A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Gnàth-fhacal 161
Tha deasachadh cridhe duine agus freagradh na teangaidh on Tighearna.
2
Tha uile shlighean duine glan na shùilean fhèin; ach cothromaichidh an Tighearna na spioradan.
3
Thoir d’obraichean thairis don Tighearna, agus daingnichear do smuaintean.
4
Rinn an Tighearna gach nì air a shon fhèin, agus mar an ceudna an t‑aingidh airson là an uilc.
5
Is gràinealachd don Tighearna gach neach a tha uaibhreach na chridhe: ged iadhadh làmh mu làimh, cha bhi e gun pheanas.
6
Trìd tròcair agus fìrinn glanar euceart; agus trìd eagal an Tighearna trèigear an t‑olc.
7
Nuair a ghabhas an Tighearna tlachd ann an slighean duine, bheir e air a naimhdean fhèin a bhith ann an sìth ris.
8
Is fheàrr beagan le ionracas, na teachd-a‑steach mòr gun cheartas.
9
Smaoinichidh cridhe duine air a shlighe; ach is e an Tighearna a stiùras a cheuman.
10
Tha fàistneachd air bilean an rìgh: ann am breitheanas cha dèan a bheul euceart.
11
Is leis an Tighearna tomhaisean agus meidhean cearta: is iad uile chlachan-tomhais a’ mhàla a obair-san.
12
Is gràinealachd do rìghrean aingidheachd a dhèanamh; oir le ionracas daingnichear an rìgh-chathair.
13
Is taitneach do rìghrean bilean an ionracais; agus is ionmhainn leo esan a labhras nithean cearta.
14
Tha fearg rìgh mar theachdairean bàis; ach ciùinichidh duine glic i.
15
Ann an solas gnùis rìgh tha beatha; agus tha a dheagh-ghean mar neul an uisge dheireannaich.
16
Cia mòr as fheàrr gliocas fhaotainn na òr; agus as roghnaiche tuigse fhaotainn na airgead?
17
Is e rathad mòr nan ionraic an t‑olc a thrèigsinn: an tì a choimheadas a shlighe, gleidhidh e a anam.
18
Ro sgrios thèid uabhar; agus ro leagadh, spiorad àrdanach.
19
Is fheàrr a bhith de spiorad iriosal maille riùsan a tha ciùin, na a’ chreach a roinn maille ris na h‑uaibhrich.
20
An tì a nì gnothach gu tuigseach, gheibh e math: agus an tì a dh’earbas as an Tighearna is sona e.
21
Goirear duine crìonna den tì a tha glic na chridhe; agus meudaichidh mìlse nam bilean fòghlam.
22
Is tobar beatha an tuigse don tì aig a bheil i; ach is amaideachd fòghlam nan amadan.
23
Nì cridhe an duine ghlic a bheul tuigseach, agus air a bhilean cuiridh e fòghlam.
24
Mar chìr-mheala tha briathran taitneach, milis don anam agus nan slàinte do na cnàmhan.
25
Tha slighe ann a tha ceart ann an sealladh duine; ach is iad slighean a’ bhàis a crìoch.
26
An tì a shaothraicheas, saothraichidh e air a shon fhèin; oir iarraidh a bheul air e.
27
Cladhaichidh an duine neo-dhiadhaidh olc; agus air a bhilean bidh mar theine loisgeach.
28
Togaidh an duine fiar aimhreit; agus dealaichidh fear na cagarsaich càirdean sònraichte.
29
Meallaidh fear an fhòirneirt a choimhearsnach, agus bheir e air imeachd air slighe nach eil math.
30
Druididh e a shùilean a‑chum smaoineachadh air nithean fiara; a’ gluasad a bhilean, bheir e olc gu crìch.
31
Is coron glòire an ceann liath a gheibhear ann an slighe an ionracais.
32
Is fheàrr an tì a tha mall a‑chum feirge na gaisgeach; agus an tì a riaghlas a spiorad fhèin na esan a ghlacas àrd-bhaile.
33
Anns an uchd tilgear an crannchur; ach is ann on Tighearna a tha a riaghladh gu lèir.Gnàth-fhacal 16:1
Gnàth-fhacal 16:2
Gnàth-fhacal 16:3
Gnàth-fhacal 16:4
Gnàth-fhacal 16:5
Gnàth-fhacal 16:6
Gnàth-fhacal 16:7
Gnàth-fhacal 16:8
Gnàth-fhacal 16:9
Gnàth-fhacal 16:10
Gnàth-fhacal 16:11
Gnàth-fhacal 16:12
Gnàth-fhacal 16:13
Gnàth-fhacal 16:14
Gnàth-fhacal 16:15
Gnàth-fhacal 16:16
Gnàth-fhacal 16:17
Gnàth-fhacal 16:18
Gnàth-fhacal 16:19
Gnàth-fhacal 16:20
Gnàth-fhacal 16:21
Gnàth-fhacal 16:22
Gnàth-fhacal 16:23
Gnàth-fhacal 16:24
Gnàth-fhacal 16:25
Gnàth-fhacal 16:26
Gnàth-fhacal 16:27
Gnàth-fhacal 16:28
Gnàth-fhacal 16:29
Gnàth-fhacal 16:30
Gnàth-fhacal 16:31
Gnàth-fhacal 16:32
Gnàth-fhacal 16:33


Gnàth-fhacal 1 / GnFh 1
Gnàth-fhacal 2 / GnFh 2
Gnàth-fhacal 3 / GnFh 3
Gnàth-fhacal 4 / GnFh 4
Gnàth-fhacal 5 / GnFh 5
Gnàth-fhacal 6 / GnFh 6
Gnàth-fhacal 7 / GnFh 7
Gnàth-fhacal 8 / GnFh 8
Gnàth-fhacal 9 / GnFh 9
Gnàth-fhacal 10 / GnFh 10
Gnàth-fhacal 11 / GnFh 11
Gnàth-fhacal 12 / GnFh 12
Gnàth-fhacal 13 / GnFh 13
Gnàth-fhacal 14 / GnFh 14
Gnàth-fhacal 15 / GnFh 15
Gnàth-fhacal 16 / GnFh 16
Gnàth-fhacal 17 / GnFh 17
Gnàth-fhacal 18 / GnFh 18
Gnàth-fhacal 19 / GnFh 19
Gnàth-fhacal 20 / GnFh 20
Gnàth-fhacal 21 / GnFh 21
Gnàth-fhacal 22 / GnFh 22
Gnàth-fhacal 23 / GnFh 23
Gnàth-fhacal 24 / GnFh 24
Gnàth-fhacal 25 / GnFh 25
Gnàth-fhacal 26 / GnFh 26
Gnàth-fhacal 27 / GnFh 27
Gnàth-fhacal 28 / GnFh 28
Gnàth-fhacal 29 / GnFh 29
Gnàth-fhacal 30 / GnFh 30
Gnàth-fhacal 31 / GnFh 31