A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Gnìomharan 41
Agus am feadh a bha iad a’ labhairt ris an t‑sluagh, thàinig orra na sagartan, agus ceannard an teampaill, agus na Sadusaich;
2
Air dhaibh a bhith fo dhoilgheas gu robh iad a’ teagasg an t‑sluaigh, agus a’ searmonachadh tre Iosa aiseirigh nam marbh.
3
Agus chuir iad làmh annta, agus chuir iad ann am prìosan iad gus an là màireach: oir b’e a‑nis am feasgar a bha ann.
4
Gidheadh chreid mòran dhiubh-san a chuala am facal: agus b’e àireamh nan daoine timcheall còig mìle.
5
Agus thàrladh air an là màireach, gun do chruinnicheadh an ceann a chèile an uachdarain, agus an seanairean, agus an sgrìobhaichean ann an Ierusalem,
6
Agus Annas an t‑àrd-shagart, agus Caiaphas, agus Eòin, agus Alecsander, agus a mheud is a bha de chinneach an àrd-shagairt.
7
Agus air dhaibh iadsan a chur anns a’ mheadhon, dh’fheòraich iad, Ciod e an cumhachd, no ciod e an t‑ainm, anns an do rinn sibh seo?
8
An sin air do Pheadar a bhith air a lìonadh leis an Spiorad Naomh, thubhairt e riu, Uachdarana a’ phobaill, agus a sheanairean Israeil,
9
Ma tha sinne an‑diugh air ar ceasnachadh mun deagh ghnìomh a rinneadh don duine easlan, cionnas a shlànaicheadh e;
10
Biodh e aithnichte dhuibhse uile, agus do phoball Israeil uile, gur ann tre ainm Iosa Crìosd o Nàsaret, a cheus sibhse, a thog Dia o na mairbh, eadhon trìdsan a tha an duine seo na sheasamh an seo nur làthair-se slàn.
11
Is i seo a’ chlach a dhiùltadh leibhse, a luchd togail, a rinneadh na ceann na h‑oisne.
12
Agus chan eil slàinte ann an neach air bith eile: oir chan eil ainm air bith eile fo nèamh air a thabhairt am measg dhaoine, tre am faod sinn a bhith air ar tèarnadh.
13
A‑nis nuair a chunnaic iad dànachd Pheadair agus Eòin, agus a thuig iad gum bu daoine gun fhòghlam agus cumanta iad, ghabh iad iongantas; agus dh’aithnich iad iad gu robh iadsan maille ri Iosa.
14
Agus air faicinn an duine a lèighseadh na sheasamh maille riu, cha robh nì air bith aca ri ràdh na aghaidh.
15
Agus an dèidh dhaibh òrdachadh dhaibhsan dol a‑mach as a’ chomhairle, chuir iad an cinn cuideachd,
16
Ag ràdh, Ciod a nì sinn ris na daoine seo? Oir gun deachaidh mìorbhail aithnichte a dhèanamh leo, tha e follaiseach do luchd-àiteachaidh Ierusaleim uile, agus chan urrainn sinn a àicheadh.
17
Ach a‑chum nach sgaoilear e nas mò air feadh an t‑sluaigh, bagramaid orra gu geur, gun iad a labhairt nas mò ri neach air bith anns an ainm seo.
18
Agus air dhaibh an gairm, dh’àithn iad dhaibh gun iad a labhairt air chor sam bith, no a theagasg ann an ainm Iosa.
19
Ach fhreagair Peadar, agus Eòin agus thubhairt iad riu, A bheil e ceart ann am fianais Dhè, èisdeachd ribhse ro Dhia, thugaibh fhèin breith.
20
Oir chan eil e an comas dhuinne gun na nithean a chunnaic agus a chuala sinn a labhairt.
21
Agus air dhaibhsan tuilleadh bagraidh a dhèanamh orra, leig iad as iad, gun dòigh air bith fhaotainn air am faodadh iad peanas a dhèanamh orra, airson an t‑sluaigh: oir bha na h‑uile a’ toirt glòire do Dhia airson an nì a rinneadh.
22
Oir bha an duine air an do rinneadh am mìorbhail leighis seo tuilleadh is dà‑fhichead bliadhna a dh’aois.
23
Agus nuair a leigeadh as iad, thàinig iad a dh’ionnsaigh am muinntir fhèin, agus dh’innis iad na h‑uile nithean a thubhairt na h‑àrd-shagartan, agus na seanairean, riu.
24
Agus nuair a chuala iadsan seo, thog iad suas a dh’aon inntinn an guth ri Dia, agus thubhairt iad, A Thighearna, is tusa an Dia a rinn nèamh agus talamh, agus an fhairge, agus na h‑uile nithean a tha annta:
25
A thubhairt le beul Dhaibhidh do sheirbhiseach, Carson a ghabh na Cinnich boil, agus a smaoinich an sluagh nithean dìomhain?
26
Sheas rìghrean na talmhainn suas, agus chruinnicheadh na h‑uachdarain an ceann a chèile, an aghaidh an Tighearna, agus an aghaidh a Chrìosd.
27
Oir gu fìrinneach chruinnicheadh an ceann a chèile, an aghaidh do leinibh naoimh Iosa, a dh’ung thu, araon Herod agus Pontius Pilat, maille ris na Cinnich, agus sluagh Israeil,
28
A dhèanamh gach nì a ro‑òrdaich do làmh agus do chomhairle a bhith air a dhèanamh.
29
Agus a‑nis, a Thighearna, amhairc air am bagraidhean: agus deònaich dod sheirbhisich fhèin d’fhacal a labhairt leis gach uile dhànachd,
30
Led làmh a shìneadh a‑mach a‑chum leighis: agus gum bi comharraidhean agus mìorbhailean air an dèanamh tre ainm do leinibh naoimh Iosa.
31
Agus air dhaibh ùrnaigh a dhèanamh, chrathadh an t‑àite anns an robh iad cruinn; agus lìonadh iad uile leis an Spiorad Naomh, agus labhair iad facal Dhè le dànachd.
32
Agus bha aig a’ chuideachd a chreid aon chridhe, agus aon anam: agus cha mhò a thubhairt neach air bith dhiubh gum bu leis fhèin aon nì a shealbhaich e; ach bha na h‑uile nithean coitcheann aca.
33
Agus le mòr-chumhachd thug na h‑abstoil fianais air aiseirigh an Tighearna Iosa: agus bha mòr-ghràs orra uile.
34
Agus cha mhò a bha aon neach uireasbhaidheach nam measg: oir a mheud is a bha nan sealbhadairean fearainn, no thaighean, air dhaibh an reic, thug iad luach nan nithean a chaidh a reic leo;
35
Agus chuir iad aig casan nan abstol e; agus roinneadh e air gach neach a rèir a fheuma.
36
Agus air do fhearann a bhith aig Ioses den do ghoireadh leis na h‑abstoil Barnabas (is e sin, air eadar-theangachadh, Mac na Comhfhurtachd), Lèbhitheach, dom bu dùthaich Cìprus;
37
Reic e e, agus thug e an t‑airgead leis, agus chuir e aig casan nan abstol e.Gnìomharan 4:1

