A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017

Seumas 31
Na biodh mòran agaibh nur luchd‑teagaisg, mo bhràithrean, 's fios agaibh gun tèid breith nas motha a thoirt oirnne.
2
Oir tuislichidh sinn uile ann am mòran dhòighean. Mura h‑eil neach a' tuisleadh anns na chanas e, tha e na dhuine foirfe, comasach cuideachd air srian a chur air a bhodhaig gu lèir.
3
Nise, ma chuireas sinn cabstairean ann am beòil nan each airson 's gum bi iad umhail dhuinn, stiùiridh sinn am bodhaig gu h‑iomlan cuideachd.
4
Seallaibh air soithichean a tha cho mòr 's air an iomain air adhart le gaoithean làidir, tha iad air an stiùireadh le stiùir gu math beag ge b' e càit a bu mhiann leis an stiùireadair a dhol.
5
Mar sin cuideachd tha an teanga na ball beag, ach a' bòstadh mu rudan mòra. Seall cho mòr 's a tha a' choille a th' air a cur na teine le lasadh beag.
6
Agus is e teine a th' anns an teanga, saoghal neo‑fhìreantachd. Tha an teanga air a suidheachadh am measg ar ball, truailleadair na bodhaig gu lèir, 's a' lasadh cùrsa na beatha, agus air a lasadh le Ifrinn.
7
'S urrainn dhan a h‑uile seòrsa beathach is eun, snàgair is beathach‑mara a bhith air an ceannsachadh, agus chaidh an ceannsachadh leis a' chinne‑daonna.
8
Ach chan urrainn do neach sam bith an teanga a cheannsachadh. Tha i na h‑olc mì‑rianail, làn de phuinnsein mairbhteach.
9
Leatha tha sinn a' beannachadh an Tighearna 's an t‑Athair agus leatha tha sinn a' mallachadh an fheadhainn a th' air an dèanamh ann an ìomhaigh Dhè,
10
oir bhon aon bheul tha beannachadh is mallachadh a' tighinn. Mo bhràithrean, cha bu chòir sin a bhith.
11
An dòirt fuaran a‑mach, às an aon fhosgladh, uisge milis agus searbh?
12
Mo bhràithrean, an urrain do chraobh‑fhìge dearcan‑ola a chur a‑mach, no a' chraobh‑fhìona, fìgean? Cha mhotha a chuireas fuaran saillte uisge milis a‑mach.
13
Cò a tha glic agus tuigseach nur measg? Sealladh e, tro a dheagh chaitheamh‑beatha, a chuid obraichean ann an ciùineas a' ghliocais.
14
Ach, ma bhios eud searbh is fèinealachd nur cridheachan, na bithibh àrdanach 's ag innse bhreugan an aghaidh na fìrinne.
15
Chan e sin an gliocas a tha a' tighinn a‑nuas o shuas, ach tha e talmhaidh, neo‑spioradail, diabhlaidh.
16
Oir far a bheil eud is fèinealachd, an sin lorgaidh sibh mì‑rian is gach droch ghnìomh.
17
Ach tha an gliocas a tha o shuas sa chiad dhol‑a‑mach fìorghlan, an uair sin sìtheil, caomh, furasta a chomhairleachadh, làn tròcaire is deagh thoraidhean, saor o chlaon‑bhreith 's o cheilg,
18
agus tha toradh na fìreantachd air a chur ann an sìth le luchd‑dèanamh na sìthe.Seumas 3:1
Seumas 3:2
Seumas 3:3
Seumas 3:4
Seumas 3:5
Seumas 3:6
Seumas 3:7
Seumas 3:8
Seumas 3:9
Seumas 3:10
Seumas 3:11
Seumas 3:12
Seumas 3:13
Seumas 3:14
Seumas 3:15
Seumas 3:16
Seumas 3:17
Seumas 3:18


Seumas 1 / Seu 1
Seumas 2 / Seu 2
Seumas 3 / Seu 3
Seumas 4 / Seu 4
Seumas 5 / Seu 5