A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ghomala New Testament 2002

MATIO 101
Yeso lə́ ke pɑkhʉ́ pyə shwɔppʉ́ə mghǎm hɑ tʉ̀ɔ bi pú nə́ nə jə́ŋ mzhwenyə cwəpuŋ, biŋ jɛ guŋ mgho awɛ ba mŋkho'tə.
2
Mtsǒ mghɛ nthəm bɔ shwɔppʉə mgham bɑ́ gɑ: Dəŋdzə: Simon yə pú ŋkhe e gɑ Pɛtrɔ a, ba Andreya fɑ e. Yakop mú Zebede ba Yohane fɑ e;
3
Filipo ba Bartelemi; Tomasi ba Matio gɛ kwishwɔp. Yakop mu Alfeo ba Tadeo.
4
Simon mú e guŋ ba Yuda Iskariɔt yə e hɑ Yeso bi mghɛ bo pyə a.
5
Yeso lə nə təm pɔ shwɔppʉə mghǎm gɔm bi pu gɑ: Po kɑ́ ghɔ nə mguŋ myə pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea nə a, po kɑ́ nəŋ ŋkho nə tisuŋ pɑ Samaria.
6
Po ghɔ m bəŋ jʉ̀jʉ̀ pyə wap lə la' bi nə tuŋdyə Israɛl a.
7
Po ghiŋ məjyə bɑ shyanyə gɑ́ Nəfo kɛbəŋ ghɔptə.
8
Po yɛ́ mghɛ ghɔ́, jám mpfə pɔ, dɔnyə mghɛ ka'pap, jəŋ mzhwenyə cwəpuŋ. Po kɑ kwǐ pɑ něné, po hɑ pɑ́ něné.
9
Po kɑ́ lɑ gɔl, kɑ ŋkhap, kɑ bʉ̌m nthʉm pètə yɔ lə.
10
Kɑ pʉə ghiŋ lə́, kɑ dzə ŋkwakwa tsɑ pʉə́ lə́, kɑ mthap, kɑ pəŋ lə́, nə pá' bǎ yá gɛfa' lə́ byap mcwɔ'fa' myə́ a.
11
Po kò bǎ nə ya tisuŋ lə́, kɑ bǎ nə tsa la' lə, po cəŋ tə jɔ mo yə bi a pɑ́ e nyəŋ wɔ dyə a, shwə pɑ́ ywə e tə ŋkhəm cwə nə ghɔ.
12
Po nə́ kǒ nə dyə̌ sha'tə é.
13
Bi a pɑ gɑ́ dyə bɔ ŋkhu'nyə, bɑ hwitə yɔ gɔ wuŋ nə e bi a e ka nə́ŋ ŋkhu'nyə a, bɑ hwitə yɔ gɔ pɑnyə nə́ po.
14
Pú ko bɑ tə lɑ wɔ, biŋ bɑ́ tə yu' ghɔm tsɔ, po nə təm dyə̌, kɑ nə tisuŋ bɔ lə, dzɔp vɔp nə mkwə mɔ.
15
Gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ́ a gɔ la' pɑ́ nə tyɛ' fyɛ', go' Sodɔm pu Gomora lə pɑ ywə nə yə tisuŋ bɔ.
16
Po yɔ́, gɑ́ nthəm wɔ pa' mjʉ́jʉ́ a cəcɑ́ mbvʉ̌ gǒ. Po ghə fʉ́ pa' mnɔk a, biŋ dɛtə́ pa' msəŋgɔpfo a.
17
Po pɔ́mtə́ pɔmnəŋ! Wap gɔ pɑ́ hɑ wɔ dyə fyɛ̀', pɑ́ lɑ mshɔm cwɔ wɔ dyə sinagogə
18
pu gɔ sɔ' pɑ lɑ wɔ́ ghɔ dzə mgɔpna' pu a mfomfò nə tsǒ tsɑ̌. A gɔ sɔ' pɑ bi pu ba m bi pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea pɑ́ mtiŋ nə ŋkwinthɛ̌.
19
Pú sɔ' bɑ dɑ wɔ gɔ po'o, lam tsɔ kɑ sɔ nə ywə yə po gɔ ko ghɔm a ba pa' po gɔ nə ghɔm a. Po gɔ sɔ' kwi ywə yə pɔ gɔ ghɔm a pɑ́ cwə o bɔ.
20
Nə pa' tə́ wɔ nə gɔ sɔ' pɑ ghɔm ǎ pɑ́, Zhwenyə Tá yɔ nə gɔ sɔ' pɑ ghɔm nə po.
21
Fɑ́ gɔ sɔ' hɑ fɑ́ nə vʉ̌. A tá hɑ mú nə vʉ̌; pǒ gɔ sɔ' fɛ́jʉ́m pɑ tsə́ wap ghə pú zhwə wap.
22
Guŋ pɔ awɛ gɔ sɔ' pɔ wɔ nə tso tsɑ̌; tə mo yə e tɔm tə́ nə miŋ a gɔ sɔ' vɔk.
23
Cwə yə pu gɔ sɔ' zhəŋ wɔ nə mu' tisuŋ a, po ŋkhʉ́ gɔ nə yə mu'. Gɑ̌ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ pǒ gɔ sɔ' nə kǎ nə mtisuŋ Israɛl tə miŋ bɑ Mú mo sɔ'.
24
Mukhʉ̌ tə bɑ m dzə tap e pɑ́; ba gɛfa' lə pɑ m dzə ta fa'.
25
Tə bi a múkhʉ̌ pɑ̌ pa' tap e, gɛfa' pɑ́ pa' ta fa' e. Pu ké gɛ dyə gɑ́ Beɛlzəbul bɑ mtsǒ pó gɔ piŋ pɔk tə cyə.
