A A A A A
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Lùcas 22

1
A‑nis dhruid riu fèill an arain neo-ghortaichte, den goirear a’ chàisg.
2
Agus bha na h‑àrd-shagartan agus na sgrìobhaichean ag iarraidh cionnas a dh’fhaodadh iad esan a chur gu bàs; oir bha eagal an t‑sluaigh orra.
3
An sin chaidh Sàtan ann an Iùdas don co‑ainm Iscariot, a bha de àireamh an dà‑fhir-dheug.
4
Agus dh’imich e, agus labhair e ris na h‑àrd-shagartan agus ri ceannardan an teampaill, cionnas a bhrathadh e esan dhaibh.
5
Agus bha iad subhach, agus rinn iad coicheangal airgead a thoirt dha.
6
Agus gheall esan, agus dh’iarr e àm iomchaidh air a bhrath dhaibh gun an sluagh a bhith an làthair.
7
An sin thàinig là an arain neo-ghortaichte, anns am b’èiginn an t‑uan-càisge a mharbhadh.
8
Agus chuir e uaithe Peadar agus Eòin, ag ràdh, Imichibh, agus ullaichibh dhuinn a’ chàisg, a‑chum gun ith sinn i.
9
Agus thubhairt iadsan ris, Càit an àill leat sinn a dh’ullachadh?
10
Agus thubhairt e riu, Feuch, air dhuibh dol a‑steach don bhaile, tachraidh oirbh duine, a’ giùlan soitheach uisge; leanaibh e don taigh anns an tèid e a‑steach.
11
Agus abraibh ri fear-an‑taighe, Tha am Maighistir ag ràdh riut, Càit a bheil an seòmar aoidheachd anns an ith mi a’ chàisg maille rim dheisciobail?
12
Agus feuchaidh e dhuibh àrd-sheòmar farsaing, uidheamaichte: ullaichibh an sin.
13
Agus dh’imich iad agus fhuair iad mar a thubhairt e riu: agus dh’ullaich iad a’ chàisg.
14
Agus an tràth a thàinig an uair, shuidh e sìos, agus an dà‑abstol-dheug maille ris.
15
Agus thubhairt e riu, Le mòr-thogradh mhiannaich mi a’ chàisg seo ithe maille ribh ro dhomh fulang:
16
Oir tha mi ag ràdh ribh, nach ith mi dhith tuilleadh gus an coileanar i ann an rìoghachd Dhè.
17
Agus ghlac e cupan, agus air dha buidheachas a thabhairt, thubhairt e, Gabhaibh seo, agus roinnibh eadaraibh fhèin e:
18
Oir tha mi ag ràdh ribh, nach òl mi de thoradh na fìonain gus an tig rìoghachd Dhè.
19
Agus ghlac e aran, agus an dèidh buidheachas a thabhairt, bhris e, agus thug e dhaibhsan e, ag ràdh, Is e seo mo chorp-sa a tha air a thoirt air ur son-se: dèanaibh seo mar chuimhneachan ormsa.
20
Agus mar an ceudna an cupan, an dèidh na suipeir, ag ràdh, Is e an cupan seo an tiomnadh nuadh ann am fhuil-sa, a dhòirteadh air ur son-se.
21
Ach feuch, làmh an tì a bhrathas mise maille rium air a’ bhòrd.
22
Agus gu fìrinneach tha Mac an Duine ag imeachd, a rèir mar a dh’òrdaicheadh: ach is an‑aoibhinn don duine sin leis am brathar e.
23
Agus thòisich iadsan air fiosrachadh eatorra fhèin, cò aca a bha gus an nì seo a dhèanamh.
24
Agus bha mar an ceudna còmhstri eatorra, cò aca a bu mhò a bhiodh.
25
Ach thubhairt esan riu, Tha aig rìghrean nan Cinneach tighearnas orra; agus goirear daoine fialaidh dhiubhsan, aig a bheil ùghdarras orra.
26
Ach na bithibh-se mar sin: ach an neach as mò nur measg, biodh e mar an neach as òige; agus an tì as àirde, mar esan a tha ri frithealadh.
27
Oir cò aca as mò, an tì a shuidheas air bòrd, no esan a fhrithealas? Nach e an tì a shuidheas; ach tha mise nur measg-se mar fhear-frithealaidh.
28
Is sibhse iadsan a dh’fhan maille riumsa ann am dheuchainnean;
29
Agus tha mise ag òrdachadh dhuibh rìoghachd, mar a dh’òrdaich m’Athair dhòmhsa;
30
A‑chum gun ith agus gun òl sibh aig mo bhòrd-sa ann am rìoghachd, agus gun suidh sibh air cathraichean rìoghail, a’ toirt breith air dà‑threubh-dheug Israeil.
31
Agus thubhairt an Tighearna, A Shìmoin, a Shìmoin, feuch, dh’iarr Sàtan sibhse, a‑chum ur criaradh mar chruithneachd.
