A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Isaiah 231
Trom-eallach Thìruis. Dèanaibh caoineadh, a longan Tharsis; oir sgriosadh i gu tur, ionnas nach eil taigh no fàrdach innte: o thalamh Chitim dh’fhoillsicheadh dhaibh e.
2
Bithibh tosdach, a luchd-àiteachaidh an eilein: lìonadh thu le ceannaichean Shìdoin, a tha a’ siubhal thar cuan.
3
Agus sìol Shioir o uisgeachan mòra, fàs na h‑aibhne, b’e sin a teachd-a‑steach: agus bha i na margadh do na cinnich.
4
Biodh nàire ort, O Shìdoin, oir labhair an fhairge, eadhon neart na fairge, ag ràdh, Cha robh mi ri saothair, agus cha do rug mi clann; cha d’àraich mi òganaich, cha mhò a thog mi suas òighean.
5
Mar a bha nuair a chualas sgeul mun Eiphit, mar sin bidh iad fo àmhghar ri cluinntinn sgeòil mu Thìrus.
6
Rachaibh a‑null gu Tarsis: dèanaibh caoineadh, a luchd-àiteachaidh nan eilean.
7
An i seo ur cathair aoibhinn, aig a bheil a h‑aois o aimsir chèin? Giùlainidh a casan fhèin i fad as gu fantainn air chuairt.
8
Cò a ghabh a’ chomhairle seo an aghaidh Thìruis, a thug seachad coroin rìoghail, aig a bheil a ceannaichean nam prionnsachan; agus a luchd-malairt nan daoine urramach na tìre?
9
Is e Tighearna nan sluagh a dh’òrdaich e, a chur smala air uabhar gach uile ghlòire, agus a thabhairt uile uaislean na tìre fo dhìmeas.
10
Ruith thairis air d’fhearann mar abhainn, O nighean Tharsis; chan eil neart ann nas mò.
11
Shìn e a làmh thar an fhairge; chrath e na rìoghachdan; thug an Tighearna àithne an aghaidh na cathrach a tha na ceannaiche, a‑chum a daingnichean làidir a sgrios.
12
Agus thubhairt e, Cha dèan thu caithreim nas mò, O òigh shàraichte, a nighean Shìdoin; èirich, rach thairis gu Citim; an sin fòs chan fhaigh thu suaimhneas.
13
Feuch tìr nan Caldèanach; cha robh an sluagh seo ann gus an do shuidhich an t‑Asirianach i airson luchd-àiteachaidh an fhàsaich; thog iad a baidealan, chuir iad suas a lùchairtean; agus rinn e a sgrios.
14
Guilibh gu h‑àrd, a longan Tharsis; oir sgriosadh ur neart.
15
Agus tàrlaidh anns an là sin gun leigear air dearmad Tìrus deich agus trì-fichead bliadhna, a rèir làithean aon rìgh; an ceann deich agus trì-fichead bliadhna, seinnidh Tìrus mar strìopaich.
16
Glac do chlàrsach, cuartaich am baile, a strìopach a bha air do dhearmad; dèan ceòl gu binn; seinn iomadh òran, a‑chum gun cuimhnichear a‑rìs thu.
17
Agus an ceann deich agus trì-fichead bliadhna, thig an Tighearna a dh’amharc Thìruis; agus tillidh i a‑chum a cosnaidh; agus nì i strìopachas le uile rìoghachdan an domhain, a tha air aghaidh na talmhainn.
18
Agus bidh a malairt agus a buannachd naomh don Tighearna; cha taisgear suas e, agus cha ghleidhear gu tèarainte; oir bidh a malairt airson na muinntir a tha a chòmhnaidh am fianais an Tighearna, airson lòin a shàsaicheas, agus airson aodaich a mhaireas.Isaiah 23:1

Isaiah 23:2

Isaiah 23:3

Isaiah 23:4

Isaiah 23:5

Isaiah 23:6

Isaiah 23:7

Isaiah 23:8

Isaiah 23:9

Isaiah 23:10

Isaiah 23:11

Isaiah 23:12

Isaiah 23:13

Isaiah 23:14

Isaiah 23:15

Isaiah 23:16

Isaiah 23:17

Isaiah 23:18Isaiah 1 / Isa 1

Isaiah 2 / Isa 2

Isaiah 3 / Isa 3

Isaiah 4 / Isa 4

Isaiah 5 / Isa 5

Isaiah 6 / Isa 6

Isaiah 7 / Isa 7

Isaiah 8 / Isa 8

Isaiah 9 / Isa 9

Isaiah 10 / Isa 10

Isaiah 11 / Isa 11

Isaiah 12 / Isa 12

Isaiah 13 / Isa 13

Isaiah 14 / Isa 14

Isaiah 15 / Isa 15

Isaiah 16 / Isa 16

Isaiah 17 / Isa 17

Isaiah 18 / Isa 18

Isaiah 19 / Isa 19

Isaiah 20 / Isa 20

Isaiah 21 / Isa 21

Isaiah 22 / Isa 22

Isaiah 23 / Isa 23

Isaiah 24 / Isa 24

Isaiah 25 / Isa 25

Isaiah 26 / Isa 26

Isaiah 27 / Isa 27

Isaiah 28 / Isa 28

Isaiah 29 / Isa 29

Isaiah 30 / Isa 30

Isaiah 31 / Isa 31

Isaiah 32 / Isa 32

Isaiah 33 / Isa 33

Isaiah 34 / Isa 34

Isaiah 35 / Isa 35

Isaiah 36 / Isa 36

Isaiah 37 / Isa 37

Isaiah 38 / Isa 38

Isaiah 39 / Isa 39

Isaiah 40 / Isa 40

Isaiah 41 / Isa 41

Isaiah 42 / Isa 42

Isaiah 43 / Isa 43

Isaiah 44 / Isa 44

Isaiah 45 / Isa 45

Isaiah 46 / Isa 46

Isaiah 47 / Isa 47

Isaiah 48 / Isa 48

Isaiah 49 / Isa 49

Isaiah 50 / Isa 50

Isaiah 51 / Isa 51

Isaiah 52 / Isa 52

Isaiah 53 / Isa 53

Isaiah 54 / Isa 54

Isaiah 55 / Isa 55

Isaiah 56 / Isa 56

Isaiah 57 / Isa 57

Isaiah 58 / Isa 58

Isaiah 59 / Isa 59

Isaiah 60 / Isa 60

Isaiah 61 / Isa 61

Isaiah 62 / Isa 62

Isaiah 63 / Isa 63

Isaiah 64 / Isa 64

Isaiah 65 / Isa 65

Isaiah 66 / Isa 66