A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017

Gnìomharan 11
Anns a' chiad leabhar, a Theophiluis, sgrìobh mi mun a h‑uile rud a thòisich Ìosa air a dhèanamh 's air a theagasg,
2
gus an latha nuair a chaidh a thoirt suas, às dèidh dha àithntean a thoirt, tron Spiorad Naomh, dha na h‑abstoil a bha e air a thaghadh.
3
Dhaibhsan, thaisbein e e fhèin beò às dèidh an fhulangais aige le mòran chomharraidhean dearbhachail, a' nochdadh riutha fad dà fhichead latha is a' bruidhinn mu rìoghachd Dhè.
4
Agus fhad 's a bha e a' fuireach còmhla riutha dh'àithn e dhaibh gun Ierusalem fhàgail, ach feitheamh airson gealladh an Athar, “A chuala sibh uamsa,” ars esan,
5
“oir bhaist Eòin le uisge, ach bidh sibhse air ur baisteadh leis an Spiorad Naomh, beagan làithean às dèidh seo.”
6
Mar sin nuair a bha iad air tighinn còmhla, dh'fhaighnich iad dha, “A Thighearna, an ann aig an àm seo a dh'aisigeas tu an rìoghachd do dh'Israel?”
7
Thuirt esan riutha, “Cha bhuin e dhuibhse fios a bhith agaibh air na h‑amannan no air na h‑aimsirean a shuidhich an t‑Athair le ùghdarras fhèin.
8
Ach gheibh sibh cumhachd nuair a thig an Spiorad Naomh oirbh, agus bidh sibh nur fianaisean dhòmhsa ann an Ierusalem agus ann an Iudèa gu lèir agus ann an Samaria, agus gu crìoch na talmhainn.”
9
Agus nuair a bha e air na rudan seo a ràdh, fhad 's a bha iad a' coimhead air, chaidh a thogail suas agus thug sgòth às an sealladh e.
10
Agus fhad 's a bha iadsan a' geur‑amharc do nèamh fhad 's a dh'fhalbh esan, seallaibh, sheas dithis fhear faisg orra ann an aodach geal,
11
agus thuirt iad, “Fheara Ghalile, carson a tha sibh a' seasamh a' coimhead a nèamh? An t‑Ìosa seo a chaidh a thogail suas uaibh do nèamh, thig e san aon dòigh sam faca sibh e a' dol do nèamh.”
12
An uair sin thill iad gu Ierusalem, on bheinn ris an canar Beinn nan Crann‑Ola, a tha faisg air Ierusalem, astar latha Sàbaid air falbh.
13
Agus nuair a bha iad air a dhol a‑steach, chaidh iad suas dhan t‑seòmar a b' àirde, far an robh iad a' fuireach: Peadar is Eòin agus Seumas is Anndra, Philip is Tòmas, Bartolomèus is Mata, Seumas mac Alphèuis is Sìmon Selotes agus Iùdas mac Sheumais.
14
Bha iad seo uile a dh'aon inntinn gan coisrigeadh fhèin do dh'ùrnaigh, còmhla ri na boireannaich agus Moire màthair Ìosa, agus còmhla ri a bhràithrean.
15
Anns na làithean sin sheas Peadar am measg nam bràithrean (b' e àireamh na feadhna a bha an làthair mu cheud is fichead) agus thuirt e,
16
“A bhràithrean, dh'fheumadh an Sgriobtar a bhith air a choileanadh, a bhruidhinn an Spiorad Naomh ro‑làimh le beul Dhaibhidh mu Iùdas, a bha na fhear‑treòrachaidh dhaibhsan a ghlac Ìosa.
17
Oir bha e air àireamh nur measg‑ne agus fhuair e roinn dhen mhinistrealachd seo.”
18
(A‑nis cheannaich an duine seo achadh le duais na h‑eucoir aige, agus a' tuiteam an comhair a chinn, sgàin e sa mheadhan agus bhrùchd a mhionach uile a‑mach.
19
Agus chaidh seo a dhèanamh aithnichte do luchd‑àiteachaidh Ierusaleim gu lèir; mar sin chaidh an t‑achadh sin ainmeachadh anns a' chànan aca fhèin Aceldamà, is e sin Fearann Fala.)
20
Oir tha e sgrìobhte ann an leabhar nan Salm, “‘Gum biodh a dhachaigh na fàsach, agus nach biodh neach sam bith a' fuireach innte,’ agus, ‘Gun gabhadh neach eile a dhreuchd.’
21
“Mar sin bu chòir do dh'aon dhe na fir a chaidh còmhla rinn fad na h‑ùine sin uile a bha an Tighearna Ìosa a' dol a‑steach 's a‑mach nar measg,
22
a' tòiseachadh o bhaisteadh Eòin gus an latha san deach a thogail suas uainn, a bhith air a dhèanamh na fhianais dhe aiseirigh‑san còmhla rinne.”
23
Agus chuir iad air adhart dithis: Iòsaph ris an canar Barsabas (dham b' ainm cuideachd Iustus) agus Matias.
24
Agus rinn iad ùrnaigh is thuirt iad, “Thusa, a Thighearna, dhan aithne cridheachan nan uile, seall gu soilleir cò am fear dhen dithis seo a thagh thu
25
airson an t‑àite a ghabhail anns a' mhinistrealachd seo agus san abstolachd on do thionndaidh Iùdas a thaobh airson a dhol dha àite fhèin.”
26
Agus thilg iad crannchur, is thuit an crannchur air Matias, agus bha e air àireamh còmhla ris an aon abstol deug.Gnìomharan 1:1
Gnìomharan 1:2
Gnìomharan 1:3
Gnìomharan 1:4
Gnìomharan 1:5
Gnìomharan 1:6
Gnìomharan 1:7
Gnìomharan 1:8
Gnìomharan 1:9
Gnìomharan 1:10
Gnìomharan 1:11
Gnìomharan 1:12
Gnìomharan 1:13
Gnìomharan 1:14
Gnìomharan 1:15
Gnìomharan 1:16
Gnìomharan 1:17
Gnìomharan 1:18
Gnìomharan 1:19
Gnìomharan 1:20
Gnìomharan 1:21
Gnìomharan 1:22
Gnìomharan 1:23
Gnìomharan 1:24
Gnìomharan 1:25
Gnìomharan 1:26


Gnìomharan 1 / Gnì 1
Gnìomharan 2 / Gnì 2
Gnìomharan 3 / Gnì 3
Gnìomharan 4 / Gnì 4
Gnìomharan 5 / Gnì 5
Gnìomharan 6 / Gnì 6
Gnìomharan 7 / Gnì 7
Gnìomharan 8 / Gnì 8
Gnìomharan 9 / Gnì 9
Gnìomharan 10 / Gnì 10
Gnìomharan 11 / Gnì 11
Gnìomharan 12 / Gnì 12
Gnìomharan 13 / Gnì 13
Gnìomharan 14 / Gnì 14
Gnìomharan 15 / Gnì 15
Gnìomharan 16 / Gnì 16
Gnìomharan 17 / Gnì 17
Gnìomharan 18 / Gnì 18
Gnìomharan 19 / Gnì 19
Gnìomharan 20 / Gnì 20
Gnìomharan 21 / Gnì 21
Gnìomharan 22 / Gnì 22
Gnìomharan 23 / Gnì 23
Gnìomharan 24 / Gnì 24
Gnìomharan 25 / Gnì 25
Gnìomharan 26 / Gnì 26
Gnìomharan 27 / Gnì 27
Gnìomharan 28 / Gnì 28