A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Mata 251
An sin samhlaichear rìoghachd nèimh ri deich òighean a thug leo an lòchrain, agus a chaidh a‑mach an còdhail an fhir nuadh-phòsda.
2
Agus bha còignear dhiubh glic, agus còignear amaideach.
3
Thug iadsan a bha amaideach an lòchrain leo, ach cha tug iad ola leo.
4
Ach iadsan a bha glic, thug iad ola leo nan soithichean maille rin lòchrain.
5
Agus air dèanamh moille don fhear nuadh-phòsda, thuit clò cadail orra uile, agus suain.
6
Ach anns a’ mheadhon-oidhche, rinneadh glaodh, Feuch, tha am fear nuadh-pòsda a’ teachd; rachaibh a‑mach ga choinneachadh.
7
An sin dh’èirich na h‑òighean ud uile, agus dheasaich iad an lòchrain.
8
Agus thubhairt na h‑òighean amaideach riùsan a bha glic, Thoiribh dhuinne cuid de ur n‑ola: oir tha ar lòchrain a’ dol as.
9
Ach fhreagair iadsan a bha glic, ag ràdh, Air eagal nach bi gu leòr ann dhuinn fhèin agus dhuibhse, gum b’fheàrr leibh dol a‑chum an luchd-reic; agus ceannaichibh dhuibh fhèin.
10
Agus am feadh a bha iad a’ dol a cheannach, thàinig am fear nuadh-pòsda; agus chaidh iadsan a bha ullamh a‑steach leis a‑chum a’ phòsaidh, agus dhruideadh an doras.
11
Na dhèidh sin, thàinig mar an ceudna na h‑òighean eile, ag ràdh, A thighearna, a thighearna, fosgail dhuinne.
12
Ach fhreagair esan agus thubhairt e, Gu deimhinn tha mi ag ràdh ribh nach aithne dhomh sibh.
13
Dèanaibh faire air an adhbhar sin, do bhrìgh nach aithne dhuibh an là no an uair air an tig Mac an Duine.
14
Oir is cosmhail e ri duine a’ dol air choigrich, a ghairm a sheirbhisich, agus a thug dhaibh a mhaoin:
15
Agus do aon dhiubh thug e còig tàlannan, agus do neach eile a dhà, agus do neach eile a h‑aon; do gach aon fa leth a rèir a chomais; agus air ball ghabh e a thuras.
16
Agus dh’imich esan a fhuair na còig tàlannan, agus rinn e ceannachd leo, agus bhuannaich e còig tàlannan eile.
17
Agus mar an ceudna esan a fhuair a dhà, bhuannaich e dithis eile.
18
Ach an tì a fhuair a h‑aon, dh’imich e agus chladhaich e anns an talamh, agus dh’fhalaich e airgead a mhaighistir.
19
An dèidh aimsir fhada thàinig tighearna nan seirbhiseach sin, agus rinn e cunntas riu.
20
Agus thàinig esan a fhuair na còig tàlannan, agus thug e leis còig tàlannan eile, ag ràdh, A thighearna, thug thu dhòmhsa còig tàlannan: feuch, bhuannaich mi còig tàlannan eile a thuilleadh orra.
21
Agus thubhairt a thighearna ris, Is math, a dheagh sheirbhisich fhìrinnich; bha thusa fìrinneach ann am beagan, cuiridh mise os cionn mhòran thu: imich a‑steach do aoibhneas do thighearna.
22
Agus thàinig esan a fhuair an dà thàlann, agus thubhairt e, A thighearna, thug thu dhòmhsa dà thàlann: feuch, bhuannaich mi dà thàlann eile a thuilleadh orra.
23
Thubhairt a thighearna ris, Is math, a dheagh sheirbhisich fhìrinnich; bha thusa fìrinneach ann am beagan de nithean, cuiridh mise os cionn mòran de nithean thu: imich a‑steach do aoibhneas do thighearna.
24
Ach nuair a thàinig esan a fhuair an t‑aon tàlann, thubhairt e, A thighearna, bha fhios agam gur duine cruaidh thu, a bhuaineas anns an àite anns nach do chuir thu, agus a thionaileas anns an ionad anns nach do sgaoil thu;
25
Agus air dhomh a bhith fo eagal, chaidh mi agus dh’fhalaich mi do thàlann anns an talamh: feuch, sin agad do chuid fhèin.
26
Fhreagair a thighearna agus thubhairt e ris, A sheirbhisich uilc agus leisg, bha fhios agad gum buaininn-sa anns an àit anns nach do chuir mi, agus gun tionalainn as an ionad anns nach do sgaoil mi;
27
Bu chòir dhut, uime sin, m’airgead a thabhairt don luchd-malairt agus air dhomh teachd, gheibhinn mo chuid fhèin maille ra riadh.
28
Buinibh uaithe, uime sin, an tàlann, agus thugaibh dhàsan e aig a bheil na deich tàlannan.
29
(Oir do gach neach aig a bheil, bheirear, agus bidh aige gu pailt: ach uaithesan aig nach eil, bheirear eadhon an nì sin a tha aige.)
