A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Ieremiah 161
Thàinig facal an Tighearna fòs am ionnsaigh, ag ràdh,
2
Cha ghabh thu dhut fhèin bean, cha mhò a bhios agad mic no nigheanan anns an àite seo.
3
Oir mar seo deir an Tighearna, A‑thaobh nam mac, agus a‑thaobh nan nigheanan, a tha air am breith anns an àite seo, agus a‑thaobh am màthraichean a rug iad, agus a‑thaobh an athraichean a ghin iad, anns an tìr seo;
4
Le bàs doilgheasach bàsaichidh iad; chan adhlaicear iad; mar aolach air aghaidh na talmhainn bidh iad; le claidheamh fòs, agus le gorta, caithear iad; agus bidh an cairbhean mar lòn do eunlaith an adhair, agus do bheathaichean na talmhainn.
5
Oir mar seo deir an Tighearna, Cha tèid thu a‑steach do thaigh a’ bhròin, cha mhò a thèid thu a dhèanamh caoidh, no a thoirt dhaibh comhfhurtachd; oir thug mise air falbh mo shìth on t‑sluagh seo, deir an Tighearna, eadhon coibhneas gràdhach, agus caomh-thròcairean.
6
Agus gheibh iad bàs, eadar bheag agus mhòr, anns an tìr seo; chan adhlaicear iad, agus cha dèanar caoidh air an son; cha gheàrr aon neach e fhèin, cha mhò a nì aon neach e fhèin maol air an son.
7
Agus cha bhris daoine aran nam measg ri àm bròin, a‑chum comhfhurtachd a thoirt dhaibh airson neach a fhuair bàs; cha mhò a bheirear dhaibh deoch à cupan na comhfhurtachd, airson athair neach, no airson a mhàthar.
8
Mar an ceudna cha tèid thu gu taigh na cuirme gu suidhe sìos maille riu a dh’ithe agus a dh’òl.
9
Oir mar seo deir Tighearna nan sluagh, Dia Israeil, feuch, cuiridh mise na thosd anns an àite seo, fa chomhair ur sùl-se agus ur làithean, guth an t‑subhachais, agus guth an aoibhneis, guth an fhir nuadh-phòsda, agus guth na mnà nuadh-phòsda.
10
Agus tàrlaidh, nuair a dh’innseas tu don t‑sluagh seo na nithean seo uile, agus a their iad riut, Carson a labhair an Tighearna nar n‑aghaidh an t‑olc mòr seo uile? Agus ciod i ar n‑aingidheachd, agus ciod e ar lochd, a chuir sinn an gnìomh an aghaidh an Tighearna ar Dia?
11
An sin their thusa riu, A chionn gun do thrèig ur n‑athraichean mise, deir an Tighearna, agus gun deachaidh iad air lorg dhia eile, agus gun tug iad seirbhis dhaibh, agus gun tug iad dhaibh adhradh, agus gun do thrèig iad mise, agus nach do choimhead iad mo reachd.
12
Agus gun do rinn sibhse nas miosa na ur n‑athraichean; oir feuch, tha sibh ag imeachd, gach aon a rèir ais-innleachd a dhroch chridhe fhèin, gun ghèill a thoirt dhòmhsa.
13
Uime sin tilgidh mi sibh a‑mach as an tìr seo, gu tìr air nach d’fhuair sibh eòlas, sibh fhèin no ur n‑athraichean; agus an sin nì sibh seirbhis do dhiathan coimheach, a là agus a dh’oidhche, a chionn nach dèan mise tròcair oirbh.
14
Uime sin, feuch, tha na làithean a’ teachd, deir an Tighearna, anns nach abrar nas mò, Mar as beò an Tighearna, a thug a‑nìos clann Israeil à tìr na h‑Eiphit:
15
Ach, Mar as beò an Tighearna, a thug air an ais clann Israeil o thalamh na h‑àird a tuath, agus o gach talamh gus an d’fhògair e iad; oir bheir mise air an ais iad gu am fearann fhèin, a thug mi don athraichean.
