A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Salm 551
Don àrd-fhear-ciùil air Neginot. Maschil le Daibhidh. Eisd, a Dhè, rim ùrnaigh, agus na falaich thu fhèin om aslachadh.
2
Thoir aire dhomh, agus èisd rium; tha mi àrd ann am ghearan, agus ri bùireadh,
3
Airson guth m’eascaraid, airson fòirneart an duine aingidh, oir tha iad a’ tilgeadh euceirt orm, agus ann am feirg tha iad a’ toirt fuatha dhomh.
4
Tha mo chridhe air a chràdh an taobh a‑staigh dhìom, agus thuit uamhasan a’ bhàis orm.
5
Thàinig eagal agus crith orm, agus chòmhdaich uamhann mi.
6
Agus thubhairt mi, Och, nach robh agam sgiathan! Mar chalaman theichinn as air iteig, agus gheibhinn fois.
7
Feuch, shiùbhlainn fad as; chòmhnaichinn anns an fhàsach. Selah.
8
Dhèanainn deifir gu dol as o ghaoith làidir agus on doininn.
9
Sgrios, a Thighearna, agus roinn an teanga, oir chunnaic mi fòirneart agus connsachadh anns a’ bhaile.
10
A là agus a dh’oidhche tha iad a’ dol mun cuairt air, air a bhallachan; agus tha euceart agus aimhleas na mheadhon.
11
Tha aingidheachd na mheadhon, agus cha dealaich foill agus cealg ra shràidean.
12
Oir cha bu nàmhaid a thug masladh dhomh, no dh’fhuilinginn e; cha b’e fear lem b’fhuathach mi a dh’àrdaich e fhèin am aghaidh, no dh’fhalaichinn mi fhèin uaith:
13
Ach thusa, fear a bu choimpire dhomh fhèin, fear m’iùil agus fear m’eòlais!
14
Le chèile ghabh sinn comhairle bhlasda; gu taigh Dhè dh’imich sinn cuideachd.
15
Gabhadh am bàs sealbh orra, rachadh iad sìos don uaigh; oir tha uilc nan àite-còmhnaidh, nam meadhon.
16
Glaodhaidh mise ri Dia, agus saoraidh Iehòbhah mi.
17
Air feasgar, air madainn agus aig meadhon-là nì mi ùrnaigh, agus glaodhaidh mi gu h‑àrd; agus èisdidh esan rim ghuth.
18
Saoraidh e m’anam ann an sìth on chòmhraig am aghaidh; oir is lìonmhor iad a tha a’ strì rium.
19
Eisdidh Dia, agus bheir e a‑nuas iad, eadhon esan a tha ann o chian. Selah: oir chan eil atharrachadh orra, agus chan eil eagal Dhè orra.
20
Shìn e a‑mach a làmh nan aghaidh-san a bha an sìth ris; bhris e a choicheangal.
21
Bu mhìne na ìm facail a bheòil, ach bha cogadh na chridhe; bu bhuige a bhriathran na ola, ach bu chlaidheamhan rùisgte iad.
22
Tilg air an Tighearna do chùram, agus cumaidh esan suas thu; cha leig e am feasd don fhìrean a bhith air a ghluasad.
