A A A A A
Facebook Instagram Twitter
کتاب مقدس فارسی 2008

Ecsodus ۲۲1
«اگر کسی گاو یا گوسفندی را بدزد و آن را بکشد یا بفروشد، باید در عوض هر گاو، پنج گاو و در عوض هر گوسفند، چهار گوسفند بدهد.
2
او باید هر چه دزدیده قیمت آن را بپردازد. اگر از عهدۀ پرداخت کامل قیمت آن برنیاید، به غلامی فروخته شود پول آن را بعوض آنچه که دزدیده است بپردازند. اگر دزد با گاو، گوسفند یا الاغ زنده، دستگیر شود، باید دو برابر قیمت حیوانی را که دزدیده است بپردازد.اگر دزد به هنگام شب در حین عمل سرقت بقتل برسد، کسی که او را کشته است، مجرم شناخته نمی شود، اما اگر قتل در روز صورت بگیرد، قاتل مجرم می باشد.
3
اگر کسی حیوانات خود را قصداً در مزرعه یا تاکستان شخص دیگری رها کند یا آن ها را در مزرعۀ شخص دیگری بچراند، باید از بهترین محصول تاکستان یا مزرعه خود تاوان بدهد.
4
اگر کسی در مزرعۀ خود آتش بیفروزد و آتش به مزرعۀ شخص دیگری سرایت کند و خوشه های رسیده و یا محصول دَرَو نشدۀ او را بسوزاند، آن کسی که آتش افروخته است باید خسارات وارده را جبران کند.
5
اگر کسی پول و یا اموال قیمتی خود را پیش کسی به امانت بسپارد و اشیای امانت از خانۀ آن شخص دزدیده شود و اگر دزد دستگیر گردد، دزد باید دو برابر آنچه را که سرقت کرده است، پس بدهد.
6
اما اگر دزد دستگیر نشود، آنگاه شخص امانت دار باید به عبادتگاه برود و در آنجا قسم بخورد که در امانت خیانت نکرده است.
7
اگر گاو، الاغ، گوسفند، لباس یا هر چیز دیگری گم شود و صاحب مال گمشده ادعا کند که مال او پیش فلان شخص است، ولی آن شخص انکار کند، هر دوی آن ها به عبادتگاه برده شوند و کسی که خدا او را مقصر بشناسد، دو برابر مال مسروقه تاوان دهد.
8
اگر کسی الاغ، گاو، گوسفند یا هر حیوان دیگری را از همسایه خود امانت بگیرد و آن حیوان بمیرد یا صدمه ببیند و یا دزدیده شود و شاهدی هم در بین نباشد،
9
آن شخص باید به عبادتگاه برود و قسم بخورد که اموال همسایه خود را دزدی نکرده است. در این صورت مالک حیوان قسم او را قبول کند و تاوان نگیرد.
10
اما اگر مال دزدیده شده باشد، باید تاوان آن را به صاحبش بدهد.
11
اگر توسط حیوان وحشی کشته شده باشد، شخص امانت دار لاشه اش را برای ثبوت نزد صاحبش بیاورد و لازم نیست که تاوان بدهد.
12
اگر کسی حیوانی را از همسایه خود قرض بگیرد و آن حیوان صدمه ببیند یا کشته شود و صاحبش در آنجا حضور نداشته باشد، تاوان آن را بپردازد.
13
ولی هرگاه صاحبش در آنجا حاضر بوده باشد، لازم نیست که تاوان بدهد. اگر حیوان را کرایه کرده باشد، کرایه ای که داده است به عوض تاوان آن می باشد.»
14
«اگر مردی دختری را که هنوز نامزد او نشده است اغوا نماید، او باید مَهر آن دختر را بپردازد و با او ازدواج کند.
15
اگر پدر دختر با این وصلت راضی نباشد، آن مرد باید مَهری را که برای یک دختر باکره تعیین شده به او بپردازد.
16
زن جادوگر باید کشته شود.
17
هر کس که با حیوانی جماع کند سزایش مرگ است.
18
هر کسی که برای خدای دیگری بغیر از من که خداوند هستم، قربانی کند، باید کشته شود.
19
به شخص بیگانه بدرفتاری و ظلم نکنید. بخاطر داشته باشید که شما هم در سرزمین مصر بیگانه بودید.
