A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ATN) 2017

Mata 11
Leabhar sloinntearachd Ìosa Crìosd, mhic Dhaibhidh, mhic Abrahàim:
2
Ghin Abrahàm Ìsaac, ghin Ìsaac Iàcob, ghin Iàcob Iùdas agus a bhràithrean,
3
ghin Iùdas Phares agus Sàra o Thamar, ghin Phares Esrom, ghin Esrom Aram,
4
ghin Aram Aminadab, ghin Aminadab Naasòn, ghin Naasòn Salmon,
5
ghin Salmon Bòas o Rachab, ghin Bòas Obed o Rut, ghin Obed Iese,
6
ghin Iese Daibhidh an rìgh. Ghin Daibhidh an rìgh Solamh on bhean a bh' aig Uriah,
7
ghin Solamh Rebòam, ghin Rebòam Abia, ghin Abia Asa,
8
ghin Asa Iòsaphat, ghin Iòsaphat Iòram, ghin Iòram Òtsiah,
9
ghin Òtsiah Iòatam, ghin Iòatam Ahas, ghin Ahas Heseciah,
10
ghin Heseciah Manaseh, ghin Manaseh Amòs, ghin Amòs Iòsiah,
11
ghin Iòsiah Iechoniah agus a bhràithrean, aig àm an fhògraidh do Bhàbilon.
12
Às dèidh an fhògraidh do Bhàbilon: ghin Iechoniah Salatiel, ghin Salatiel Sorobabel,
13
ghin Sorobabel Abiud, ghin Abiud Eliacim, ghin Eliacim Asòr,
14
ghin Asòr Sadòc, ghin Sadòc Achim, ghin Achim Eliud,
15
ghin Eliud Eleàsar, ghin Eleàsar Matan, ghin Matan Iàcob,
16
ghin Iàcob Iòsaph, an duine aig Moire, on do rugadh Ìosa, ris an canar Crìosd.
17
Mar sin b' iad na ginealaichean uile o Abrahàm gu Daibhidh ceithir ginealaichean deug, agus o Dhaibhidh gu fògradh Bhàbiloin ceithir ginealaichean deug, agus o fhògradh Bhàbiloin gu Crìosd, ceithir ginealaichean deug.
18
A‑nis seo mar a bha breith Ìosa Crìosd: nuair a bha a mhàthair Moire air ceangal‑pòsaidh a dhèanamh le Iòsaph, mus tàinig iad còmhla, chaidh a faighinn torrach on Spiorad Naomh.
19
Ach on a bha Iòsaph, an duine aice, ionraic agus ain‑deònach a maslachadh, chuir e roimhe a cur air falbh gu dìomhair.
20
Ach fhad 's a bha e a' smaoineachadh mu na rudan seo, seallaibh, nochd aingeal an Tighearna ris ann an aisling, ag ràdh, “Iòsaiph, a mhic Dhaibhidh, na biodh eagal ort Moire a ghabhail mar bhean, oir an nì a tha air a ghineamhainn innte, is ann on Spiorad Naomh a tha e.
21
Beiridh i mac, agus bheir thu Ìosa mar ainm air, oir sàbhailidh esan a shluagh om peacaidhean.”
22
Thachair seo uile airson 's gun deigheadh an rud a thuirt an Tighearna tron fhàidh a choileanadh, a tha ag ràdh,
23
“Seallaibh, bidh an òigh torrach agus beiridh i mac, agus gabhaidh iad Emanuel air” (a tha a' ciallachadh, ‘Dia còmhla rinn’).
24
Nuair a dhùisg Iòsaph às a chadal, rinn e mar a dh'iarr aingeal an Tighearna air: ghabh e a bhean thuige,
25
ach cha do chuir e eòlas oirre gus an do rug i mac. Agus thug e Ìosa mar ainm air.Mata 1:1

Mata 1:2

Mata 1:3

Mata 1:4

Mata 1:5

Mata 1:6

Mata 1:7

Mata 1:8

Mata 1:9

Mata 1:10

Mata 1:11

Mata 1:12

Mata 1:13

Mata 1:14

Mata 1:15

Mata 1:16

Mata 1:17

Mata 1:18

Mata 1:19

Mata 1:20

Mata 1:21

Mata 1:22

Mata 1:23

Mata 1:24

Mata 1:25Mata 1 / Mat 1

Mata 2 / Mat 2

Mata 3 / Mat 3

Mata 4 / Mat 4

Mata 5 / Mat 5

Mata 6 / Mat 6

Mata 7 / Mat 7

Mata 8 / Mat 8

Mata 9 / Mat 9

Mata 10 / Mat 10

Mata 11 / Mat 11

Mata 12 / Mat 12

Mata 13 / Mat 13

Mata 14 / Mat 14

Mata 15 / Mat 15

Mata 16 / Mat 16

Mata 17 / Mat 17

Mata 18 / Mat 18

Mata 19 / Mat 19

Mata 20 / Mat 20

Mata 21 / Mat 21

Mata 22 / Mat 22

Mata 23 / Mat 23

Mata 24 / Mat 24

Mata 25 / Mat 25

Mata 26 / Mat 26

Mata 27 / Mat 27

Mata 28 / Mat 28