16
Feuch, cuiridh mi fios air mòran iasgairean, deir an Tighearna, agus nì iad an iasgach; agus na dhèidh sin, cuiridh mi fios air mòran shealgairean, agus nì iad an sealg, o gach uile shliabh, agus o gach uile chnoc, agus o sgoltan nan creag.
17
Oir tha mo shùilean-sa air an uile shlighean; chan eil iad falaichte om ghnùis, cha mhò a tha an aingidheachd air a còmhdachadh o fhradharc mo shùl.
18
Agus dìolaidh mi le tomhas dùbailte an aingidheachd agus an lochd, a chionn gun do thruaill iad m’fhearann le sailchead an gnìomharan fuathach; agus len gràinealachdan lìon iad m’oighreachd.
19
O Thighearna, mo neart, agus mo dhaingneach, agus mo dhìdean ann an là na h‑airce; ad ionnsaigh-sa thig na cinnich o chrìochan na talmhainn, agus their iad, Gu deimhinn shealbhaich ar n‑athraichean nì gun bhrìgh; dìomhanas, agus nithean gun tairbhe.
20
An dèan duine dha fhèin diathan, agus nach eil iad nan diathan?
21
Air an adhbhar sin, foillsichidh mi dhaibh, air an aon uair seo, foillsichidh mi dhaibh mo làmh agus mo chumhachd; agus bidh fhios aca gur e m’ainm Iehòbhah.Ieremiah 16:1
Ieremiah 16:2
Ieremiah 16:3
Ieremiah 16:4
Ieremiah 16:5
Ieremiah 16:6
Ieremiah 16:7
Ieremiah 16:8
Ieremiah 16:9
Ieremiah 16:10
Ieremiah 16:11
Ieremiah 16:12
Ieremiah 16:13
Ieremiah 16:14
Ieremiah 16:15
Ieremiah 16:16
Ieremiah 16:17
Ieremiah 16:18
Ieremiah 16:19
Ieremiah 16:20
Ieremiah 16:21


Ieremiah 1 / Ier 1
Ieremiah 2 / Ier 2
Ieremiah 3 / Ier 3
Ieremiah 4 / Ier 4
Ieremiah 5 / Ier 5
Ieremiah 6 / Ier 6
Ieremiah 7 / Ier 7
Ieremiah 8 / Ier 8
Ieremiah 9 / Ier 9
Ieremiah 10 / Ier 10
Ieremiah 11 / Ier 11
Ieremiah 12 / Ier 12
Ieremiah 13 / Ier 13
Ieremiah 14 / Ier 14
Ieremiah 15 / Ier 15
Ieremiah 16 / Ier 16
Ieremiah 17 / Ier 17
Ieremiah 18 / Ier 18
Ieremiah 19 / Ier 19
Ieremiah 20 / Ier 20
Ieremiah 21 / Ier 21
Ieremiah 22 / Ier 22
Ieremiah 23 / Ier 23
Ieremiah 24 / Ier 24
Ieremiah 25 / Ier 25
Ieremiah 26 / Ier 26
Ieremiah 27 / Ier 27
Ieremiah 28 / Ier 28
Ieremiah 29 / Ier 29
Ieremiah 30 / Ier 30
Ieremiah 31 / Ier 31
Ieremiah 32 / Ier 32
Ieremiah 33 / Ier 33
Ieremiah 34 / Ier 34
Ieremiah 35 / Ier 35
Ieremiah 36 / Ier 36
Ieremiah 37 / Ier 37
Ieremiah 38 / Ier 38
Ieremiah 39 / Ier 39
Ieremiah 40 / Ier 40
Ieremiah 41 / Ier 41
Ieremiah 42 / Ier 42
Ieremiah 43 / Ier 43
Ieremiah 44 / Ier 44
Ieremiah 45 / Ier 45
Ieremiah 46 / Ier 46
Ieremiah 47 / Ier 47
Ieremiah 48 / Ier 48
Ieremiah 49 / Ier 49
Ieremiah 50 / Ier 50
Ieremiah 51 / Ier 51
Ieremiah 52 / Ier 52