑ lɑ tsə́ a pɑ́ pɑ aŋgəle.
40
Dəŋdəŋ pa' pu shwɔ' mghe cwəpuŋ nthó mɔk a, a gɔ sɔ' pɑ́ pɑ́ po'o nə jʉɔjʉ̀m tyɛ'dzʉ́.
41
Mú mo gɔ sɔ' təm pɑ aŋgəle pyə́ wap cwɔ' guŋ tsə fa'tə awɛ pu a guŋ pɑ ghə mnwə cwəpuŋ, thé wap nə Nəfo
42
biŋ ma' wap nthʉm mɔk gwyə́, tsʉ' u bɔ gɔ sɔ' pɑ tsʉ' lɔ̀ ba nə mpfɑ msuŋ.
43
Pɔ dəŋdəŋ gɔ sɔ' pɑ ləŋnyə pa' nàm a nthʉm Nəfo Tá yap. Mo yə e ghə mtəŋ a é yu'.
44
Nəfo kɛ́bəŋ bɑ pa' mu' fʉ' yə a lə bɑ a tʉmnyə nthʉ́m mu' pé, mu' mo yɔ a: E lə piŋ shəŋtə́ dʉ́m fʉ' bɔ. Dɑ ŋwɛnyə gɔ fiŋ guŋ tsə́ tsyə́ awɛ, nə sɔ' jó pé bɔ.
45
Nəfo kɛbəŋ ŋkwi' bɑ́ pa' mu' nthɛ mtɔ̌ yə e lə shəŋ tsə́dzə nthʉɔ.
46
E lə́ cwə́ tɑ́ jɔ tsə́dzə́ nthʉɔtʉɔ gɔ fiŋ tsə tsyə awɛ nə jó.
47
Nəfo kɛbəŋ ŋkwi' bɑ́ pa' nthənthɔm yə pu ma' shyə lɑpʉə nə nthé nthi nthi bapgu a.
48
A shwə́ tə do, pu fəŋ jap kəŋ shyə, shwə́ bəŋ o cwəlɔ dɑ sap dak yə pɑpuŋ, biŋ gwa' yə a tə sɔmywə a pɑ́.
49
A gɔ sɔ' pɑ́ pɑ́ po'o nə jʉɔjʉm tyɛ'dzʉ: Pɑ aŋgəle gɔ sɔ' təm, té pyə pɔ cwəpuŋ nə pyə dəŋdəŋ,
50
ma' wap nthʉm mɔk gwyə́; tsʉ'u bɔ gɔ sɔ' pɑ tsʉ' lɔ̀ ba nə npfɑ msuŋ.
51
Yeso lə hə́ŋtə wáp gɑ: Tə́ pǒ yu' guŋ mnwə bɔ awɛ lə? Wap pa' bi e gɑ: Əŋ.
52
E piŋ gɔm bi pu gɑ: Bǎ ya gɛ zhyə́ mco' lə yə ě zhyə́ nwə nə́ Nəfo kɛbəŋ a, bɑ́ pa' mu' gɛ lǎ' yə e nthé ywə sə́ ba yə bvò nthɛ é a.
53
Yeso lə́ mǐŋ nə́ ghɔm mghɔm tə́ tutə̀, tsʉ'u bɔ, du gɔ.
54
E lə́ kó la' pú, bɑ ji'tə ywə bi pɑ wə́ pú dyə sinagogə, bɑ shə́ŋtə ji'tə wap tə nwə cyə wap; wap pɑ gɔm gɑ: Yəŋ nthi zhyənwə pu a msya nwə̀ fɑ m hɑ́ bi e?
55
E tə́ bɑ mú ŋkham mthə́ pa' a lə́? Pu tə́ ŋkhe map e gɑ Maria a lə́? Mfɑ pyə́ lə pɑ́ pɑ Yakop pu a Yosɛp ba Simon ba Yuda lə̀?
56
Ba mfɑ pyə́ pyə pɑ jwǐ lə pɑ́ pɑ́ cəcɑ̌ pɑ́ lə̀? Tə mɔ gə nthi mnwə fɑ hɑ bi é?
57
Yeso lə bɑ bi pú bɑ́ pa' ywə fa'tə a. E lə ghɔm bi pú gɑ: Pu gwak gɔm ghɔm Si pɑ nthʉm gùŋ pú ba m dyə̌ é.
58
A lə́ pɑ́ po'o Yeso lə ghyɛ' gə msya wə́ pɑ́ nə pa' wap la tə bɑ wap ghə piŋnthʉm a pɑ́.MATIO 13:1
MATIO 13:2
MATIO 13:3
MATIO 13:4
MATIO 13:5
MATIO 13:6
MATIO 13:7
MATIO 13:8
MATIO 13:9
MATIO 13:10
MATIO 13:11
MATIO 13:12
MATIO 13:13
MATIO 13:14
MATIO 13:15
MATIO 13:16
MATIO 13:17
MATIO 13:18
MATIO 13:19
MATIO 13:20
MATIO 13:21
MATIO 13:22
MATIO 13:23
MATIO 13:24
MATIO 13:25
MATIO 13:26
MATIO 13:27
MATIO 13:28
MATIO 13:29
MATIO 13:30
MATIO 13:31
MATIO 13:32
MATIO 13:33
MATIO 13:34
MATIO 13:35
MATIO 13:36
MATIO 13:37
MATIO 13:38
MATIO 13:39
MATIO 13:40
MATIO 13:41
MATIO 13:42
MATIO 13:43
MATIO 13:44
MATIO 13:45
MATIO 13:46
MATIO 13:47
MATIO 13:48
MATIO 13:49
MATIO 13:50
MATIO 13:51
MATIO 13:52
MATIO 13:53
MATIO 13:54
MATIO 13:55
MATIO 13:56
MATIO 13:57
MATIO 13:58


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28