A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 111
Yeso lə́ miŋ nə siŋ pɑkhʉ̌ pyə shwɔppʉə́ mghǎm pa' wap gɔ nə fa' a, du gɔ ji'tə pɔ nthʉm mtisuŋ map, bɑ́ siŋ wap Cuŋ pɑpuŋ.
2
A lə pɑ́ po'o Yohane tiŋnyə dyəcɛ̌ ju' mfa' Kristo, nthəm pɑkhʉ̌ pyə gɑ wap ghɔ́ həŋtə́ e gɑ:
3
O bɑ́ mo yə e bɑ́wə gɔ sɔ' a, kɑ pyə gɔ piŋ pyap mu' mo?
4
Yeso pa' bi pu gɑ: Po ghɔ siŋ Yohane ywə yə po ju' a, ba yə po jɔ a:
5
Mfʉ̀ wə jɔ tsʉ', mkho'tə pɑwə gǐŋ dəŋdəŋ, mghɛ ka'pap pɑ́wə dɔ, mbu'mtəŋ piŋ bɑwə ju', mpfə́ pɔ pɑ́wə jam nə vʉ̌, pu piŋ bɑwə siŋ Cuŋ pɑpuŋ bi mpə̌ŋ.
6
Buŋtsě bɑ mo yə ŋ tə gɔ pɑ ywə fa'tə yə e gɔ cyə m nə vʉsi a pə.
7
Cwə yə pɑkhʉ̌ Yohane lə ghɔ a, Yeso ghɔmnwə bi pɔmnəŋ nə é gɔm gɑ: Pó lə gɔ m ghakgo le kɑ? Shʉɔ ka' yə fəfa wə ŋʉ'nyə a lə?
8
Po lə gɔ m nə yɔ kɑ? Mo bɑ́ e kwa dzə mkwìŋ lə? Pɑ kwa dzə mkwìŋ shwə́ m dyə̌ mfo
9
Tə po lə̀ gɔ m nə yɔ kɑ? Gɔm ghɔm Si lə? Əŋ gɑ siŋ wɔ gɑ e cyə gɔm ghɔm Si.
10
A bɑ́ mo yə a bɑ pú və nə e gɑ: Po yɔ, gɑ̌ təm shwiŋkhʉɔ a dzə o; e gɔ nyaptə məjyə o dzə̌ o.
11
Gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ̌, cəcɑ̌ pɔ pyə mjwǐ dzə a, sɔmmo ka təm nə tɑ shyə́ Yohane nu' pɔ shyə; da' gɑ́ mukəcɔk mò nthʉm Nəfo kɛbəŋ bɑ e cyə e.
12
Tɑ́ fɑ nə cwə Yohane nu' pɔ shyə gɔ ŋkhəm tyɛ' ɔ, Nəfo kɛbəŋ bɑ a cʉ' nwə gʉ', mghɛ gʉ' nə́ pɑwə dɑ́.
13
Nə pa' guŋ mghɔm ghɔm Si ba mco' lə ghɔ̌m tə ŋkhəm nə Yohane.
14
Po pɑ gɔ yu' kwa' pɑpúŋ, po zhyə́ gɑ Yohane nə bɑ̀ Elia yə e gɔ piŋ sɔ' a.
15
Mo yə e ghə mtəŋ a, e yu'!
16
Gɑ gɔ fo' pɔ nə́ yəŋ wɔ̌ dzʉ́ nə kɑ? Bi a pɑ́ pú fo' pɔ nə́ yəŋ wɔ̌ dzʉ́ nə pɑkhʉ̌ bɑ wap cwə tətɔ bɑwə gɔm cəcɑ̌ pu gɑ:
17
Pyə tuŋ duŋ bi po, po lə nəŋ! Ŋkwa vʉ́, po lə tsɔp kəkɔp yɔ!
18
Nə pa' Yohane kě sɔ̌', e lə pɑ dzʉ́ ywə, e lə nəŋ nwə́ ywə, pu ghɔm gɑ zhwenyə cwəpuŋ nə e.
19
Mú mo sɔ', bɑ́ dzʉ́ ywə, biŋ bɑ́ nwə ywə pu ghɔm gɑ: E bɑ dzʉ́ ywə, bɑ nwə mlù', so pɑ kwishwɔp pu a mghɛ mhɔ̀. Da' gɑ́ mfa' myə́ le gə pú zhyə zhyənwə yə a fɑ bi Si a.
20
A lə pɑ po' Yeso to' nə́ ghɔmtə mtisuŋ myə e lə́ té msya nə a, nə pa' wap lě tə pʉɔ tʉm tsap a gɑ:
21
Ghəghʉɔ o Korazin! Ghəghʉɔ o Betsaida! Nə pa' msya myə pu lə ghə cəcɑ̌ po a, lə pe' bɑ́ m Tiro pu Sidon, bɑ wap lě da' shi' və́ ŋkwá mpʉə, bʉɔ tʉm tsap.
22
Əŋ gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ́ tyɛ'dzʉ nə fyɛ', go' Tiro pu Sidon lə pɑ ywə nə yɔ.
23
Sɔ' m nə o m Kapɛrnaum, o kwɔ' tə ŋkho pɑ kɛbəŋ, bɑ o gɔ sɔ' fi' tə ko guŋ a vʉ̌. Nə pa' msya myə pu lə ghə ywə o a lə pé'e bɑ́ m Sodɔm, bɑ Sodɔm jɑ pɑwə tyɛ' ɔ.
24
A po' tə bɑwə siŋ o gɑ tyɛ' fyɛ', go' Sodɔm lə pɑ́ ywə nə go' o.
25
A lə pɑ cwə o bɔ, Yeso lɑ ghɔm gɔm gɑ: Gɑ sé o m Ta, Cyəpɔ kɛbəŋ pu cǎ', nə pa'ǒ tʉm ywə bɔ bi mzhyə́ fʉ́ pu a mzhyənwə, da' gɑ biŋ da'tə bi pǒ mkəcɔk pó.
26
Əŋ m Ta, o gə po'o pa' o yɔ a.
27
Tá bɑ e hɑ guŋ ywə awɛ bəm. Sɔmmo ka zhyə́ Mú tə ně da' Tá, sɔmmo lə piŋ nə́ŋ jyə́ Tá tə́ ně da' Mú, biŋ gə mo yə Mú ghə gɑ́ e zhyə́ e a.
28
Po sɔ' bəm guŋ yɔ awɛ pyə ŋkhəm bɑ́wə dzá wɔ a, hɑ hwitə bi po.
29
Po kwa kəlo' á nə po, sɔ ji'tə nwə a, nə pa' gɑ bɑ gɑ ghə tʉm byányə́ ba nə fi'nɑ hɑ Si, po gɔ ghə hwitə nə tʉm tsɔ.
30
Əŋ, kəlo' a bɑ a yɛ̀ nə kwa, ŋkhəm a piŋ jɛ́ gɑ fǎ.MATIO 11:1
MATIO 11:2
MATIO 11:3
MATIO 11:4
MATIO 11:5
MATIO 11:6
MATIO 11:7
MATIO 11:8
MATIO 11:9
MATIO 11:10
MATIO 11:11
MATIO 11:12
MATIO 11:13
MATIO 11:14
MATIO 11:15
MATIO 11:16
MATIO 11:17
MATIO 11:18
MATIO 11:19
MATIO 11:20
MATIO 11:21
MATIO 11:22
MATIO 11:23
MATIO 11:24
MATIO 11:25
MATIO 11:26
MATIO 11:27
MATIO 11:28
MATIO 11:29
MATIO 11:30


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28