A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Salm 391
Don àrd-fhear-ciùil, do Iedutun. Salm le Daibhidh. Thubhairt mi, Bheir mi an aire dom shlighean, nach peacaich mi lem theangaidh; gleidhidh mi srian air mo bheul, nuair a bhios an duine aingidh am fhianais.
2
Bha mi balbh, tosdach; dh’fhan mi o labhairt maith fhèin; ach dhùisgeadh mo dhoilgheas.
3
Dh’fhàs mo chridhe teth an taobh a‑staigh dhìom; nuair a bha mi a’ beachd-smaoineachadh, las an teine; labhair mi lem theangaidh.
4
Thoir fios dhomh, a Thighearna, air mo chrìch, agus tomhas mo làithean ciod e, a‑chum gum bi fhios agam cia geàrr mo rè.
5
Feuch, mar leud boise rinn thu mo làithean, agus tha m’aois mar neoni ad fhianais: gu deimhinn, is dìomhanas gach duine da fheabhas. Selah.
6
Gu deimhinn, tha gach duine a’ siubhal ann an samhladh dìomhain; gu deimhinn, cuirear mì‑shuaimhneas orra gu faoin; càrnaidh neach suas beartas, gun fhios aige cò a mhealas e.
7
Agus a‑nis ciod ris am feith mi, a Thighearna? Tha mo dhòchas annadsa.
8
Saor mi o m’easaontasan uile; na dèan ball-maslaidh an amadain dhìom.
9
Bha mi am thosd, cha d’fhosgail mi mo bheul, a chionn gur tusa a rinn e.
10
Tog dhìom do bhuille; le beum do làimhe chlaoidheadh mi.
11
Le achmhasain airson euceirt nuair a chronaicheas tu duine, bheir thu air a shnuadh caitheamh mar leòmann; gu deimhinn, is dìomhanas gach duine. Selah.
12
Cluinn m’ùrnaigh, a Thighearna, agus èisd rim ghlaodh; rim dheòir na bi ad thosd; oir is coigreach mi maille riut, agus fear-cuairt, mar m’athraichean uile.
13
O caomhainn mi a‑chum gum faigh mi neart mun siubhail mi, agus nach bi mi ann nas mò!Salm 39:1
Salm 39:2
Salm 39:3
Salm 39:4
Salm 39:5
Salm 39:6
Salm 39:7
Salm 39:8
Salm 39:9
Salm 39:10
Salm 39:11
Salm 39:12
Salm 39:13


Salm 1 / Sal 1
Salm 2 / Sal 2
Salm 3 / Sal 3
Salm 4 / Sal 4
Salm 5 / Sal 5
Salm 6 / Sal 6
Salm 7 / Sal 7
Salm 8 / Sal 8
Salm 9 / Sal 9
Salm 10 / Sal 10
Salm 11 / Sal 11
Salm 12 / Sal 12
Salm 13 / Sal 13
Salm 14 / Sal 14
Salm 15 / Sal 15
Salm 16 / Sal 16
Salm 17 / Sal 17
Salm 18 / Sal 18
Salm 19 / Sal 19
Salm 20 / Sal 20
Salm 21 / Sal 21
Salm 22 / Sal 22
Salm 23 / Sal 23
Salm 24 / Sal 24
Salm 25 / Sal 25
Salm 26 / Sal 26
Salm 27 / Sal 27
Salm 28 / Sal 28
Salm 29 / Sal 29
Salm 30 / Sal 30
Salm 31 / Sal 31
Salm 32 / Sal 32
Salm 33 / Sal 33
Salm 34 / Sal 34
Salm 35 / Sal 35
Salm 36 / Sal 36
Salm 37 / Sal 37
Salm 38 / Sal 38
Salm 39 / Sal 39
Salm 40 / Sal 40
Salm 41 / Sal 41
Salm 42 / Sal 42
Salm 43 / Sal 43
Salm 44 / Sal 44
Salm 45 / Sal 45
Salm 46 / Sal 46
Salm 47 / Sal 47
Salm 48 / Sal 48
Salm 49 / Sal 49
Salm 50 / Sal 50
Salm 51 / Sal 51
Salm 52 / Sal 52
Salm 53 / Sal 53
Salm 54 / Sal 54
Salm 55 / Sal 55
Salm 56 / Sal 56
Salm 57 / Sal 57
Salm 58 / Sal 58
Salm 59 / Sal 59
Salm 60 / Sal 60
Salm 61 / Sal 61
Salm 62 / Sal 62
Salm 63 / Sal 63
Salm 64 / Sal 64
Salm 65 / Sal 65
Salm 66 / Sal 66
Salm 67 / Sal 67
Salm 68 / Sal 68
Salm 69 / Sal 69
Salm 70 / Sal 70
Salm 71 / Sal 71
Salm 72 / Sal 72
Salm 73 / Sal 73
Salm 74 / Sal 74
Salm 75 / Sal 75
Salm 76 / Sal 76
Salm 77 / Sal 77
Salm 78 / Sal 78
Salm 79 / Sal 79
Salm 80 / Sal 80
Salm 81 / Sal 81
Salm 82 / Sal 82
Salm 83 / Sal 83
Salm 84 / Sal 84
Salm 85 / Sal 85
Salm 86 / Sal 86
Salm 87 / Sal 87
Salm 88 / Sal 88
Salm 89 / Sal 89
Salm 90 / Sal 90
Salm 91 / Sal 91
Salm 92 / Sal 92
Salm 93 / Sal 93
Salm 94 / Sal 94
Salm 95 / Sal 95
Salm 96 / Sal 96
Salm 97 / Sal 97
Salm 98 / Sal 98
Salm 99 / Sal 99
Salm 100 / Sal 100
Salm 101 / Sal 101
Salm 102 / Sal 102
Salm 103 / Sal 103
Salm 104 / Sal 104
Salm 105 / Sal 105
Salm 106 / Sal 106
Salm 107 / Sal 107
Salm 108 / Sal 108
Salm 109 / Sal 109
Salm 110 / Sal 110
Salm 111 / Sal 111
Salm 112 / Sal 112
Salm 113 / Sal 113
Salm 114 / Sal 114
Salm 115 / Sal 115
Salm 116 / Sal 116
Salm 117 / Sal 117
Salm 118 / Sal 118
Salm 119 / Sal 119
Salm 120 / Sal 120
Salm 121 / Sal 121
Salm 122 / Sal 122
Salm 123 / Sal 123
Salm 124 / Sal 124
Salm 125 / Sal 125
Salm 126 / Sal 126
Salm 127 / Sal 127
Salm 128 / Sal 128
Salm 129 / Sal 129
Salm 130 / Sal 130
Salm 131 / Sal 131
Salm 132 / Sal 132
Salm 133 / Sal 133
Salm 134 / Sal 134
Salm 135 / Sal 135
Salm 136 / Sal 136
Salm 137 / Sal 137
Salm 138 / Sal 138
Salm 139 / Sal 139
Salm 140 / Sal 140
Salm 141 / Sal 141
Salm 142 / Sal 142
Salm 143 / Sal 143
Salm 144 / Sal 144
Salm 145 / Sal 145
Salm 146 / Sal 146
Salm 147 / Sal 147
Salm 148 / Sal 148
Salm 149 / Sal 149
Salm 150 / Sal 150