A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Gnàth-fhacal 181
A reir a thograidh iarraidh esan a sgaras e fhèin, agus buinidh e ris gach gliocas.
2
Chan eil tlachd aig an amadan ann an tuigse, ach gum foillsicheadh a chridhe e fhèin.
3
Nuair a thig an t‑aingidh, thig mar an ceudna tarcais, agus maille ri mì‑chliù masladh.
4
Mar uisgeachan domhain tha briathran beul duine; mar shruth sgaoilteach tha tobar a’ ghliocais.
5
Chan eil e math gabhail ri gnùis an droch dhuine, a‑chum am fìrean a thilgeadh bun-os‑cionn ann am breitheanas.
6
Thèid bilean an amadain ann an aimhreit, agus gairmidh a bheul air buillean.
7
Is e beul amadain a sgrios, agus is iad a bhilean ribe a anama fhèin.
8
Tha briathran fear na cagarsaich mar lotan, agus thèid iad sìos gu ionadan ìochdarach a’ chuim.
9
Mar an ceudna an tì sin a tha leisg na obair, is bràthair e don mhilltear mhòr.
10
Is tùr làidir ainm an Tighearna: ruithidh am fìrean da ionnsaigh, agus bidh e tèarainte.
11
Is e beartas an duine shaoibhir a chathair làidir, agus mar bhalla àrd na bheachd fhèin.
12
Ro sgrios bidh cridhe duine uaibhreach, agus ro urram bidh irioslachd.
13
An tì a bheir freagradh ann an cùis mun cluinn e i, is amaideachd agus nàire dha e.
14
Giùlainidh spiorad duine a laigse: ach cò as urrainn spiorad briste a ghiùlan?
15
Gheibh cridhe an duine chrìonna eòlas; agus iarraidh cluas nan daoine glice eòlas.
16
Nì tìodhlac duine àite dha, agus bheir e an làthair dhaoine mòra e.
17
Saoilear gu bheil a’ chòir aigesan a tha air thoiseach ann an agairt a chùise; ach thig a choimhearsnach, agus rannsaichidh e e.
18
Bheir an crannchur air aimhreitean sgur, agus roinnidh e eadar na cumhachdaich.
19
Tha bràthair air a bhrosnachadh nas cruaidhe ra chosnadh na cathair làidir; agus tha aimhreitean bhràithrean mar chroinn lùchairt.
20
Le toradh beul duine lìonar a bhrù; agus le toradh a bhilean sàsaichear e.
21
Tha bàs agus beatha ann an cumhachd na teangaidh; agus ithidh esan leis an ionmhainn i de a toradh.
22
An tì a dh’amaiseas air mnaoi, amaisidh e air nì math, agus gheibh e deagh-ghean on Tighearna.
23
Le impidhean labhraidh an duine bochd; ach freagraidh an duine saoibhir gu garbh.
24
Feumaidh fear aig am bi càirdean càirdeas a nochdadh; agus tha caraid ann a leanas nas dlùithe na bràthair.Gnàth-fhacal 18:1
Gnàth-fhacal 18:2
Gnàth-fhacal 18:3
Gnàth-fhacal 18:4
Gnàth-fhacal 18:5
Gnàth-fhacal 18:6
Gnàth-fhacal 18:7
Gnàth-fhacal 18:8
Gnàth-fhacal 18:9
Gnàth-fhacal 18:10
Gnàth-fhacal 18:11
Gnàth-fhacal 18:12
Gnàth-fhacal 18:13
Gnàth-fhacal 18:14
Gnàth-fhacal 18:15
Gnàth-fhacal 18:16
Gnàth-fhacal 18:17
Gnàth-fhacal 18:18
Gnàth-fhacal 18:19
Gnàth-fhacal 18:20
Gnàth-fhacal 18:21
Gnàth-fhacal 18:22
Gnàth-fhacal 18:23
Gnàth-fhacal 18:24


Gnàth-fhacal 1 / GnFh 1
Gnàth-fhacal 2 / GnFh 2
Gnàth-fhacal 3 / GnFh 3
Gnàth-fhacal 4 / GnFh 4
Gnàth-fhacal 5 / GnFh 5
Gnàth-fhacal 6 / GnFh 6
Gnàth-fhacal 7 / GnFh 7
Gnàth-fhacal 8 / GnFh 8
Gnàth-fhacal 9 / GnFh 9
Gnàth-fhacal 10 / GnFh 10
Gnàth-fhacal 11 / GnFh 11
Gnàth-fhacal 12 / GnFh 12
Gnàth-fhacal 13 / GnFh 13
Gnàth-fhacal 14 / GnFh 14
Gnàth-fhacal 15 / GnFh 15
Gnàth-fhacal 16 / GnFh 16
Gnàth-fhacal 17 / GnFh 17
Gnàth-fhacal 18 / GnFh 18
Gnàth-fhacal 19 / GnFh 19
Gnàth-fhacal 20 / GnFh 20
Gnàth-fhacal 21 / GnFh 21
Gnàth-fhacal 22 / GnFh 22
Gnàth-fhacal 23 / GnFh 23
Gnàth-fhacal 24 / GnFh 24
Gnàth-fhacal 25 / GnFh 25
Gnàth-fhacal 26 / GnFh 26
Gnàth-fhacal 27 / GnFh 27
Gnàth-fhacal 28 / GnFh 28
Gnàth-fhacal 29 / GnFh 29
Gnàth-fhacal 30 / GnFh 30
Gnàth-fhacal 31 / GnFh 31