23
Ach tilgidh tusa, a Dhè, sìos iad gu sloc an sgrios; cha mhair daoine fuileachdach agus cealgach leth an làithean; ach cuiridh mise mo dhòigh annadsa.Salm 55:1
Salm 55:2
Salm 55:3
Salm 55:4
Salm 55:5
Salm 55:6
Salm 55:7
Salm 55:8
Salm 55:9
Salm 55:10
Salm 55:11
Salm 55:12
Salm 55:13
Salm 55:14
Salm 55:15
Salm 55:16
Salm 55:17
Salm 55:18
Salm 55:19
Salm 55:20
Salm 55:21
Salm 55:22
Salm 55:23


Salm 1 / Sal 1
Salm 2 / Sal 2
Salm 3 / Sal 3
Salm 4 / Sal 4
Salm 5 / Sal 5
Salm 6 / Sal 6
Salm 7 / Sal 7
Salm 8 / Sal 8
Salm 9 / Sal 9
Salm 10 / Sal 10
Salm 11 / Sal 11
Salm 12 / Sal 12
Salm 13 / Sal 13
Salm 14 / Sal 14
Salm 15 / Sal 15
Salm 16 / Sal 16
Salm 17 / Sal 17
Salm 18 / Sal 18
Salm 19 / Sal 19
Salm 20 / Sal 20
Salm 21 / Sal 21
Salm 22 / Sal 22
Salm 23 / Sal 23
Salm 24 / Sal 24
Salm 25 / Sal 25
Salm 26 / Sal 26
Salm 27 / Sal 27
Salm 28 / Sal 28
Salm 29 / Sal 29
Salm 30 / Sal 30
Salm 31 / Sal 31
Salm 32 / Sal 32
Salm 33 / Sal 33
Salm 34 / Sal 34
Salm 35 / Sal 35
Salm 36 / Sal 36
Salm 37 / Sal 37
Salm 38 / Sal 38
Salm 39 / Sal 39
Salm 40 / Sal 40
Salm 41 / Sal 41
Salm 42 / Sal 42
Salm 43 / Sal 43
Salm 44 / Sal 44
Salm 45 / Sal 45
Salm 46 / Sal 46
Salm 47 / Sal 47
Salm 48 / Sal 48
Salm 49 / Sal 49
Salm 50 / Sal 50
Salm 51 / Sal 51
Salm 52 / Sal 52
Salm 53 / Sal 53
Salm 54 / Sal 54
Salm 55 / Sal 55
Salm 56 / Sal 56
Salm 57 / Sal 57
Salm 58 / Sal 58
Salm 59 / Sal 59
Salm 60 / Sal 60
Salm 61 / Sal 61
Salm 62 / Sal 62
Salm 63 / Sal 63
Salm 64 / Sal 64
Salm 65 / Sal 65
Salm 66 / Sal 66
Salm 67 / Sal 67
Salm 68 / Sal 68
Salm 69 / Sal 69
Salm 70 / Sal 70
Salm 71 / Sal 71
Salm 72 / Sal 72
Salm 73 / Sal 73
Salm 74 / Sal 74
Salm 75 / Sal 75
Salm 76 / Sal 76
Salm 77 / Sal 77
Salm 78 / Sal 78
Salm 79 / Sal 79
Salm 80 / Sal 80
Salm 81 / Sal 81
Salm 82 / Sal 82
Salm 83 / Sal 83
Salm 84 / Sal 84
Salm 85 / Sal 85
Salm 86 / Sal 86
Salm 87 / Sal 87
Salm 88 / Sal 88
Salm 89 / Sal 89
Salm 90 / Sal 90
Salm 91 / Sal 91
Salm 92 / Sal 92
Salm 93 / Sal 93
Salm 94 / Sal 94
Salm 95 / Sal 95
Salm 96 / Sal 96
Salm 97 / Sal 97
Salm 98 / Sal 98
Salm 99 / Sal 99
Salm 100 / Sal 100
Salm 101 / Sal 101
Salm 102 / Sal 102
Salm 103 / Sal 103
Salm 104 / Sal 104
Salm 105 / Sal 105
Salm 106 / Sal 106
Salm 107 / Sal 107
Salm 108 / Sal 108
Salm 109 / Sal 109
Salm 110 / Sal 110
Salm 111 / Sal 111
Salm 112 / Sal 112
Salm 113 / Sal 113
Salm 114 / Sal 114
Salm 115 / Sal 115
Salm 116 / Sal 116
Salm 117 / Sal 117
Salm 118 / Sal 118
Salm 119 / Sal 119
Salm 120 / Sal 120
Salm 121 / Sal 121
Salm 122 / Sal 122
Salm 123 / Sal 123
Salm 124 / Sal 124
Salm 125 / Sal 125
Salm 126 / Sal 126
Salm 127 / Sal 127
Salm 128 / Sal 128
Salm 129 / Sal 129
Salm 130 / Sal 130
Salm 131 / Sal 131
Salm 132 / Sal 132
Salm 133 / Sal 133
Salm 134 / Sal 134
Salm 135 / Sal 135
Salm 136 / Sal 136
Salm 137 / Sal 137
Salm 138 / Sal 138
Salm 139 / Sal 139
Salm 140 / Sal 140
Salm 141 / Sal 141
Salm 142 / Sal 142
Salm 143 / Sal 143
Salm 144 / Sal 144
Salm 145 / Sal 145
Salm 146 / Sal 146
Salm 147 / Sal 147
Salm 148 / Sal 148
Salm 149 / Sal 149
Salm 150 / Sal 150