26
Ká po pwɔk! Sɔmywə yə pu hwyətə́ tə la' pu ghɔ sɔ' ghyɛ' a tə wə pɑ, sɔmywə yə pu tʉm tə́ la' pu ghɔ sɔ' zhyə a lə pɑ́wə.
27
Ywə yə gɑ̌ siŋ wɔ cwə jʉ́m a, po ghɔm yá dɔdzʉ̌. Ywə yə po ju' bhə tə̌ŋ po a, po ghɔm ya do dyə̌.
28
Ka po pwɔk pɔ pyə bi a pɑ́ wap zhwə nɑ mo, tə bi a pɑ wap lə zhwə lam tsu a; po pwɔk pɑ́ mo yə bi a pɑ e zhwə lam tsɔ mo ba nɑ e nthʉm mɔk tə mi a.
29
Pu tə́ fiŋ mcici pɑpʉə nə bɛ́ ywə á lə? A nəŋ bɑ po'o, bi a pɑ́ bǎ yɑ́mu' lə vʉ́ si nə pu tə a ba gɑ Ta yɔ piŋ.
30
Sɔ' m nə po, a bɑ pú sɛ mnəŋ thə mɔ awɛ.
31
Ka po pwɔk, a bɑ po cyə guŋ mcici awɛ.
32
Mo yə e piŋ a dzə pɔmnəŋ á bɑ gɑ̌ gɔ sɔ' piŋ e dzə Ta a thə kɛbəŋ.
33
Da' gɑ́ mo yə e kəŋnyə a dzə pɔmnəŋ a, bɑ gɑ̌ gɔ sɔ' kəŋnyə e dzə Tá a thə kɛbəŋ.
34
Ka po kwɛ gɑ́ gɑ sɔ' nə hɑ hwitə dəmcǎ', ŋ tə́ sɔ' m nə hɑ hwitə pɑ, gɑ̌ sɔ' m nə hɑ nyə.
35
Əŋ, gɑ̌ sɔ' hapnyə mo pu tap e, hap mú mjwǐ pu map e, hap jwi mu nə má dhə́.
36
Mghɛ bò gɔ sɔ' pɑ́ pɑ̀ pǒ dyə.
37
Mo yə́ e ŋkhuŋ tap e kɑ map e tə shyə a bɑ e ka ku'nyə nə m̀. Mo yə́ e ŋkhuŋ mú e yə mbɛ kɑ yə mjwǐ lə tə shyə a, bɑ e ka ku'nyə nə m̀.
38
Mo yə e ka kwa yə bɛnyəpɛnyə nə jap jʉ̌m m̀ a ba e ka ku'nyə nə m̀.
39
Mo yə e lwɔ' vɔk e a gɔ sɔ' pi, tɑ́ mo yə e pi vɔk e nə m̀ a gɔ sɔ' vɔk.
40
Mo yə e lɑ wɔ dyə a dɑ pa' pɑ myə̀. Mo yə e nəŋ dɑ a, bɑ e dɑ pa' mo yə e nthəm a.
41
Mo yə e lɑ gɔm ghɔm Si pa' gɔm ghɔm Si a gɔ sɔ' ŋkwi mcwɔ'fa' bi gɔm ghɔm Si. Mo yə e nəŋ dɑ mo dəŋdəŋ pa' mo dəŋdəŋ a sɔ' ŋkwi mcwɔ'fa' mo dəŋdəŋ.
42
Mo yə e hɑ bǎ nthu' shyə nə nwə bi mu' mú nə pǒ pɔ́ gɑ m nə pa' e mukhʉ ǎ, bɑ gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ́ e tə gɔ sɔ' pi myə́ mcwɔ'fa' pɑ̀.MATIO 10:1
MATIO 10:2
MATIO 10:3
MATIO 10:4
MATIO 10:5
MATIO 10:6
MATIO 10:7
MATIO 10:8
MATIO 10:9
MATIO 10:10
MATIO 10:11
MATIO 10:12
MATIO 10:13
MATIO 10:14
MATIO 10:15
MATIO 10:16
MATIO 10:17
MATIO 10:18
MATIO 10:19
MATIO 10:20
MATIO 10:21
MATIO 10:22
MATIO 10:23
MATIO 10:24
MATIO 10:25
MATIO 10:26
MATIO 10:27
MATIO 10:28
MATIO 10:29
MATIO 10:30
MATIO 10:31
MATIO 10:32
MATIO 10:33
MATIO 10:34
MATIO 10:35
MATIO 10:36
MATIO 10:37
MATIO 10:38
MATIO 10:39
MATIO 10:40
MATIO 10:41
MATIO 10:42


MATIO 1 / MAT 1
MATIO 2 / MAT 2
MATIO 3 / MAT 3
MATIO 4 / MAT 4
MATIO 5 / MAT 5
MATIO 6 / MAT 6
MATIO 7 / MAT 7
MATIO 8 / MAT 8
MATIO 9 / MAT 9
MATIO 10 / MAT 10
MATIO 11 / MAT 11
MATIO 12 / MAT 12
MATIO 13 / MAT 13
MATIO 14 / MAT 14
MATIO 15 / MAT 15
MATIO 16 / MAT 16
MATIO 17 / MAT 17
MATIO 18 / MAT 18
MATIO 19 / MAT 19
MATIO 20 / MAT 20
MATIO 21 / MAT 21
MATIO 22 / MAT 22
MATIO 23 / MAT 23
MATIO 24 / MAT 24
MATIO 25 / MAT 25
MATIO 26 / MAT 26
MATIO 27 / MAT 27
MATIO 28 / MAT 28