A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Deuteronomi 271
Agus dh’àithn Maois agus seanairean Israeil don t‑sluagh, ag ràdh, Gleidhibh na h‑àitheantan uile a tha mi ag àithneadh dhuibh an‑diugh.
2
Agus tàrlaidh, air an là anns an tèid sibh thar Iòrdan don fhearann a bheir an Tighearna do Dhia dhut, gun cuir thu suas dhut fhèin clachan mòra, agus còmhdaichidh tu thairis le aol iad.
3
Agus sgrìobhaidh tu orra uile bhriathran an lagha seo, nuair a thèid thu thairis, a‑chum is gun tèid thu a‑steach don fhearann a bheir an Tighearna do Dhia dhut, fearann a tha a’ sruthadh le bainne agus le mil; mar a gheall an Tighearna Dia d’athraichean dhut.
4
Uime sin nuair a thèid sibh thar Iòrdan, cuiridh sibh suas na clachan sin, a tha mi ag àithneadh dhuibh air an là‑an‑diugh, ann an sliabh Ebail, agus còmhdaichidh tu thairis le aol iad.
5
Agus an sin togaidh tu suas altair don Tighearna do Dhia, altair de chlachan: cha tog thu suas inneal iarainn sam bith orra.
6
De chlachan slàna togaidh tu altair an Tighearna do Dhia, agus bheir thu suas oirre ìobairtean-loisgte don Tighearna do Dhia.
7
Agus ìobraidh tu ìobairtean-sìthe, agus ithidh tu an sin, agus nì thu gàirdeachas an làthair an Tighearna do Dhia.
8
Agus sgrìobhaidh tu air na clachan uile bhriathran an lagha seo gu ro‑shoilleir.
9
Agus labhair Maois, agus na sagartan, na Lèbhithich, ri Israel uile, ag ràdh, Thoir an aire, agus èisd, O Israeil; air an là‑an‑diugh rinneadh thu ad shluagh don Tighearna do Dhia.
10
Uime sin èisdidh tu ri guth an Tighearna do Dhia, agus nì thu a àitheantan, agus a reachdan, a tha mi ag àithneadh dhut air an là‑an‑diugh.
11
Agus dh’àithn Maois don t‑sluagh air an là sin fhèin, ag ràdh,
12
Seasaidh iad seo air sliabh Gheridsim a bheannachadh an t‑sluaigh, nuair a thèid sibh thar Iòrdan: Simeon, agus Lèbhi, agus Iùdah, agus Isachar, agus Iòseph, agus Beniàmin:
13
Agus seasaidh iad seo air sliabh Ebail a mhallachadh: Reuben, Gad, agus Aser, agus Sebulun, Dan, agus Naphtali.
14
Agus labhraidh na Lèbhithich, agus their iad ri daoine Israeil uile le guth àrd:
15
Mallaichte gu robh an duine a nì dealbh snaidhte no leaghte, gràinealachd don Tighearna, obair-làmh an fhir-cheàirde, agus a chuireas e ann an ionad diamhair: agus freagraidh an sluagh uile, agus their iad, Amen.
16
Mallaichte gu robh esan a nì tàir air a athair no air a mhàthair: agus their an sluagh uile, Amen.
17
Mallaichte gu robh esan a dh’atharraicheas crìoch fearann a choimhearsnaich: agus their an sluagh uile, Amen.
18
Mallaichte gu robh esan a chuireas an dall air seachran anns an t‑slighe: agus their an sluagh uile, Amen.
19
Mallaichte gu robh esan a chlaonas breitheanas a’ choigrich, an dìlleachdain, agus na bantraich: agus their an sluagh uile, Amen.
20
Mallaichte gu robh esan a laigheas le mnaoi a athar, a chionn gu bheil e a’ leigeadh ris còmhdach a athar: agus their an sluagh uile, Amen.
21
Mallaichte gu robh esan a laigheas le ainmhidh sam bith: agus their an sluagh uile, Amen.
22
Mallaichte gu robh esan a laigheas le a phiuthair, nighean a athar, no nighean a mhàthar: agus their an sluagh uile, Amen.
23
Mallaichte gu robh esan a laigheas le a mhàthair-chèile: agus their an sluagh uile, Amen.
24
Mallaichte gu robh esan a bhuaileas a choimhearsnach gu h‑uaigneach: agus their an sluagh uile, Amen.
25
Mallaichte gu robh esan a ghabhas duais airson duine neo-chiontach a mharbhadh: agus their an sluagh uile, Amen.
26
Mallaichte gu robh esan nach daingnich uile bhriathran an lagha seo a‑chum an dèanamh: agus their an sluagh uile, Amen.Deuteronomi 27:1

Deuteronomi 27:2

Deuteronomi 27:3

Deuteronomi 27:4

Deuteronomi 27:5

Deuteronomi 27:6

Deuteronomi 27:7

Deuteronomi 27:8

Deuteronomi 27:9

Deuteronomi 27:10

Deuteronomi 27:11

Deuteronomi 27:12

Deuteronomi 27:13

Deuteronomi 27:14

Deuteronomi 27:15

Deuteronomi 27:16

Deuteronomi 27:17

Deuteronomi 27:18

Deuteronomi 27:19

Deuteronomi 27:20

Deuteronomi 27:21

Deuteronomi 27:22

Deuteronomi 27:23

Deuteronomi 27:24

Deuteronomi 27:25

Deuteronomi 27:26Deuteronomi 1 / 5Mo 1

Deuteronomi 2 / 5Mo 2

Deuteronomi 3 / 5Mo 3

Deuteronomi 4 / 5Mo 4

Deuteronomi 5 / 5Mo 5

Deuteronomi 6 / 5Mo 6

Deuteronomi 7 / 5Mo 7

Deuteronomi 8 / 5Mo 8

Deuteronomi 9 / 5Mo 9

Deuteronomi 10 / 5Mo 10

Deuteronomi 11 / 5Mo 11

Deuteronomi 12 / 5Mo 12

Deuteronomi 13 / 5Mo 13

Deuteronomi 14 / 5Mo 14

Deuteronomi 15 / 5Mo 15

Deuteronomi 16 / 5Mo 16

Deuteronomi 17 / 5Mo 17

Deuteronomi 18 / 5Mo 18

Deuteronomi 19 / 5Mo 19

Deuteronomi 20 / 5Mo 20

Deuteronomi 21 / 5Mo 21

Deuteronomi 22 / 5Mo 22

Deuteronomi 23 / 5Mo 23

Deuteronomi 24 / 5Mo 24

Deuteronomi 25 / 5Mo 25

Deuteronomi 26 / 5Mo 26

Deuteronomi 27 / 5Mo 27

Deuteronomi 28 / 5Mo 28

Deuteronomi 29 / 5Mo 29

Deuteronomi 30 / 5Mo 30

Deuteronomi 31 / 5Mo 31

Deuteronomi 32 / 5Mo 32

Deuteronomi 33 / 5Mo 33

Deuteronomi 34 / 5Mo 34