A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Ieremiah 161
Thàinig facal an Tighearna fòs am ionnsaigh, ag ràdh,
2
Cha ghabh thu dhut fhèin bean, cha mhò a bhios agad mic no nigheanan anns an àite seo.
3
Oir mar seo deir an Tighearna, A‑thaobh nam mac, agus a‑thaobh nan nigheanan, a tha air am breith anns an àite seo, agus a‑thaobh am màthraichean a rug iad, agus a‑thaobh an athraichean a ghin iad, anns an tìr seo;
4
Le bàs doilgheasach bàsaichidh iad; chan adhlaicear iad; mar aolach air aghaidh na talmhainn bidh iad; le claidheamh fòs, agus le gorta, caithear iad; agus bidh an cairbhean mar lòn do eunlaith an adhair, agus do bheathaichean na talmhainn.
5
Oir mar seo deir an Tighearna, Cha tèid thu a‑steach do thaigh a’ bhròin, cha mhò a thèid thu a dhèanamh caoidh, no a thoirt dhaibh comhfhurtachd; oir thug mise air falbh mo shìth on t‑sluagh seo, deir an Tighearna, eadhon coibhneas gràdhach, agus caomh-thròcairean.
6
Agus gheibh iad bàs, eadar bheag agus mhòr, anns an tìr seo; chan adhlaicear iad, agus cha dèanar caoidh air an son; cha gheàrr aon neach e fhèin, cha mhò a nì aon neach e fhèin maol air an son.
7
Agus cha bhris daoine aran nam measg ri àm bròin, a‑chum comhfhurtachd a thoirt dhaibh airson neach a fhuair bàs; cha mhò a bheirear dhaibh deoch à cupan na comhfhurtachd, airson athair neach, no airson a mhàthar.
8
Mar an ceudna cha tèid thu gu taigh na cuirme gu suidhe sìos maille riu a dh’ithe agus a dh’òl.
9
Oir mar seo deir Tighearna nan sluagh, Dia Israeil, feuch, cuiridh mise na thosd anns an àite seo, fa chomhair ur sùl-se agus ur làithean, guth an t‑subhachais, agus guth an aoibhneis, guth an fhir nuadh-phòsda, agus guth na mnà nuadh-phòsda.
10
Agus tàrlaidh, nuair a dh’innseas tu don t‑sluagh seo na nithean seo uile, agus a their iad riut, Carson a labhair an Tighearna nar n‑aghaidh an t‑olc mòr seo uile? Agus ciod i ar n‑aingidheachd, agus ciod e ar lochd, a chuir sinn an gnìomh an aghaidh an Tighearna ar Dia?
11
An sin their thusa riu, A chionn gun do thrèig ur n‑athraichean mise, deir an Tighearna, agus gun deachaidh iad air lorg dhia eile, agus gun tug iad seirbhis dhaibh, agus gun tug iad dhaibh adhradh, agus gun do thrèig iad mise, agus nach do choimhead iad mo reachd.
12
Agus gun do rinn sibhse nas miosa na ur n‑athraichean; oir feuch, tha sibh ag imeachd, gach aon a rèir ais-innleachd a dhroch chridhe fhèin, gun ghèill a thoirt dhòmhsa.
13
Uime sin tilgidh mi sibh a‑mach as an tìr seo, gu tìr air nach d’fhuair sibh eòlas, sibh fhèin no ur n‑athraichean; agus an sin nì sibh seirbhis do dhiathan coimheach, a là agus a dh’oidhche, a chionn nach dèan mise tròcair oirbh.
14
Uime sin, feuch, tha na làithean a’ teachd, deir an Tighearna, anns nach abrar nas mò, Mar as beò an Tighearna, a thug a‑nìos clann Israeil à tìr na h‑Eiphit:
15
Ach, Mar as beò an Tighearna, a thug air an ais clann Israeil o thalamh na h‑àird a tuath, agus o gach talamh gus an d’fhògair e iad; oir bheir mise air an ais iad gu am fearann fhèin, a thug mi don athraichean.
16
Feuch, cuiridh mi fios air mòran iasgairean, deir an Tighearna, agus nì iad an iasgach; agus na dhèidh sin, cuiridh mi fios air mòran shealgairean, agus nì iad an sealg, o gach uile shliabh, agus o gach uile chnoc, agus o sgoltan nan creag.
17
Oir tha mo shùilean-sa air an uile shlighean; chan eil iad falaichte om ghnùis, cha mhò a tha an aingidheachd air a còmhdachadh o fhradharc mo shùl.
18
Agus dìolaidh mi le tomhas dùbailte an aingidheachd agus an lochd, a chionn gun do thruaill iad m’fhearann le sailchead an gnìomharan fuathach; agus len gràinealachdan lìon iad m’oighreachd.
19
O Thighearna, mo neart, agus mo dhaingneach, agus mo dhìdean ann an là na h‑airce; ad ionnsaigh-sa thig na cinnich o chrìochan na talmhainn, agus their iad, Gu deimhinn shealbhaich ar n‑athraichean nì gun bhrìgh; dìomhanas, agus nithean gun tairbhe.
20
An dèan duine dha fhèin diathan, agus nach eil iad nan diathan?
21
Air an adhbhar sin, foillsichidh mi dhaibh, air an aon uair seo, foillsichidh mi dhaibh mo làmh agus mo chumhachd; agus bidh fhios aca gur e m’ainm Iehòbhah.Ieremiah 16:1

