Instagram
English
A A A A A
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992
Gnàth-fhacal 13
1
Eisdidh mac glic ri teagasg a athar; ach chan èisd fear na fochaid ri achmhasan.
2
De thoradh a bheòil ithidh duine nì math; ach ithidh anam nan eucorach ainneart.
3
Esan a choimheadeas a bheul, gleidhidh e a anam; ach esan a dh’fhosglas a bhilean, thig sgrios air.
4
Miannaichidh anam an leisgein, agus cha bhi aige; ach nìthear anam nan dìcheallach sultmhor.
5
Is beag air an fhìrean na breugan; ach fàsaidh an droch dhuine gràineil, agus nàraichear e.
6
Gleidhidh fìreantachd esan a tha ionraic na shlighe; ach claoidhidh aingidheachd am peacach.
7
Tha neach ann a leigeas air a bhith beartach, agus gun nì air bith aige; tha neach ann a leigeas air a bhith bochd, agus mòr shaoibhreas aige.
8
Is e èirig anam duine a shaoibhreas; ach cha chluinn am bochd achmhasan.
9
Nì solas nam fìrean aoibhneach; ach cuirear as lòchran nan aingidh.
10
O uabhar a‑mhàin thig connsachadh; ach aig na daoine a ghabhas deagh chomhairle tha gliocas.
11
Lùghdaichear saoibhreas an dìomhanais; ach esan a chruinnicheas le saothair, meudaichidh e.
12
Nì an dòchas anns an cuirear moille an cridhe tinn; ach is craobh beatha am miann nuair a thig e.
13
Esan a nì tàir air facal, millear e; ach esan air am bi eagal ro àithne, gheibh e luigheachd.
14
Is tobar beatha lagh an duine ghlic, a‑chum dol as o lìontan a’ bhàis.
15
Bheir tuigse mhath deagh-ghean; ach is cruaidh slighe luchd-easaontais.
16
Nì gach duine ciallach a ghnothach le eòlas; ach leigidh an t‑amadan ris a amaideachd.
17
Tuitidh an droch theachdaire ann an olc; ach is slàinte an teachdaire dìleas.
18
Bochdainn agus nàire bidh dhàsan a dhiùltas fòghlam; ach an tì aig am bi meas air achmhasan, gheibh e urram.
19
Is milis don anam am miann a choileanar; ach is beag air amadain dealachadh ris an olc.
20
An tì a shiùbhlas le daoine glice, bidh e glic; ach sgriosar companach nan amadan.
21
Leanaidh olc peacaich; ach do na fìreanan ìocar math.
22
Fàgaidh duine math oighreachd aig cloinn a chloinne; ach taisgear don fhìrean maoin a’ pheacaich.
23
Bidh mòran bìdh ann an treabhadh nam bochd; ach bidh neach ann a sgriosar a dhìth breitheanais.
24
An tì a chaoimhneas a shlat, is beag air a mhac; ach an tì leis an ionmhainn e, smachdaichidh e e na thràth.
25
Ithidh am fìrean gu sàsachadh a anama; ach bidh dìth air broinn nan aingidh.
Gnàth-fhacal 13:1
Gnàth-fhacal 13:2
Gnàth-fhacal 13:3
Gnàth-fhacal 13:4
Gnàth-fhacal 13:5
Gnàth-fhacal 13:6
Gnàth-fhacal 13:7
Gnàth-fhacal 13:8
Gnàth-fhacal 13:9
Gnàth-fhacal 13:10
Gnàth-fhacal 13:11
Gnàth-fhacal 13:12
Gnàth-fhacal 13:13
Gnàth-fhacal 13:14
Gnàth-fhacal 13:15
Gnàth-fhacal 13:16
Gnàth-fhacal 13:17
Gnàth-fhacal 13:18
Gnàth-fhacal 13:19
Gnàth-fhacal 13:20
Gnàth-fhacal 13:21
Gnàth-fhacal 13:22
Gnàth-fhacal 13:23
Gnàth-fhacal 13:24
Gnàth-fhacal 13:25
Gnàth-fhacal 1 / GnFh 1
Gnàth-fhacal 2 / GnFh 2
Gnàth-fhacal 3 / GnFh 3
Gnàth-fhacal 4 / GnFh 4
Gnàth-fhacal 5 / GnFh 5
Gnàth-fhacal 6 / GnFh 6
Gnàth-fhacal 7 / GnFh 7
Gnàth-fhacal 8 / GnFh 8
Gnàth-fhacal 9 / GnFh 9
Gnàth-fhacal 10 / GnFh 10
Gnàth-fhacal 11 / GnFh 11
Gnàth-fhacal 12 / GnFh 12
Gnàth-fhacal 13 / GnFh 13
Gnàth-fhacal 14 / GnFh 14
Gnàth-fhacal 15 / GnFh 15
Gnàth-fhacal 16 / GnFh 16
Gnàth-fhacal 17 / GnFh 17
Gnàth-fhacal 18 / GnFh 18
Gnàth-fhacal 19 / GnFh 19
Gnàth-fhacal 20 / GnFh 20
Gnàth-fhacal 21 / GnFh 21
Gnàth-fhacal 22 / GnFh 22
Gnàth-fhacal 23 / GnFh 23
Gnàth-fhacal 24 / GnFh 24
Gnàth-fhacal 25 / GnFh 25
Gnàth-fhacal 26 / GnFh 26
Gnàth-fhacal 27 / GnFh 27
Gnàth-fhacal 28 / GnFh 28
Gnàth-fhacal 29 / GnFh 29
Gnàth-fhacal 30 / GnFh 30
Gnàth-fhacal 31 / GnFh 31