32
Ach ghuidh mise air do shon-sa, nach dìobradh do chreideamh thu: agus nuair a dh’iompaichear thu, neartaich do bhràithrean.
33
Agus thubhairt esan ris, A Thighearna, tha mise ullamh gu dol maille riut araon a‑chum prìosain, agus a‑chum bàis.
34
Agus thubhairt esan, Tha mi ag ràdh riut, a Pheadair, nach goir an coileach an‑diugh gus an àich thu trì uairean gur aithne dhut mi.
35
Agus thubhairt e riu, Nuair a chuir mi uam sibh gun sporan agus gun mhàla, agus gun bhrògan, an robh uireasbhaidh nì sam bith oirbh? Agus thubhairt iad, Cha robh.
36
An sin thubhairt e riu, Ach a‑nis ge bè aig a bheil sporan, togadh e e, agus mar an ceudna a mhàla: agus an tì aig nach eil claidheamh, reiceadh e a fhallaing, agus ceannaicheadh e aon.
37
Oir tha mi ag ràdh ribh, gur èiginn fhathast an nì seo a tha sgrìobhte a choileanadh annamsa. Agus bha e air àireamh am measg nan ciontach: oir tha crìoch aig na nithean ud a tha mum thimcheall-sa.
38
Agus thubhairt iadsan, A Thighearna, feuch, tha dà chlaidheamh an seo. Agus thubhairt esan riu, Is leòr e.
39
Agus air dha dol a‑mach, chaidh e, mar a bu ghnàth leis, gu Sliabh nan Crann-ola; agus lean a dheisciobail e.
40
Agus nuair a thàinig e don àite, thubhairt e riu, Dèanaibh ùrnaigh, a‑chum nach tuit sibh ann am buaireadh.
41
Agus thàirngeadh esan uapa mu thimcheall urchar cloiche, agus leig e e fhèin air a ghlùinean, agus rinn e ùrnaigh,
42
Ag ràdh, Athair, mas toil leat, cuir an cupan seo seachad orm: gidheadh chan e mo thoil-sa, ach do thoil-sa gu robh dèante.
43
Agus dh’fhoillsicheadh dha aingeal o nèamh, ga neartachadh.
44
Agus air dha a bhith ann an cruaidh-ghleac anama, rinn e ùrnaigh na bu dùrachdaiche: agus bha a fhallas mar bhraonan mòra fala a’ tuiteam sìos air an talamh.
45
Agus air dha èirigh o ùrnaigh, thàinig e a‑chum a dheisciobal, agus fhuair e nan cadal iad tro thùirse,
46
Agus thubhairt e riu, Carson a tha sibh nur cadal? Eiribh, agus dèanaibh ùrnaigh, a‑chum nach tuit sibh ann am buaireadh.
47
Agus nuair a bha e fhathast a’ labhairt, feuch, sluagh, agus dh’imich esan dom b’ainm Iùdas, aon den dà‑fhear-dheug, romhpa, agus dhruid e ri Iosa, a‑chum a phògadh.
48
Ach thubhairt Iosa ris, A Iùdais, a bheil thu le pòig a’ brath Mac an Duine?
49
Agus nuair a chunnaic iadsan a bha ma thimcheall-san an nì a bha gu tachairt, thubhairt iad ris, A Thighearna, am buail sinn leis a’ chlaidheamh?
50
Agus bhuail aon dhiubh seirbhiseach an àrd-shagairt, agus gheàrr e dheth a chluas dheas.
51
Agus fhreagair Iosa agus thubhairt e, Fuilingibh gu seo. Agus bhean e ra chluais, agus shlànaich e i.
52
An sin thubhairt Iosa ris na h‑àrd-shagartan agus ri ceannardan an teampaill, agus ris na seanairean, a thàinig da ionnsaigh, An tàinig sibh a‑mach le claidheamhan agus le bataichean, mar gum b’ann an aghaidh fir-reubainn?
53
Nuair a bha mi gach là maille ribh anns an teampall, cha do shìn sibh a‑mach ur làmhan am aghaidh: ach is seo ur n‑uair-se, agus cumhachd an dorchadais.
54
An sin rug iad air, agus thug iad leo e do thaigh an àrd-shagairt. Agus lean Peadar am fad uaithe e.
55
Agus air dhaibh teine fhadadh ann am meadhon an talla, agus suidhe sìos maille ri chèile, shuidh Peadar nam meadhon.
56
Ach chunnaic cailinn àraidh e na shuidhe aig an teine, agus air dhi amharc gu geur air, thubhairt i, Bha am fear seo mar an ceudna maille ris.
57
Agus dh’àich esan e, ag ràdh, A bhean, chan aithne dhomh e.
58
Agus beagan na dhèidh sin chunnaic neach eile e, agus thubhairt e, Is ann dhiubh thusa mar an ceudna. Agus thubhairt Peadar, A dhuine, chan ann.