20
بر بیوه زن و یتیم ستم روا ندارید.
21
اگر بر آن ها ستم کنید و آن ها نزد من برای کمک فریاد برآورند، من به فریاد شان می رسم
22
و بر شما خشمگین شده شما را با شمشیر دشمن هلاک می کنم تا زنان شما بیوه و فرزندان تان یتیم گردند.
23
اگر به یکی از افراد فقیر قوم برگزیدۀ من، پول قرض می دهی، مثل سودخواران از او سود نگیر.
24
اگر لباس همسایۀ خود را گرو می گیری، قبل از غروب آفتاب آن را به او پس بده.
25
چون ممکن است تنها لباس خواب او و وسیله ای برای گرم کردنش باشد، و اگر او نزد من دعا و زاری کند، دعای او را مستجاب می کنم، زیرا من خدای کریم و رحیم هستم.
26
به خدا ناسزا نگو و رهبر قومت را لعنت نکن.
27
میوۀ نو محصول و شیره انگور را به وقتش برای من بیاور.پسر اولباریت را برای من وقف کن.
28
اولباری های گاو و گوسفند خود را به من بده و اولباری نر باید مدت هفت روز نزد مادرش باشد و در روز هشتم آن را به من تقدیم کن.شما قوم مقدس من هستید، پس گوشت حیوانی را که توسط جانور وحشی دریده شده باشد، نخورید. آن را پیش سگها بیندازید.»
29
شما قوم مقدس من هستید، پس گوشت حیوانی را که توسط جانور وحشی دریده شده باشد، نخورید. آن را پیش سگها بیندازید.»Ecsodus ۲۲:1
Ecsodus ۲۲:2
Ecsodus ۲۲:3
Ecsodus ۲۲:4
Ecsodus ۲۲:5
Ecsodus ۲۲:6
Ecsodus ۲۲:7
Ecsodus ۲۲:8
Ecsodus ۲۲:9
Ecsodus ۲۲:10
Ecsodus ۲۲:11
Ecsodus ۲۲:12
Ecsodus ۲۲:13
Ecsodus ۲۲:14
Ecsodus ۲۲:15
Ecsodus ۲۲:16
Ecsodus ۲۲:17
Ecsodus ۲۲:18
Ecsodus ۲۲:19
Ecsodus ۲۲:20
Ecsodus ۲۲:21
Ecsodus ۲۲:22
Ecsodus ۲۲:23
Ecsodus ۲۲:24
Ecsodus ۲۲:25
Ecsodus ۲۲:26
Ecsodus ۲۲:27
Ecsodus ۲۲:28
Ecsodus ۲۲:29


Ecsodus 1 / Ecs 1
Ecsodus 2 / Ecs 2
Ecsodus 3 / Ecs 3
Ecsodus 4 / Ecs 4
Ecsodus 5 / Ecs 5
Ecsodus 6 / Ecs 6
Ecsodus 7 / Ecs 7
Ecsodus 8 / Ecs 8
Ecsodus 9 / Ecs 9
Ecsodus 10 / Ecs 10
Ecsodus 11 / Ecs 11
Ecsodus 12 / Ecs 12
Ecsodus 13 / Ecs 13
Ecsodus 14 / Ecs 14
Ecsodus 15 / Ecs 15
Ecsodus 16 / Ecs 16
Ecsodus 17 / Ecs 17
Ecsodus 18 / Ecs 18
Ecsodus 19 / Ecs 19
Ecsodus 20 / Ecs 20
Ecsodus 21 / Ecs 21
Ecsodus 22 / Ecs 22
Ecsodus 23 / Ecs 23
Ecsodus 24 / Ecs 24
Ecsodus 25 / Ecs 25
Ecsodus 26 / Ecs 26
Ecsodus 27 / Ecs 27
Ecsodus 28 / Ecs 28
Ecsodus 29 / Ecs 29
Ecsodus 30 / Ecs 30
Ecsodus 31 / Ecs 31
Ecsodus 32 / Ecs 32
Ecsodus 33 / Ecs 33
Ecsodus 34 / Ecs 34
Ecsodus 35 / Ecs 35
Ecsodus 36 / Ecs 36
Ecsodus 37 / Ecs 37
Ecsodus 38 / Ecs 38
Ecsodus 39 / Ecs 39
Ecsodus 40 / Ecs 40