A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Salm 391
Don àrd-fhear-ciùil, do Iedutun. Salm le Daibhidh. Thubhairt mi, Bheir mi an aire dom shlighean, nach peacaich mi lem theangaidh; gleidhidh mi srian air mo bheul, nuair a bhios an duine aingidh am fhianais.
2
Bha mi balbh, tosdach; dh’fhan mi o labhairt maith fhèin; ach dhùisgeadh mo dhoilgheas.
3
Dh’fhàs mo chridhe teth an taobh a‑staigh dhìom; nuair a bha mi a’ beachd-smaoineachadh, las an teine; labhair mi lem theangaidh.
4
Thoir fios dhomh, a Thighearna, air mo chrìch, agus tomhas mo làithean ciod e, a‑chum gum bi fhios agam cia geàrr mo rè.
5
Feuch, mar leud boise rinn thu mo làithean, agus tha m’aois mar neoni ad fhianais: gu deimhinn, is dìomhanas gach duine da fheabhas. Selah.
6
Gu deimhinn, tha gach duine a’ siubhal ann an samhladh dìomhain; gu deimhinn, cuirear mì‑shuaimhneas orra gu faoin; càrnaidh neach suas beartas, gun fhios aige cò a mhealas e.
7
Agus a‑nis ciod ris am feith mi, a Thighearna? Tha mo dhòchas annadsa.
8
Saor mi o m’easaontasan uile; na dèan ball-maslaidh an amadain dhìom.
9
Bha mi am thosd, cha d’fhosgail mi mo bheul, a chionn gur tusa a rinn e.
10
Tog dhìom do bhuille; le beum do làimhe chlaoidheadh mi.
11
Le achmhasain airson euceirt nuair a chronaicheas tu duine, bheir thu air a shnuadh caitheamh mar leòmann; gu deimhinn, is dìomhanas gach duine. Selah.
12
Cluinn m’ùrnaigh, a Thighearna, agus èisd rim ghlaodh; rim dheòir na bi ad thosd; oir is coigreach mi maille riut, agus fear-cuairt, mar m’athraichean uile.
13
O caomhainn mi a‑chum gum faigh mi neart mun siubhail mi, agus nach bi mi ann nas mò!Salm 39:1

Salm 39:2

Salm 39:3

Salm 39:4

Salm 39:5

Salm 39:6

Salm 39:7

Salm 39:8

Salm 39:9

Salm 39:10

Salm 39:11

Salm 39:12

Salm 39:13Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Sal 51

Salm 52 / Sal 52

Salm 53 / Sal 53

Salm 54 / Sal 54

Salm 55 / Sal 55

Salm 56 / Sal 56

Salm 57 / Sal 57

Salm 58 / Sal 58

Salm 59 / Sal 59

Salm 60 / Sal 60

Salm 61 / Sal 61

Salm 62 / Sal 62

Salm 63 / Sal 63

Salm 64 / Sal 64

Salm 65 / Sal 65

Salm 66 / Sal 66

Salm 67 / Sal 67

Salm 68 / Sal 68

Salm 69 / Sal 69

Salm 70 / Sal 70

Salm 71 / Sal 71

Salm 72 / Sal 72

Salm 73 / Sal 73

Salm 74 / Sal 74

Salm 75 / Sal 75

Salm 76 / Sal 76

Salm 77 / Sal 77

Salm 78 / Sal 78

Salm 79 / Sal 79

Salm 80 / Sal 80

Salm 81 / Sal 81

Salm 82 / Sal 82

Salm 83 / Sal 83

Salm 84 / Sal 84

Salm 85 / Sal 85

Salm 86 / Sal 86

Salm 87 / Sal 87

Salm 88 / Sal 88

Salm 89 / Sal 89

Salm 90 / Sal 90

Salm 91 / Sal 91

Salm 92 / Sal 92

Salm 93 / Sal 93

Salm 94 / Sal 94

Salm 95 / Sal 95

Salm 96 / Sal 96

Salm 97 / Sal 97

Salm 98 / Sal 98

Salm 99 / Sal 99

Salm 100 / Sal 100

Salm 101 / Sal 101

Salm 102 / Sal 102

Salm 103 / Sal 103

Salm 104 / Sal 104

Salm 105 / Sal 105

Salm 106 / Sal 106

Salm 107 / Sal 107

Salm 108 / Sal 108

Salm 109 / Sal 109

Salm 110 / Sal 110

Salm 111 / Sal 111

Salm 112 / Sal 112

Salm 113 / Sal 113

Salm 114 / Sal 114

Salm 115 / Sal 115

Salm 116 / Sal 116

Salm 117 / Sal 117

Salm 118 / Sal 118

Salm 119 / Sal 119

Salm 120 / Sal 120

Salm 121 / Sal 121

Salm 122 / Sal 122

Salm 123 / Sal 123

Salm 124 / Sal 124

Salm 125 / Sal 125

Salm 126 / Sal 126

Salm 127 / Sal 127

Salm 128 / Sal 128

Salm 129 / Sal 129

Salm 130 / Sal 130

Salm 131 / Sal 131

Salm 132 / Sal 132

Salm 133 / Sal 133

Salm 134 / Sal 134

Salm 135 / Sal 135

Salm 136 / Sal 136

Salm 137 / Sal 137

Salm 138 / Sal 138

Salm 139 / Sal 139

Salm 140 / Sal 140

Salm 141 / Sal 141

Salm 142 / Sal 142

Salm 143 / Sal 143

Salm 144 / Sal 144

Salm 145 / Sal 145

Salm 146 / Sal 146

Salm 147 / Sal 147

Salm 148 / Sal 148

Salm 149 / Sal 149

Salm 150 / Sal 150