Gnìomharan 4:2

Gnìomharan 4:3

Gnìomharan 4:4

Gnìomharan 4:5

Gnìomharan 4:6

Gnìomharan 4:7

Gnìomharan 4:8

Gnìomharan 4:9

Gnìomharan 4:10

Gnìomharan 4:11

Gnìomharan 4:12

Gnìomharan 4:13

Gnìomharan 4:14

Gnìomharan 4:15

Gnìomharan 4:16

Gnìomharan 4:17

Gnìomharan 4:18

Gnìomharan 4:19

Gnìomharan 4:20

Gnìomharan 4:21

Gnìomharan 4:22

Gnìomharan 4:23

Gnìomharan 4:24

Gnìomharan 4:25

Gnìomharan 4:26

Gnìomharan 4:27

Gnìomharan 4:28

Gnìomharan 4:29

Gnìomharan 4:30

Gnìomharan 4:31

Gnìomharan 4:32

Gnìomharan 4:33

Gnìomharan 4:34

Gnìomharan 4:35

Gnìomharan 4:36

Gnìomharan 4:37Gnìomharan 1 / Gnì 1

Gnìomharan 2 / Gnì 2

Gnìomharan 3 / Gnì 3

Gnìomharan 4 / Gnì 4

Gnìomharan 5 / Gnì 5

Gnìomharan 6 / Gnì 6

Gnìomharan 7 / Gnì 7

Gnìomharan 8 / Gnì 8

Gnìomharan 9 / Gnì 9

Gnìomharan 10 / Gnì 10

Gnìomharan 11 / Gnì 11

Gnìomharan 12 / Gnì 12

Gnìomharan 13 / Gnì 13

Gnìomharan 14 / Gnì 14

Gnìomharan 15 / Gnì 15

Gnìomharan 16 / Gnì 16

Gnìomharan 17 / Gnì 17

Gnìomharan 18 / Gnì 18

Gnìomharan 19 / Gnì 19

Gnìomharan 20 / Gnì 20

Gnìomharan 21 / Gnì 21

Gnìomharan 22 / Gnì 22

Gnìomharan 23 / Gnì 23

Gnìomharan 24 / Gnì 24

Gnìomharan 25 / Gnì 25

Gnìomharan 26 / Gnì 26

Gnìomharan 27 / Gnì 27

Gnìomharan 28 / Gnì 28