A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017

1 Corintianach 161
A‑nis a thaobh an tionail airson nan naomh: mar a thug mi stiùireadh do dh'eaglaisean Ghalàtia, mar sin dèanaibh‑se cuideachd.
2
Air a' chiad latha gach seachdain, cuireadh gach neach agaibh rud air leth mar a shoirbhicheas leis agus gleidheadh e e, airson 's nach bi tional ri dhèanamh nuair a thig mise.
3
Agus nuair a thig mi, ge b' e cò a mholas sibh, cuiridh mise iadsan, le litrichean, a ghiùlain ur tiodhlaic gu Ierusalem;
4
agus mas iomchaidh dhòmhsa a dhol ann cuideachd, thèid iadsan còmhla rium.
5
Ach thig mi thugaibh‑se nuair a thèid mi tro Mhacedònia — oir tha mi a' dol tro Mhacedònia;
6
agus 's dòcha gum fan mi còmhla ribh, no fiù 's gun cuir mi seachad an geamhradh còmhla ribh, airson 's gun cuir sibh air mo thuras mi, ge b' e dè an t‑àite dhan tèid mi.
7
Oir chan eil mi ag iarraidh ur faicinn an‑dràsta san dol seachad; oir tha dùil agam fuireach còmhla ribh airson ùine bheag, ma cheadaicheas an Tighearna.
8
Ach fuirichidh mi ann an Ephesus chun na Caingis,
9
oir chaidh doras mòr agus èifeachdach fhosgladh dhomh, agus tha tòrr nàimhdean ann.
10
A‑nis ma thig Timòteus, feuchaibh gum bi e gun eagal còmhla ribh, oir tha e a' dèanamh obair an Tighearna, mar a tha mise.
11
Mar sin na dèanadh neach sam bith tàir air. Ach cuiribh air a shlighe ann an sìth e, airson 's gun till e thugamsa, oir tha mi ga fheitheamh còmhla ri na bràithrean.
12
Ach a thaobh ar bràthair Apollos, dh'earalaich mi air a dhol thugaibh le na bràithrean, ach cha b' e a mhiann‑san idir tighinn an‑dràsta, ach thig e nuair a gheibh e cothrom.
13
Dèanaibh faire, seasaibh gu daingeann sa chreideamh, bithibh fearail, bithibh làidir.
14
Biodh a h‑uile sìon a nì sibh air a dhèanamh ann an gràdh.
15
Is aithne dhuibh teaghlach Stephanuis, gum b' iad ciad‑thoradh Achaia, agus gu bheil iad air iad fhèin a choisrigeadh do fhrithealadh dha na naoimh. A‑nis tha mi gur n‑earalachadh, a bhràithrean,
16
gum biodh sibh umhail dhan leithidean sin, agus dhan a h‑uile neach a chuidicheas san obair agus a nì saothair.
17
Tha mi a' dèanaibh gàirdeachas mu thighinn Stephanuis is Fhortunatuis is Achaicuis, oir rinn iad suas na bha a dhìth oirbhse.
18
Oir dh'ath‑ùraich iad mo spiorad‑sa agus ur spiorad‑se. Mar sin aithnichibh an leithidean sin.
19
Tha eaglaisean na h‑Àisia a' cur fàilte oirbh. Tha Acuila is Prisca, cuide ris an eaglais a tha nan taigh, a' cur fàilte chridheil oirbh san Tighearna.
20
Tha na bràithrean gu lèir a' cur fàilte oirbh. Cuiribh‑se fàilte air a chèile le pòig naoimh.
21
Tha mise, Pòl, a' sgrìobhadh na fàilte seo lem làimh fhèin.
22
Ma tha neach ann aig nach eil gràdh dhan Tighearna, biodh e mallaichte. Thig, a Thighearna.
23
Gràs an Tighearna Ìosa gu robh leibh.
24
Mo ghràdh‑sa gu robh leibh uile ann an Crìosd Ìosa. Amen.1 Corintianach 16:1
1 Corintianach 16:2
1 Corintianach 16:3
1 Corintianach 16:4
1 Corintianach 16:5
1 Corintianach 16:6
1 Corintianach 16:7
1 Corintianach 16:8
1 Corintianach 16:9
1 Corintianach 16:10
1 Corintianach 16:11
1 Corintianach 16:12
1 Corintianach 16:13
1 Corintianach 16:14
1 Corintianach 16:15
1 Corintianach 16:16
1 Corintianach 16:17
1 Corintianach 16:18
1 Corintianach 16:19
1 Corintianach 16:20
1 Corintianach 16:21
1 Corintianach 16:22
1 Corintianach 16:23
1 Corintianach 16:24


1 Corintianach 1 / 1Cor 1
1 Corintianach 2 / 1Cor 2
1 Corintianach 3 / 1Cor 3
1 Corintianach 4 / 1Cor 4
1 Corintianach 5 / 1Cor 5
1 Corintianach 6 / 1Cor 6
1 Corintianach 7 / 1Cor 7
1 Corintianach 8 / 1Cor 8
1 Corintianach 9 / 1Cor 9
1 Corintianach 10 / 1Cor 10
1 Corintianach 11 / 1Cor 11
1 Corintianach 12 / 1Cor 12
1 Corintianach 13 / 1Cor 13
1 Corintianach 14 / 1Cor 14
1 Corintianach 15 / 1Cor 15
1 Corintianach 16 / 1Cor 16