A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Isaiah 241
Feuch, tha an Tighearna a’ dèanamh an fhearainn falamh, agus ga chur fàs; tha e ga thionndadh bun-os‑cionn, agus a’ sgapadh a luchd-àiteachaidh.
2
Agus tàrlaidh, mar a bhios an sluagh, mar sin bidh an sagart; mar a bhios an t‑òglach, mar sin bidh a mhaighistir; mar a bhios a’ bhanoglach, mar sin bidh a bana-mhaighistir; mar a bhios an ceannaiche, mar sin bidh am fear-reic; mar a bhios esan a bheir iasad, mar sin bidh esan a ghabhas iasad; mar a bhios am fear a ghabhas riadh, mar sin bidh am fear a bheir riadh uaithe.
3
Nìthear an tìr gu tur falamh, agus creachar i gu buileach; oir labhair an Tighearna am briathar seo.
4
Tha an tìr ri caoidh agus a’ seargadh; tha an saoghal air lagachadh agus a’ seargadh; tha uaislean na tìre air lagachadh.
5
Tha an tìr eadhon air a truailleadh fo a luchd-àiteachaidh; oir bhris iad an reachd, dh’atharraich iad an t‑òrdagh; sgaoil iad an coicheangal sìorraidh.
6
Air an adhbhar sin dh’ith mallachd suas an tìr, agus tha a luchd-àiteachaidh air am fàsachadh; uime sin tha luchd-àiteachaidh na tìre air an losgadh suas, agus is tearc an dream a dh’fhàgadh.
7
Tha am fìon nuadh ri caoidh, tha an fhìonain lag, tha luchd a’ chridhe aoibhinn uile ag osnaich.
8
Sguir fuaim aighearach nan tiompan; theirig luathghaire na muinntir a bha ri gàirdeachas; sguir aighear na clàrsaich.
9
Chan òl iad fìon le ceòl; bidh deoch làidir searbh dhaibhsan a dh’òlas i.
10
Tha cathair na mì‑riaghailt air a briseadh sìos; tha gach taigh air a dhruideadh suas, air chor is nach faod aon neach dol a‑steach.
11
Tha gaoir anns gach sràid airson fìona; dhorchaicheadh gach aighear; shiubhail gàirdeachas an fhearainn air falbh.
12
Dh’fhàgadh lèir-chreach anns a’ bhaile, agus le buaireas bhriseadh sìos an geata.
13
Nuair a bhios e mar seo ann am meadhon na tìre, am measg an t‑sluaigh, bidh amhail crathadh a’ chroinn-ola, agus mar an dìoghlam nuair a chrìochnaichear am fìon-fhogharaidh.
14
Togaidh iadsan an guth, cliùthaichidh iad gu h‑àrd mòrachd an Tighearna; nì iad iolach on fhairge.
15
Uime sin anns an teine glòraichibh an Tighearna; eadhon ainm an Tighearna, Dia Israeil, ann an eileanan a’ chuain.
16
O iomall na talmhainn chuala sinn òrain, eadhon glòir don fhìrean; ach thubhairt mise, Mo chaoile, mo chaoile, mo thruaighe mi! Tha na mealltairean a’ mealladh, seadh le foill tha na mealltairean a’ mealladh.
17
Tha an t‑uamhas, agus an sloc, agus an ribe ort, O fhir-àiteachaidh na tìre.
18
Agus tàrlaidh, esan a theicheas o ghuth an uamhais, gun tuit e anns an t‑sloc; agus esan a thig a‑nìos o mheadhon an t‑sluic, gun glacar anns an ribe e; oir tha na tuil-dhorsan on àird air am fosgladh; agus tha bunaitean na talmhainn air an luasgadh.
19
Tha an tìr gu tur air a briseadh sìos; tha an tìr air a sgaoileadh gu buileach as a chèile; tha an tìr air a luasgadh gu garbh.
20
Bidh an tìr a’ gluasad thuige agus uaithe mar mhisgear; agus atharraichear i mar bhothan-tàimh: oir laighidh a h‑aingidheachd gu trom oirre; agus tuitidh i, agus chan èirich i nas mò.
21
Agus tàrlaidh anns an là sin gun smachdaich an Tighearna na daoine àrda a tha shuas, agus rìghrean na talmhainn air an talamh.
22
Agus cruinnichear iad ri chèile, mar a chruinnichear prìosanaich ann an sloc; agus druidear suas iad mar ann am prìosan; agus an dèidh mòran làithean fiosraichear iad.
23
An sin bidh a’ ghealach air a maslachadh, agus a’ ghrian air a nàrachadh; oir rìoghaichidh Tighearna nan sluagh air beinn Shioin, agus ann an Ierusalem; agus ann am fianais a sheanairean bidh a ghlòir.Isaiah 24:1
Isaiah 24:2
Isaiah 24:3
Isaiah 24:4
Isaiah 24:5
Isaiah 24:6
Isaiah 24:7
Isaiah 24:8
Isaiah 24:9
Isaiah 24:10
Isaiah 24:11
Isaiah 24:12
Isaiah 24:13
Isaiah 24:14
Isaiah 24:15
Isaiah 24:16
Isaiah 24:17
Isaiah 24:18
Isaiah 24:19
Isaiah 24:20
Isaiah 24:21
Isaiah 24:22
Isaiah 24:23


Isaiah 1 / 1
Isaiah 2 / 2
Isaiah 3 / 3
Isaiah 4 / 4
Isaiah 5 / 5
Isaiah 6 / 6
Isaiah 7 / 7
Isaiah 8 / 8
Isaiah 9 / 9
Isaiah 10 / 10
Isaiah 11 / 11
Isaiah 12 / 12
Isaiah 13 / 13
Isaiah 14 / 14
Isaiah 15 / 15
Isaiah 16 / 16
Isaiah 17 / 17
Isaiah 18 / 18
Isaiah 19 / 19
Isaiah 20 / 20
Isaiah 21 / 21
Isaiah 22 / 22
Isaiah 23 / 23
Isaiah 24 / 24
Isaiah 25 / 25
Isaiah 26 / 26
Isaiah 27 / 27
Isaiah 28 / 28
Isaiah 29 / 29
Isaiah 30 / 30
Isaiah 31 / 31
Isaiah 32 / 32
Isaiah 33 / 33
Isaiah 34 / 34
Isaiah 35 / 35
Isaiah 36 / 36
Isaiah 37 / 37
Isaiah 38 / 38
Isaiah 39 / 39
Isaiah 40 / 40
Isaiah 41 / 41
Isaiah 42 / 42
Isaiah 43 / 43
Isaiah 44 / 44
Isaiah 45 / 45
Isaiah 46 / 46
Isaiah 47 / 47
Isaiah 48 / 48
Isaiah 49 / 49
Isaiah 50 / 50
Isaiah 51 / 51
Isaiah 52 / 52
Isaiah 53 / 53
Isaiah 54 / 54
Isaiah 55 / 55
Isaiah 56 / 56
Isaiah 57 / 57
Isaiah 58 / 58
Isaiah 59 / 59
Isaiah 60 / 60
Isaiah 61 / 61
Isaiah 62 / 62
Isaiah 63 / 63
Isaiah 64 / 64
Isaiah 65 / 65
Isaiah 66 / 66