A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 121
A lə pɑ cwə o bɔ, Yeso pɑ shyə́ nə mu' pé msɛtʉ̀ɔ tyɛ' Sabat. Jikǔ' yɛ pɑkhʉ̌ pyə́. Wap to' nə pɑ bo' mcɛ́ msɛ́tʉ̀ɔ bɑ pfɑ.
2
Pɑ Farisai lə nə yɔ po'o, gɔm bi Yeso gɑ: Yɔ, pɑkhʉ̌ wə́ gə ywə yə a bɑ̀ pu ka piŋ gɑ́ pu ghə tyɛ' Sabat a.
3
E pa' bi pu gɑ: Po la m ŋkhe ywə yə David lə́ ghə cwə yə jiku'u lə yɛ́ e pu a mso ghiŋ pyə a?
4
Pa' e lə kǒ Dyə Si, pu a mso pyə, pfɑ msɛ̌ nə nuŋpwɔ' myə a lə́ bɑ pu ka piŋ gɑ sɔmmo nə pú pfɑ, kɑ yʉ́, kɑ mso pyə lə, tə ne da' mkamsi a?
5
Kɑ pó la m ŋkhe nə mcò' gɑ́ a bɑ́ tyɛ' Sabat Dyə Si, mkamsi pɔptə mcò' la' a pɑ bɑ wap hɔ nwə̀ a?
6
Tə gɑ siŋ wɔ gɑ ywə tsɔ'ɔ bɑ ǎ ghu' shyə Dyə Si.
7
Po la' pe' ju' ywə yə ghɔm tsyə a gɔm gɑ: Gɑ̌ shəŋ cɔmmtsò, ŋ tə́ shəŋ tsə pwɔ' a gɔm a, bɑ po ka nyəŋ shɛ thə pɔ pɔ̀ gɑ pyə wap ka hɔnwə a.
8
Nə pa' Mú mò bɑ́ ta Sabat.
9
Yeso lə lǔ tsʉ'u gɔ ŋkho sinagogə pú.
10
Mu' mo lə bɑ dyə bɔ bɑ pu é cwyəm Pɑ Farisai həŋtə Yeso nə dəŋtə e gɑ: A bɑ pú piŋ gɑ pú yɛ́ gho tyɛ' Sabat a?
11
Da' gɑ́ Yeso ghɔm bi pú gɑ: Wɑ nə po bi a pɑ́ e ghə mú jʉ̀jʉ̀ e yɑmu', e vʉ̀ ghʉm tyɛ' Sabat, bɑ é tə́ gɔ kwa é, té é ghʉm a?
12
Tə mcʉ̌m sʉ' nə mo yə a bɑ e cyə jʉ̀jʉ̀ a! A bɑ́ pú piŋ gɑ́ pú ghə nwə pɑpuŋ tyɛ' Sabat.
13
E lə piŋ gɔm bi bɛ bɔ gɑ: Siŋ pu ǒ. Bɛ bɔ lə siŋ pù e, a cwə pɑpuŋ pa' yə mu' ghəŋ a.
14
Pɑ Farisai lə təm cwəlɔ, shu'tə shɔm pa' wap gɔ ghə tə́ zhwə Yeso a.
15
Yeso lə nə yu' po'o, dú tsʉ'u, vəŋ du pɔ yap jʉ̀m e, e pɑ́ jɛ̀ wap awɛ.
16
Bɑ gɔm bi pu gɑ́ ka wap ghə pu zhyə e,
17
po'o gɑ ywə yə gɔm ghɔm Si Esaya lə ghɔm a pəmtə́ gɑ:
18
Yəŋ bɑ gɛfa' a yə gɑ shi e a, mo yə gɑ ŋkhùŋ e té' a, yə a buŋ gɑ shwɔ' e a. Gɑ gɔ sɔ' nyəŋ Zhwenyə a nə é, e piŋ bɑ da'tə nwə dəŋdəŋ bi nthəm nthə̌m.
19
E tə gɔ sɔ' pɑ́ cəŋ nwə pɑ; e lə pɑ́ shɔk pu lə pɑ́ ju' gi e nə sɔmtsʉ'.
20
E tə gɔ sɔ' po' ka' tsyə a pɔ a pɑ́, e lə pí səsa' mɔk, tə nwə dəŋdəŋ cyə́ shù.
21
Nthəm nthə̌m gɔ sɔ' pɑ́ yap mkwɛnyə map pɑ́ nə tsó tsyə̀.