Ieremiah 16:2

Ieremiah 16:3

Ieremiah 16:4

Ieremiah 16:5

Ieremiah 16:6

Ieremiah 16:7

Ieremiah 16:8

Ieremiah 16:9

Ieremiah 16:10

Ieremiah 16:11

Ieremiah 16:12

Ieremiah 16:13

Ieremiah 16:14

Ieremiah 16:15

Ieremiah 16:16

Ieremiah 16:17

Ieremiah 16:18

Ieremiah 16:19

Ieremiah 16:20

Ieremiah 16:21Ieremiah 1 / Ier 1

Ieremiah 2 / Ier 2

Ieremiah 3 / Ier 3

Ieremiah 4 / Ier 4

Ieremiah 5 / Ier 5

Ieremiah 6 / Ier 6

Ieremiah 7 / Ier 7

Ieremiah 8 / Ier 8

Ieremiah 9 / Ier 9

Ieremiah 10 / Ier 10

Ieremiah 11 / Ier 11

Ieremiah 12 / Ier 12

Ieremiah 13 / Ier 13

Ieremiah 14 / Ier 14

Ieremiah 15 / Ier 15

Ieremiah 16 / Ier 16

Ieremiah 17 / Ier 17

Ieremiah 18 / Ier 18

Ieremiah 19 / Ier 19

Ieremiah 20 / Ier 20

Ieremiah 21 / Ier 21

Ieremiah 22 / Ier 22

Ieremiah 23 / Ier 23

Ieremiah 24 / Ier 24

Ieremiah 25 / Ier 25

Ieremiah 26 / Ier 26

Ieremiah 27 / Ier 27

Ieremiah 28 / Ier 28

Ieremiah 29 / Ier 29

Ieremiah 30 / Ier 30

Ieremiah 31 / Ier 31

Ieremiah 32 / Ier 32

Ieremiah 33 / Ier 33

Ieremiah 34 / Ier 34

Ieremiah 35 / Ier 35

Ieremiah 36 / Ier 36

Ieremiah 37 / Ier 37

Ieremiah 38 / Ier 38

Ieremiah 39 / Ier 39

Ieremiah 40 / Ier 40

Ieremiah 41 / Ier 41

Ieremiah 42 / Ier 42

Ieremiah 43 / Ier 43

Ieremiah 44 / Ier 44

Ieremiah 45 / Ier 45

Ieremiah 46 / Ier 46

Ieremiah 47 / Ier 47

Ieremiah 48 / Ier 48

Ieremiah 49 / Ier 49

Ieremiah 50 / Ier 50

Ieremiah 51 / Ier 51

Ieremiah 52 / Ier 52