A A A A A
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Gnàth-fhacal 27

1
Na dèan uaill a‑thaobh an là màireach; oir chan eil fhios agad ciod a bheir là uaithe.
2
Moladh neach eile thu, agus na b’e do bheul fhèin; coigreach, agus na b’iad do bhilean fhèin.
3
Is trom clach, agus is cudthromach a’ ghaineamh; ach is truime corraich amadain na iad le chèile.
4
Is an‑iochdmhor corraich, agus mar thuil tha fearg: ach cò as urrainn seasamh am fianais tnù?
5
Is fheàrr achmhasan follaiseach na gràdh falaichte.
6
Is dìleas lotan caraid; ach is cealgach pògan eascaraid.
7
Gabhaidh an t‑anam làn gràin den chìr-mheala; ach don anam acrach is milis gach nì searbh.
8
Mar eun air seachran o a nead, mar sin tha am fear a thèid air seachran o a àite fhèin.
9
Nì ola-ungaidh agus boltrach an cridhe ait: mar sin nì mìlsead caraid duine le comhairle a chridhe.
10
Na trèig do charaid fhèin, no caraid d’athar, agus na rach a‑steach do thaigh do bhràthar ann an là d’àmhghair: is fheàrr coimhearsnach am fagas na bràthair fad as.
11
Bi glic, a mhic, agus dèan mo chridhe ait, agus bidh freagradh agam dhàsan a bheir masladh dhomh.
12
Chì an duine crìonna olc, agus falaichidh e e fhèin; ach gabhaidh na daoine baoghalta air an aghaidh, agus fuilingidh iad peanas.
13
Gabh aodach an tì a chaidh an urras air coigreach, agus airson ban-choigrich gabh an geall uaithe.
14
An tì a bheannaicheas a charaid le guth àrd, ag èirigh gu moch anns a’ mhadainn, measar e dha mar mhallachadh.
15
Tha sìor-shileadh uisge ann an là frasach agus bean aimhreiteach cosmhail ri a chèile.
16
Ge bè dh’fhalaicheas i, falaichidh e a’ ghaoth, agus ola-ungaidh a làimhe deise a bhrathas i fhèin.
17
Geuraichear iarann air iarann, agus geuraichidh duine gnùis a charaid.
18
Ge bè ghleidheas craobh-fhìge, ithidh e de a toradh; mar sin esan a dh’fheitheas air a mhaighistir, gheibh e urram.
19
Mar ann an uisge fhreagras aghaidh do aghaidh, mar sin freagraidh cridhe duine do dhuine.
20
Cha sàsaichear ifrinn agus lèirsgrios, agus cha sàsaichear sùilean dhaoine.
21
Mar a’ phoit-ghlanaidh airson an airgid, agus an àmhainn airson an òir, mar sin tha duine do bheul an tì a mholas e.
22
Ged phronn thu amadan ann an soitheach-pronnaidh am measg cruithneachd le bruthadair, cha dealaich a amaideachd ris.
23
Biodh aithne mhath agad air staid do chaorach; thoir an aire dod threudan:
24
Oir cha mhair beartas gu bràth: agus am mair an crùn o linn gu linn?
25
Nochdar am feur geàrrte, agus taisbeanaidh am feur maoth e fhèin, agus cruinnichear luibhean nam beann.
26
Bidh na h‑uain a‑chum d’aodaich; agus is iad na gobhair luach d’fhearainn.
27
Agus bidh nas leòr de bhainne ghobhar agad a‑chum bìdh, a‑chum biadh do theaghlaich, agus a‑chum beathachadh do mhaighdeannan.
Gnàth-fhacal 27:1
Gnàth-fhacal 27:2
Gnàth-fhacal 27:3
Gnàth-fhacal 27:4
Gnàth-fhacal 27:5
Gnàth-fhacal 27:6
Gnàth-fhacal 27:7
Gnàth-fhacal 27:8
Gnàth-fhacal 27:9
Gnàth-fhacal 27:10
Gnàth-fhacal 27:11
Gnàth-fhacal 27:12
Gnàth-fhacal 27:13
Gnàth-fhacal 27:14
Gnàth-fhacal 27:15
Gnàth-fhacal 27:16
Gnàth-fhacal 27:17
Gnàth-fhacal 27:18
Gnàth-fhacal 27:19
Gnàth-fhacal 27:20
Gnàth-fhacal 27:21
Gnàth-fhacal 27:22
Gnàth-fhacal 27:23
Gnàth-fhacal 27:24
Gnàth-fhacal 27:25
Gnàth-fhacal 27:26
Gnàth-fhacal 27:27
Gnàth-fhacal 1 / GnFh 1
Gnàth-fhacal 2 / GnFh 2
Gnàth-fhacal 3 / GnFh 3
Gnàth-fhacal 4 / GnFh 4
Gnàth-fhacal 5 / GnFh 5
Gnàth-fhacal 6 / GnFh 6
Gnàth-fhacal 7 / GnFh 7
Gnàth-fhacal 8 / GnFh 8
Gnàth-fhacal 9 / GnFh 9
Gnàth-fhacal 10 / GnFh 10
Gnàth-fhacal 11 / GnFh 11
Gnàth-fhacal 12 / GnFh 12
Gnàth-fhacal 13 / GnFh 13
Gnàth-fhacal 14 / GnFh 14
Gnàth-fhacal 15 / GnFh 15
Gnàth-fhacal 16 / GnFh 16
Gnàth-fhacal 17 / GnFh 17
Gnàth-fhacal 18 / GnFh 18
Gnàth-fhacal 19 / GnFh 19
Gnàth-fhacal 20 / GnFh 20
Gnàth-fhacal 21 / GnFh 21
Gnàth-fhacal 22 / GnFh 22
Gnàth-fhacal 23 / GnFh 23
Gnàth-fhacal 24 / GnFh 24
Gnàth-fhacal 25 / GnFh 25
Gnàth-fhacal 26 / GnFh 26
Gnàth-fhacal 27 / GnFh 27
Gnàth-fhacal 28 / GnFh 28
Gnàth-fhacal 29 / GnFh 29
Gnàth-fhacal 30 / GnFh 30
Gnàth-fhacal 31 / GnFh 31