22
Pú lə lɑ̌ mu' mo sɔ' bi Yeso, zhwenyə cwəpùŋ pɑ́ nə e, e pɑ́ fʉ̀ biŋ bɑ́ tə ghɔm; Yeso yɛ̀ é tə e ghɔmnwə, biŋ jɔ tsʉ'.
23
Nwə lə cyə̌ pɔmnəŋ, wap pɑ́ gɔm gɑ: Mo yəŋ gɑ tə́ bɑ́ Mu David a lə?
24
Da' gɑ pɑ Farisai lə́ nə yu' yap gɔm gɑ: Mo yɑ̌ dɑ pɑ́ Beɛlzəbul tá mzhwenyə cwəpuŋ tə́ nə́ jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ.
25
Yeso lə zhyə́ mkwɛnyə map gɔm bi pu gɑ: Guŋ nəfo tsyə a ghaptə a bɑ guŋ bipǐ. Bi a pɑ́ sɔm tisuŋ, kɑ sɔm tuŋdyə lə yə ŋkhyɛ'nyə ko nə a lə vɔk.
26
A pɑ gɑ́ Sata zhəŋ Sata, bɑ e ghaptə nɑ e, bɑ nəfo tsyə́ gɔ piŋ pɑwə m gɑ kɑ?
27
A pɑ gɑ́ gɑ dɑ Beɛlzəbul tə́ nə́ jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ bɑ pɑkhʉ pɔ dɑ kɑ́ jəŋ wap ɑ? Wap nə gɔ cwɔ'tə wɔ pɑ́ wap wap.
28
Da' gɑ́ a pɑ gɑ́ gɑ̌ dɑ Zhwenyə Si tə́ nə jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ bɑ nəfo Si sɔ' tə́ ŋkhəm nə po.
29
A nəŋ bɑ́ bi a pɑ mo ko dyə gɛ gʉ̌' jʉ tsə́ tsyə m gɑ́ kɑ? Tə ləŋdzə kwɑ e? E kwɑ e bɑ e gɔ sim dyə e.
30
Mo yə pyə e tə bɑ a pɑ́ bɑ́ gɛ bo a, mo yə pyə e tə nəŋ bəmtə shu'tə́ a pɑ sa'tə.
31
A po'o tə gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ pu gɔ sɔ' lɑ guŋ mhɔ bɑ guŋ mcap nə cwyɛ' pɔmnəŋ, da' gɑ pu tə gɔ sɔ' cwyɛ' mo nə nə cap Zhwenyə pɑ.
32
Mo yə e ghɔmnwə nə Mú mo a pu gɔ sɔ' nə cwyɛ' e, da' gɑ bi a pɑ́ e ghɔmnwə nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ bɑ pu tə gɔ sɔ' nə cwyɛ' e nthʉm yəŋ dzʉ̌ kɑ yə dzʉ̌ yə a gɔ tə sɔ' a lə.
33
Mo ghə ta'thə pɑpúŋ, bɑ e gɔ ghə tɔmthə́ pɑpuŋ, biŋ gə ta'thə cwəpùŋ bɑ o gɔ ghə tɔmthé cwəpuŋ. Pù jyə ta'thə pɑ nə tɔm é.
34
Wɔ gwya mnɔk mtìŋ, bi a pɑ́ po ghɔmnwə pɑpuŋ m gɑ́ kɑ̀, bɑ po pɔk tiŋ pá' a? Nə pá' ywə yə mo gɔm a bɑ ywə yə a nthəm nthʉm tʉm e a.
35
Mo pɑpúŋ nthé tsə pɑpuŋ nthʉm nthɛ́ pɑpuŋ e; mo cwəpuŋ pɑ́ nthé tsə cwəpuŋ nthʉm nthɛ cwəpuŋ e.
36
Tɑ́ gɑ siŋ wɔ gɑ́ pɔmnəŋ gɔ sɔ' pa' nwə nə mghɔm cwəpuŋ myə a lə təm shwə́ pu a.
37
Nə pa' a gɔ sɔ' cyə pɑ́ m nə mghɔm mǔ tɑ́ o təm nə shɛ́, piŋ cyə pɑ́ m nə mghɔm mǔ tɑ́ o kó nə shɛ́.
38
A lə pɑ́ po'o shɑ́ pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai lɑ ghɔm gɔ́m gɑ: Ta pyə wə shəŋ gɑ́ o ghə pyə yɔ ta' mtiŋ.
39
Yeso pa' bi pu gɑ: Pɔ nə wɔdzʉ cwəpuŋ pɑ́ ghə ghap həŋtə́ mtiŋ! Pu tə gɔ piŋ la'tə sɔm mtiŋ bi pu pɑ́ tə ně da' myə́ gɔm ghɔm Si Yona.