30
Agus tilgibh an seirbhiseach mi‑thairbheach seo do dhorchadas iomallach: an sin bidh gul agus gìosgan fhiacal.
31
Nuair a thig Mac an Duine na ghlòir, agus na h‑ainglean naomha uile maille ris, an sin suidhidh e air cathair rìoghail a ghlòire:
32
Agus cruinnichear na làthair na h‑uile chinnich; agus sgaraidh e iad o chèile, amhail a sgaras buachaille na caoraich o na gobhair:
33
Agus cuiridh e na caoraich air a làimh dheis, ach na gobhair air a làimh chlì.
34
An sin their an Rìgh riùsan air a dheis, Thigibh, a dhaoine beannaichte m’Athar-sa, sealbhaichibh mar oighreachd an rìoghachd a tha air a deasachadh dhuibh o leagadh bunaitean an domhain:
35
Oir bha mi acrach, agus thug sibh dhomh biadh: bha mi tartmhor, agus thug sibh dhomh deoch: bha mi am choigreach, agus thug sibh aoidheachd dhomh:
36
Lomnochd, agus dh’èidich sibh mi: bha mi easlan, agus thàinig sibh gam amharc: bha mi ann am prìosan, agus thàinig sibh am ionnsaigh.
37
An sin freagraidh na fìreanan e, ag ràdh, A Thighearna, cuin a chunnaic sinn acrach thu, agus a bheathaich sinn thu, no tartmhor, agus a thug sinn deoch dhut?
38
No cuin a chunnaic sinn ad choigreach thu, agus a thug sinn aoidheachd dhut, no lomnochd, agus a dh’èidich sinn thu?
39
No cuin a chunnaic sinn easlan thu, no ann am prìosan, agus a thàinig sinn ad ionnsaigh?
40
Agus freagraidh an Rìgh, agus their e riu, Gu deimhinn tha mi ag ràdh ribh, a mheud is gun do rinn sibh e do aon de na bràithrean as lugha agamsa, rinn sibh dhòmhsa e.
41
An sin their e mar an ceudna riùsan air an làimh chlì, Imichibh uam, a shluaigh mhallaichte, a dh’ionnsaigh an teine shìorraidh, a dh’ullaicheadh don diabhal agus da ainglean:
42
Oir bha mi acrach, agus cha tug sibh dhomh biadh; bha mi tartmhor, agus cha tug sibh dhomh deoch:
43
Bha mi am choigreach, agus cha tug sibh aoidheachd dhomh: lomnochd, agus cha d’èidich sibh mi: easlan agus ann am prìosan, agus cha tàinig sibh gam amharc.
44
An sin freagraidh iadsan mar an ceudna e, ag ràdh, A Thighearna, cuin a chunnaic sinne thu acrach, no tartmhor, no ad choigreach, no lomnochd, no easlan, no am prìosan, agus nach do fhritheil sinn dhut?
45
An sin freagraidh esan iad, ag ràdh, Gu deimhinn tha mi ag ràdh ribh, a mheud is nach do rinn sibh e don neach as lugha dhiubh seo, cha do rinn sibh dhòmhsa e.
46
Agus imichidh iadsan a‑chum peanais shìorraidh; ach na fìreanan a‑chum na beatha maireannaich.Mata 25:1
Mata 25:2
Mata 25:3
Mata 25:4
Mata 25:5
Mata 25:6
Mata 25:7
Mata 25:8
Mata 25:9
Mata 25:10
Mata 25:11
Mata 25:12
Mata 25:13
Mata 25:14
Mata 25:15
Mata 25:16
Mata 25:17
Mata 25:18
Mata 25:19
Mata 25:20
Mata 25:21
Mata 25:22
Mata 25:23
Mata 25:24
Mata 25:25
Mata 25:26
Mata 25:27
Mata 25:28
Mata 25:29
Mata 25:30
Mata 25:31
Mata 25:32
Mata 25:33
Mata 25:34
Mata 25:35
Mata 25:36
Mata 25:37
Mata 25:38
Mata 25:39
Mata 25:40
Mata 25:41
Mata 25:42
Mata 25:43
Mata 25:44
Mata 25:45
Mata 25:46


Mata 1 / Mat 1
Mata 2 / Mat 2
Mata 3 / Mat 3
Mata 4 / Mat 4
Mata 5 / Mat 5
Mata 6 / Mat 6
Mata 7 / Mat 7
Mata 8 / Mat 8
Mata 9 / Mat 9
Mata 10 / Mat 10
Mata 11 / Mat 11
Mata 12 / Mat 12
Mata 13 / Mat 13
Mata 14 / Mat 14
Mata 15 / Mat 15
Mata 16 / Mat 16
Mata 17 / Mat 17
Mata 18 / Mat 18
Mata 19 / Mat 19
Mata 20 / Mat 20
Mata 21 / Mat 21
Mata 22 / Mat 22
Mata 23 / Mat 23
Mata 24 / Mat 24
Mata 25 / Mat 25
Mata 26 / Mat 26
Mata 27 / Mat 27
Mata 28 / Mat 28