A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017

Taisbeanadh 171
Agus thàinig aon dhe na seachd ainglean aig an robh na seachd bobhlaichean agus bhruidhinn e rium, ag ràdh, “Trobhad, is seallaidh mi dhut breitheanas na strìopaiche mòire a tha na suidhe air mòran uisgeachan,
2
leis an d' rinn rìghrean na talmhainn strìopachais is leis an deachaidh iadsan a bha a' còmhnaidh air thalamh a chur air mhisg le fìon a strìopachais.”
3
Agus ghiùlain e mi air falbh dhan fhàsaich san spiorad agus chunnaic mi boireannach na suidhe air biast sgàrlaid a bha làn de dh'ainmean toibheumach, 's air an robh seachd cinn is deich adhaircean.
4
Agus bha am boireannach air a h‑èideadh ann am purpaidh 's ann an sgàrlaid, agus air a sgeadachadh le òr is clach phrìseil is neamhnaidean. Bha cupa òir aice na làimh a bha làn de ghràinealachdan is neòghlaine a strìopachais.
5
Agus air clàr a bathais bha ainm sgrìobhte: DÌOMHAIREACHD, BÀBILON MHÒR, MÀTHAIR NAN STRÌOPACHEAN AGUS GRÀINEALACHDAN NA TALMHAINN.
6
Agus chunnaic mi am boireannach air mhisg le fuil nan naomh agus le fuil luchd‑fianais Ìosa. Agus nuair a chunnaic mi i, bha iongnadh mòr orm.
7
Agus thuirt an t‑aingeal rium, “Carson a ghabh thu iongnadh? Innsidh mise dhut dìomhaireachd a' bhoireannaich 's na bèiste a tha ga giùlan, air a bheil seachd cinn is deich adhaircean.
8
A' bhiast a chunnaic thu, bha i ann 's chan eil i ann, agus tha i gus tighinn a‑nìos às an Àibheis agus gus a dhol gu sgrios. Agus bidh iadsan a tha a' còmhnaidh air an talamh — aig a bheil ainmean nach eil air an sgrìobhadh ann an leabhar na beatha o thoiseach an t‑saoghail — fo iongnadh, nuair a chì iad a' bhiast a bha ann agus nach eil ann agus a bhitheas ann.
9
“Seo an inntinn aig a bheil gliocas; 's iad na seachd cinn seachd beanntan, air a bheil am boireannach na suidhe. Agus tha seachd rìghrean ann:
10
thuit còignear dhiubh, tha aon ann agus aon nach tàinig fhathast, agus nuair a thig e feumaidh e fantainn beagan ùine.
11
Agus a' bhiast a bha ann 's nach eil ann, is e seo an t‑ochdamh rìgh, agus tha esan dhen t‑seachd, agus thèid e gu sgrios.
12
“Agus 's iad na deich adhaircean a chunnaic thu, deich rìghrean, nach eil air rìoghachd fhaighinn fhathast, ach gheibh iad ùghdarras mar rìghrean airson aon uair a thìde còmhla ris a' bhèist.
13
Tha aon inntinn aca, agus tha iad a' toirt an cumhachd 's an t‑ùghdarras aca dhan bhèist.
14
Nì iad seo cogadh an aghaidh an Uain, agus bheir an t‑Uan buaidh orra, oir is esan Tighearna nan tighearnan agus Rìgh nan rìghrean, agus tha iadsan a tha leis air an gairm, agus air an taghadh agus dìleas.”
15
Agus thuirt e rium, “'S iad na h‑uisgeachan a chunnaic thu, far an robh an strìopach na suidhe, daoine is slòigh is nàiseanan is teangannan.
16
Agus na deich adhaircean a chunnaic thu, agus a' bhiast, fuathaichidh iad an strìopach agus nì iad fàsail i, is rùisgte agus ithidh iad a feòil, is losgaidh iad i le teine.
17
Oir chuir Dia nan cridheachan a thoil‑san a dhèanamh, agus nì iad i le aon inntinn agus bheir iad an rìoghachd dhan bhèist gus an tèid faclan Dhè a choileanadh.
18
Agus am boireannach a chunnaic thu, is ise am baile mòr a tha a' riaghladh thairis air rìghrean na talmhainn.”Taisbeanadh 17:1

Taisbeanadh 17:2

Taisbeanadh 17:3

Taisbeanadh 17:4

Taisbeanadh 17:5

Taisbeanadh 17:6

Taisbeanadh 17:7

Taisbeanadh 17:8

Taisbeanadh 17:9

Taisbeanadh 17:10

Taisbeanadh 17:11

Taisbeanadh 17:12

Taisbeanadh 17:13

Taisbeanadh 17:14

Taisbeanadh 17:15

Taisbeanadh 17:16

Taisbeanadh 17:17

Taisbeanadh 17:18Taisbeanadh 1 / Tai 1

Taisbeanadh 2 / Tai 2

Taisbeanadh 3 / Tai 3

Taisbeanadh 4 / Tai 4

Taisbeanadh 5 / Tai 5

Taisbeanadh 6 / Tai 6

Taisbeanadh 7 / Tai 7

Taisbeanadh 8 / Tai 8

Taisbeanadh 9 / Tai 9

Taisbeanadh 10 / Tai 10

Taisbeanadh 11 / Tai 11

Taisbeanadh 12 / Tai 12

Taisbeanadh 13 / Tai 13

Taisbeanadh 14 / Tai 14

Taisbeanadh 15 / Tai 15

Taisbeanadh 16 / Tai 16

Taisbeanadh 17 / Tai 17

Taisbeanadh 18 / Tai 18

Taisbeanadh 19 / Tai 19

Taisbeanadh 20 / Tai 20

Taisbeanadh 21 / Tai 21

Taisbeanadh 22 / Tai 22