40
Nə pa' dəŋdəŋ pá' Yona lə ghə mtyɛ'dzʉ́ məthá ba mtsʉ̌' məthá vam mɑ bapgu a, a dəŋdəŋ po'o tɑ́ Mú mo gɔ sɔ' ghə mtyɛ'dzʉ́ məthá ba mtsʉ̌' məthá nthʉm ca'.
41
A gɔ sɔ' pɑ́ tyɛ'dzʉ́ nə fyɛ', pɑ́ Ninivə lusi pu a pɔ nə yəŋ wɔdzʉ́ pɑ́ Ninivə pɑ nyəŋ shɛ thə̀ pú nə pa' a bɑ wap lě ju' ghɔm Yona bʉɔtʉ́m tsap a. Tə́ po zhyə gɑ́ mo yə e tsɔ' a cyə Yona.
42
A gɔ sɔ' pɑ́ nə tyɛ̌' dzʉ nə fyɛ́' shɛ, Mɑfo guŋ Mto dzʉ́ lusi pu a pɔ nə yəŋ wɔdzʉ, e nyəŋ shɛ thə pú, nə pa' e lə fɑ tə dhə́ dzʉ́ sɔ' jú' zhyənwə Salomoŋ. Tə po zhyə gɑ mo yə e tsɔ' a bɑ e cyə Salomoŋ.
43
A bɑ́ cwə yə zhwenyə cwəpuŋ təm nə mo a, e pɑ ŋkha nə mghak tsʉ́', bɑ shəŋ tsʉ' hwitə̀, da' gɑ́ e lə yɔ pɑ́.
44
A pɑ́ po'o e ghɔm gɑ: Gɑ̌ gɔ pɑnyə nə tsʉ' shwə a yə dɑ təm nə a. E bɑnyə cwəlɔ, jɔ tsʉ' la' ywə pɑ nə, bɑ pu khʉ́m, jap ŋkhɛ nə.
45
E ghɔ cwəlɔ dɑ shɑ mzhwenyə sɔmbʉə bɑ wap pɔk shyə e, pu a pú sɔ' ŋkho nə mo bɔ; mo bɔ piŋ bɔk shyə́ pa' e lə ji bɑ́ a. A gɔ sɔ' pɑ́ pɑ dəŋdəŋ po'o nə yəŋ wɔ̌ dzʉ̀ cwəpuŋ.
46
Cwə yə́ Yeso lə pɑ́ gɔm nwə bi pɔmnəŋ a, map e pu a mfɑ pyə tiŋnyə dzʉ̀ bɑwə shəŋ nə ghɔmnwə bi e.
47
Mu' mo ghɔm bi e gɑ: Mɔ̌ pu a mfɑ pǔ tíŋnyə̀ dzʉ́, bɑwə shəŋ nə ghɔmnwə bu.
48
Yeso pa' bi mo yə́ e lə ghɔm bi e po'o a gɑ: Wɑ̌ bɑ́ ma a? Pɑ wɑ̌ pɑ mfɑ pɑ̌?
49
Biŋ nya pu e nə pɑkhʉ̌ pyə gɔm gɑ: Yɔ ma a bɑ mfɑ pɑ̌ pɔ gɑ;
50
Bǎ wɑlə́ yə e ghə ywə yə Tá a thə kɛbəŋ shəŋ a bɑ e bɑ́ fɑ a yə mbɛ ba yə mjwǐ, biŋ bɑ́ ma á.MATIO 12:1
MATIO 12:2
MATIO 12:3
MATIO 12:4
MATIO 12:5
MATIO 12:6
MATIO 12:7
MATIO 12:8
MATIO 12:9
MATIO 12:10
MATIO 12:11
MATIO 12:12
MATIO 12:13
MATIO 12:14
MATIO 12:15
MATIO 12:16
MATIO 12:17
MATIO 12:18
MATIO 12:19
MATIO 12:20
MATIO 12:21
MATIO 12:22
MATIO 12:23
MATIO 12:24
MATIO 12:25
MATIO 12:26
MATIO 12:27
MATIO 12:28
MATIO 12:29
MATIO 12:30
MATIO 12:31
MATIO 12:32
MATIO 12:33
MATIO 12:34
MATIO 12:35
MATIO 12:36
MATIO 12:37
MATIO 12:38
MATIO 12:39
MATIO 12:40
MATIO 12:41
MATIO 12:42
MATIO 12:43
MATIO 12:44
MATIO 12:45
MATIO 12:46
MATIO 12:47
MATIO 12:48
MATIO 12:49
MATIO 12:50


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28