59
Agus mu thimcheall ùine aon uaire na dhèidh sin, chòmhdaich neach eile air, ag ràdh, Gu fìrinneach bha am fear seo mar an ceudna maille ris; oir is Galilèach e.
60
Agus thubhairt Peadar, A dhuine, chan aithne dhomh ciod a tha thu ag ràdh. Agus air ball, am feadh a bha e fhathast a’ labhairt, ghoir an coileach.
61
Agus air tionndadh don Tighearna, dh’amhairc e air Peadar: agus chuimhnich Peadar facal an Tighearna, mar a thubhairt e ris, Mun goir an coileach, àichidh tu mi trì uairean.
62
Agus chaidh Peadar a‑mach, agus ghuil e gu goirt.
63
Agus rinn na daoine a chùm Iosa fanaid air, ga bhualadh.
64
Agus nuair a dh’fhalaich iad a shùilean, bhuail iad e anns an aghaidh, agus dh’fheòraich iad dheth, ag ràdh, Dèan fàidheadaireachd cò e a bhuail thu.
65
Agus labhair iad mòran de nithean eile gu toibheumach na aghaidh.
66
Agus nuair a bha an là air teachd, chruinnich seanadh an t‑sluaigh, agus na h‑àrd-shagartan, agus na sgrìobhaichean an ceann a chèile, agus thug iad esan a‑chum an comhairle.
67
Ag ràdh, An tusa Crìosd? Innis dhuinn. Agus thubhairt e riu, Ma dh’innseas mi dhuibh, cha chreid sibh:
68
Agus ma dh’fheòraicheas mi nì air bith, cha toir sibh freagradh dhomh, agus cha leig sibh as mi.
69
On àm seo bidh Mac an Duine na shuidhe air deaslàimh cumhachd Dhè.
70
An sin thubhairt iad uile, An tusa mas eadh Mac Dhè? Agus thubhairt e riu, Tha sibhse ag ràdh gur mi.
71
Agus thubhairt iad, Ciod tuilleadh am feum a tha againn air fianais? Oir chuala sinn fhèin i as a bheul fhèin.
Lùcas 22:1
Lùcas 22:2
Lùcas 22:3
Lùcas 22:4
Lùcas 22:5
Lùcas 22:6
Lùcas 22:7
Lùcas 22:8
Lùcas 22:9
Lùcas 22:10
Lùcas 22:11
Lùcas 22:12
Lùcas 22:13
Lùcas 22:14
Lùcas 22:15
Lùcas 22:16
Lùcas 22:17
Lùcas 22:18
Lùcas 22:19
Lùcas 22:20
Lùcas 22:21
Lùcas 22:22
Lùcas 22:23
Lùcas 22:24
Lùcas 22:25
Lùcas 22:26
Lùcas 22:27
Lùcas 22:28
Lùcas 22:29
Lùcas 22:30
Lùcas 22:31
Lùcas 22:32
Lùcas 22:33
Lùcas 22:34
Lùcas 22:35
Lùcas 22:36
Lùcas 22:37
Lùcas 22:38
Lùcas 22:39
Lùcas 22:40
Lùcas 22:41
Lùcas 22:42
Lùcas 22:43
Lùcas 22:44
Lùcas 22:45
Lùcas 22:46
Lùcas 22:47
Lùcas 22:48
Lùcas 22:49
Lùcas 22:50
Lùcas 22:51
Lùcas 22:52
Lùcas 22:53
Lùcas 22:54
Lùcas 22:55
Lùcas 22:56
Lùcas 22:57
Lùcas 22:58
Lùcas 22:59
Lùcas 22:60
Lùcas 22:61
Lùcas 22:62
Lùcas 22:63
Lùcas 22:64
Lùcas 22:65
Lùcas 22:66
Lùcas 22:67
Lùcas 22:68
Lùcas 22:69
Lùcas 22:70
Lùcas 22:71
Lùcas 1 / Lùc 1
Lùcas 2 / Lùc 2
Lùcas 3 / Lùc 3
Lùcas 4 / Lùc 4
Lùcas 5 / Lùc 5
Lùcas 6 / Lùc 6
Lùcas 7 / Lùc 7
Lùcas 8 / Lùc 8
Lùcas 9 / Lùc 9
Lùcas 10 / Lùc 10
Lùcas 11 / Lùc 11
Lùcas 12 / Lùc 12
Lùcas 13 / Lùc 13
Lùcas 14 / Lùc 14
Lùcas 15 / Lùc 15
Lùcas 16 / Lùc 16
Lùcas 17 / Lùc 17
Lùcas 18 / Lùc 18
Lùcas 19 / Lùc 19
Lùcas 20 / Lùc 20
Lùcas 21 / Lùc 21
Lùcas 22 / Lùc 22
Lùcas 23 / Lùc 23
Lùcas 24 / Lùc 24