A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017

Tìtus 21
Ach abair thusa na rudan a tha freagarrach do theagasg fallain:
2
na seann daoine a bhith measarra, stòlda, faiceallach, fallain sa chreideamh, ann an gràdh 's ann an leanaltas.
3
San aon dòigh, teagaisg dha na seann bhoireannaich iad fhèin a ghiùlain mar a tha iomchaidh do naoimh, chan ann mar luchd‑càinidh, gun a bhith nan tràillean do dh'fhìon, 's nan luchd‑teagaisg air dè a tha ceart.
4
Mar sin, ionnsaichidh iad do bhoireannaich òga a bhith gràdhach air am fir 's air an cuid chloinne,
5
a bhith measarra, geamnaidh, a' fuireach aig an taigh, math is umhail dham fir fhèin airson 's nach tèid toibheum a thoirt do dh'fhacal Dhè.
6
San aon dòigh, cuir ìmpidh air na daoine òga iad a bhith measarra,
7
anns gach nì gan nochdadh fhèin mar shamhladh dheagh obraichean, ann an teagasg a' nochdadh treibhdhireachd, iomchaidheachd,
8
cainnt fhallain a tha neo‑choireach, airson 's gum bi nàire air nàmhaid a chionn 's nach urrainn dha rud sam bith olc a ràdh mud dheidhinn.
9
Comhairlich seirbheisich a bhith umhail dham maighstirean, gan toileachadh sa h‑uile sìon, gun bhruidhinn air ais,
10
gun ghoid uapa, ach a' sealltainn gach deagh dhìlseachd dhaibh, airson 's gun dèan iad teagasg Dhè ar Slànaigheir maiseach sa h‑uile sìon.
11
Oir nochd gràs an Dè a tha a' toirt sàbhalaidh do gach duine,
12
gar teagasg cùl a chur ri mì‑dhiadhachd is ana‑miannan saoghalta, agus tighinn beò san t‑saoghal seo gu measarra is gu ceart is gu diadhaidh,
13
an dùil ris an dòchas bheannaichte agus ri nochdadh glòir ar Dè mhòir 's ar Slànaigheir Ìosa Crìosd.
14
Thug esan e fhèin seachad air ar son gus an saoradh e sinn o gach aingidheachd, agus gun glanadh e sluagh sònraichte dha fhèin, eudmhor mu dheagh obraichean.
15
Can na rudan sin, agus earalaich is cronaich leis a h‑uile h‑ùghdarras. Na sealladh duine sam bith sìos ort.Tìtus 2:1
Tìtus 2:2
Tìtus 2:3
Tìtus 2:4
Tìtus 2:5
Tìtus 2:6
Tìtus 2:7
Tìtus 2:8
Tìtus 2:9
Tìtus 2:10
Tìtus 2:11
Tìtus 2:12
Tìtus 2:13
Tìtus 2:14
Tìtus 2:15


Tìtus 1 / Tìt 1
Tìtus 2 / Tìt 2
Tìtus 3 / Tìt 3