A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017

Mata 141
Aig an àm sin chuala Herod an tetrarc mu chliù Ìosa,
2
agus thuirt e ri a sheirbheisich, “Is e seo Eòin Baistidh. Chaidh a thogail o na mairbh, agus is ann air sgàth sin a tha na cumhachdan mìorbhaileach seo ag obrachadh ann.”
3
Oir bha Herod air Eòin a chur an greim is air a cheangal agus air a chur ann am prìosan air sgàth Heròdiais, bean Philip a bhràthair fhèin,
4
oir bha Eòin air a bhith ag ràdh ris, “Chan eil e laghail dhut i a bhith agad.”
5
Agus ged a bha Herod ag iarraidh a chur gu bàs, bha eagal air on t‑sluagh, oir mheas iad gum b' e fàidh a bh' ann.
6
Ach nuair a thàinig co‑là‑breith Heroid, rinn nighean Heròdiais dannsa mun coinneamh agus thoilich i Herod,
7
chun na h‑ìre 's gun do gheall e le mionnan gun toireadh e dhi ge b' e dè a dh'iarradh i.
8
Agus air a piobrachadh le a màthair, thuirt i, “Tha mi airson 's gun toir thu dhomh ceann Eòin Baistidh air truinnsear mòr.”
9
Agus bha an rìgh duilich, ach a thaobh nam mionnan 's air sgàth nan aoighean aige, dh'àithn e a thoirt dhi.
10
Agus chuir e fear a‑mach a thug an ceann far Eòin anns a phrìosan.
11
Agus chaidh a cheann a thoirt air truinnsear mòr is chaidh a thoirt dhan chaileig, agus thug ise gu a màthair e.
12
Thàinig a dheisciobail, agus thug iad an corp leotha is dh'adhlaic iad e, agus chaidh iad 's dh'innis iad do dh'Ìosa.
13
A‑nis nuair a chuala Ìosa seo, tharraing e air ais à sin ann an eathar gu àite fàsail leis fhèin. Ach nuair a chuala an sluagh sin, lean iad air chois e o na bailtean.
14
Agus nuair a chaidh e air tìr chunnaic e sluagh mòr, agus bha truas aige dhaibh, agus shlànaich e an fheadhainn aca a bha tinn.
15
Agus nuair a bha am feasgar ann, thàinig na deisciobail thuige agus thuirt iad, “'S e àite fàsail a tha an seo agus tha an latha a‑nis seachad; cuir an sluagh air falbh airson 's gun tèid iad dha na bailtean agus gun ceannaich iad biadh dhaib' fhèin.”
16
Ach thuirt Ìosa, “Cha leig iad a leas falbh; thugaibh‑se dhaibh rudeigin a dh'itheas iad.”
17
Thuirt iad ris, “Chan eil an seo againn ach còig lofaichean agus dà iasg.”
18
Agus thuirt esan, “Thugaibh an seo iad thugamsa.”
19
Agus dh'àithn e dhan t‑sluagh suidhe sìos air an fheur, agus a' gabhail nan còig lofaichean agus an dà iasg, sheall e suas gu nèamh, bheannaich e 's bhris e na lofaichean agus thug e iad dha na deisciobail, agus thug na deisciobail dhan t‑sluagh iad.
20
Dh'ith iad uile agus bha iad air an sàsachadh. Agus thog iad dà bhasgaid dheug làn de chriomagan a bha a chòrr.
21
Agus bha iadsan a dh'ith mu thimcheall air còig mìle fear, a thuilleadh air mnathan agus air cloinn.
22
Sa bhad thug e air na deisciobail a dhol dhan eathar agus a dhol roimhe chun an taoibh thall, fhad 's a chuir e fhèin an sluagh air falbh.
23
Agus às dèidh an sluagh a chur air falbh, chaidh e suas dhan bheinn leis fhèin a dh'ùrnaigh. Nuair a thàinig am feasgar, bha e an sin na aonar.
24
Ach bha an t‑eathar mun àm sin astar fada o thìr, air a tilgeil mun cuairt leis na tonnan, oir bha a' ghaoth nan aghaidh.
25
Mus do dh'èirich a' ghrian, thàinig e thuca, a' coiseachd air a' mhuir.
26
Ach nuair a chunnaic na deisciobail e a' coiseachd air a' mhuir, bha iad fo oillt, ag ràdh, “Is e taibhs a th' ann!” agus dh'èigh iad a‑mach le eagal.
27
Ach sa bhad bhruidhinn Ìosa riutha ag ràdh, “Biodh deagh mhisneach agaibh, is mise a th' ann — na biodh eagal oirbh.”
28
Agus fhreagair Peadar e, “A Thighearna, mas tusa a th' ann, iarr orm tighinn thugad air na h‑uisgeachan.”
29
Agus thuirt esan, “Thig.” Is thàinig Peadar a‑mach às an eathar agus choisich e air na h‑uisgeachan is thàinig e gu Ìosa.
30
Ach nuair a chunnaic e a' ghaoth cho làidir, ghabh e eagal, agus a' tòiseachadh air a dhol fodha, ghlaodh e, “A Thighearna, sàbhail mi!”
31
Anns a' bhad shìn Ìosa a‑mach a làmh agus rug e air, is thuirt e ris, “O thusa air bheag creideimh, carson a bha thu fo amharas?”
32
Agus nuair a chaidh iad a‑steach dhan eathar, sguir a' ghaoth.
33
Agus rinn iadsan a bh' anns an eathar adhradh dha, ag ràdh, “Gu fìrinneach is tusa Mac Dhè!”
34
Nuair a bha iad air a dhol thairis, thàinig iad air tìr aig Genesaret.
35
Agus nuair a dh'aithnich muinntir an àite sin e, chuir iad fios air feadh a' cheàrnaidh sin gu lèir agus thug iad thuige iadsan uile a bha tinn
36
agus ghuidh iad air airson 's gum faodadh iad beantainn fiù 's ri iomall aodaich. Agus na h‑uimhir 's a bhean dha, chaidh an leigheas.Mata 14:1
Mata 14:2
Mata 14:3
Mata 14:4
Mata 14:5
Mata 14:6
Mata 14:7
Mata 14:8
Mata 14:9
Mata 14:10
Mata 14:11
Mata 14:12
Mata 14:13
Mata 14:14
Mata 14:15
Mata 14:16
Mata 14:17
Mata 14:18
Mata 14:19
Mata 14:20
Mata 14:21
Mata 14:22
Mata 14:23
Mata 14:24
Mata 14:25
Mata 14:26
Mata 14:27
Mata 14:28
Mata 14:29
Mata 14:30
Mata 14:31
Mata 14:32
Mata 14:33
Mata 14:34
Mata 14:35
Mata 14:36


Mata 1 / Mat 1
Mata 2 / Mat 2
Mata 3 / Mat 3
Mata 4 / Mat 4
Mata 5 / Mat 5
Mata 6 / Mat 6
Mata 7 / Mat 7
Mata 8 / Mat 8
Mata 9 / Mat 9
Mata 10 / Mat 10
Mata 11 / Mat 11
Mata 12 / Mat 12
Mata 13 / Mat 13
Mata 14 / Mat 14
Mata 15 / Mat 15
Mata 16 / Mat 16
Mata 17 / Mat 17
Mata 18 / Mat 18
Mata 19 / Mat 19
Mata 20 / Mat 20
Mata 21 / Mat 21
Mata 22 / Mat 22
Mata 23 / Mat 23
Mata 24 / Mat 24
Mata 25 / Mat 25
Mata 26 / Mat 26
Mata 27 / Mat 27
Mata 28 / Mat 28