A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Salm 1181
O thugaibh buidheachas don Tighearna, oir tha e math, oir gu bràth mairidh a thròcair.
2
Abradh Israel a‑nis gum mair a thròcair gu bràth.
3
Abradh taigh Aaroin a‑nis gum mair a thròcair gu bràth.
4
Abradh iadsan a‑nis don eagal an Tighearna gum mair a thròcair gu bràth.
5
Ann an teinn ghairm mi air an Tighearna; fhreagair an Tighearna mi, gam chur ann an ionad farsaing.
6
Tha an Tighearna leam, chan eagal leam ciod a dh’fhaodas duine a dhèanamh orm.
7
Tha an Tighearna am measg mo luchd-cuideachaidh, agus chì mi crìoch mo luchd-fuatha.
8
Is fheàrr earbsa as an Tighearna na earbsa à duine.
9
Is fheàrr earbsa as an Tighearna na earbsa à uachdarain.
10
Chuartaich na cinnich gu lèir mi, ach ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.
11
Chuartaich iad mi, seadh, chuartaich iad mi, ach ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.
12
Chuartaich iad mi mar bheachan; cuirear as iad mar theine droighnich; oir ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.
13
Thug thu ionnsaigh dhian orm a‑chum mo leagadh, ach chuidich an Tighearna leam.
14
Is e an Tighearna mo neart agus mo cheòl, agus is e mo shlàinte.
15
Tha guth gàirdeachais agus slàinte ann am pàilleanan nam fìrean; rinn deaslàmh an Tighearna treubhantas!
16
Dh’àrdaicheadh deaslàmh an Tighearna; rinn deaslàmh an Tighearna treubhantas!
17
Chan fhaigh mi bàs, ach mairidh mi beò, agus cuiridh mi an cèill obraichean an Tighearna.
18
Throm-smachdaich an Tighearna mi, ach gu bàs cha tug e thairis mi.
19
Fosglaibh dhomh geatachan an ionracais; thèid mi a‑steach orra, agus molaidh mi an Tighearna.
20
Is e seo geata an Tighearna, air an tèid na fìreanan a‑steach.
21
Molaidh mi thu, oir dh’èisd thu rium, agus is tu mo shlàinte.
22
A’ chlach a dhiùlt na clachairean, rinneadh i na cloich-chinn na h‑oisinn.
23
On Tighearna a tha seo; is iongantach e nar sùilean-ne!
24
Is e seo an là a rinn an Tighearna; dèanamaid gàirdeachas, agus bitheamaid ait air.
25
Guidheamaid ort, a Thighearna, saor a‑nis; guidheamaid ort, a Thighearna, soirbhich leinn a‑nis.
26
Beannaichte gu robh an Tì a thig ann an ainm an Tighearna; thug sinne beannachd oirbhse o thaigh an Tighearna.
27
Is e Dia as Tighearna ann, agus dhealraich e oirnn; ceanglaibh an ìobairt le cùird, eadhon ri adhaircean na h‑altarach.
28
Is tusa mo Dhia, agus molaidh mi thu; mo Dhia, àrdaichidh mi thu.
29
O thugaibh buidheachas don Tighearna, oir tha e math, oir gu bràth mairidh a thròcair.Salm 118:1

Salm 118:2

Salm 118:3

Salm 118:4

Salm 118:5

Salm 118:6

Salm 118:7

Salm 118:8

Salm 118:9

Salm 118:10

Salm 118:11

Salm 118:12

Salm 118:13

Salm 118:14

Salm 118:15

Salm 118:16

Salm 118:17

Salm 118:18

Salm 118:19

Salm 118:20

Salm 118:21

Salm 118:22

Salm 118:23

Salm 118:24

Salm 118:25

Salm 118:26

Salm 118:27

Salm 118:28

Salm 118:29Salm 1 / Sal 1

Salm 2 / Sal 2

Salm 3 / Sal 3

Salm 4 / Sal 4

Salm 5 / Sal 5

Salm 6 / Sal 6

Salm 7 / Sal 7

Salm 8 / Sal 8

Salm 9 / Sal 9

Salm 10 / Sal 10

Salm 11 / Sal 11

Salm 12 / Sal 12

Salm 13 / Sal 13

Salm 14 / Sal 14

Salm 15 / Sal 15

Salm 16 / Sal 16

Salm 17 / Sal 17

Salm 18 / Sal 18

Salm 19 / Sal 19

Salm 20 / Sal 20

Salm 21 / Sal 21

Salm 22 / Sal 22

Salm 23 / Sal 23

Salm 24 / Sal 24

Salm 25 / Sal 25

Salm 26 / Sal 26

Salm 27 / Sal 27

Salm 28 / Sal 28

Salm 29 / Sal 29

Salm 30 / Sal 30

Salm 31 / Sal 31

Salm 32 / Sal 32

Salm 33 / Sal 33

Salm 34 / Sal 34

Salm 35 / Sal 35

Salm 36 / Sal 36

Salm 37 / Sal 37

Salm 38 / Sal 38

Salm 39 / Sal 39

Salm 40 / Sal 40

Salm 41 / Sal 41

Salm 42 / Sal 42

Salm 43 / Sal 43

Salm 44 / Sal 44

Salm 45 / Sal 45

Salm 46 / Sal 46

Salm 47 / Sal 47

Salm 48 / Sal 48

Salm 49 / Sal 49

Salm 50 / Sal 50

Salm 51 / Psa 51

Salm 52 / Psa 52

Salm 53 / Psa 53

Salm 54 / Psa 54

Salm 55 / Psa 55

Salm 56 / Psa 56

Salm 57 / Psa 57

Salm 58 / Psa 58

Salm 59 / Psa 59

Salm 60 / Psa 60

Salm 61 / Psa 61

Salm 62 / Psa 62

Salm 63 / Psa 63

Salm 64 / Psa 64

Salm 65 / Psa 65

Salm 66 / Psa 66

Salm 67 / Psa 67

Salm 68 / Psa 68

Salm 69 / Psa 69

Salm 70 / Psa 70

Salm 71 / Psa 71

Salm 72 / Psa 72

Salm 73 / Psa 73

Salm 74 / Psa 74

Salm 75 / Psa 75

Salm 76 / Psa 76

Salm 77 / Psa 77

Salm 78 / Psa 78

Salm 79 / Psa 79

Salm 80 / Psa 80

Salm 81 / Psa 81

Salm 82 / Psa 82

Salm 83 / Psa 83

Salm 84 / Psa 84

Salm 85 / Psa 85

Salm 86 / Psa 86

Salm 87 / Psa 87

Salm 88 / Psa 88

Salm 89 / Psa 89

Salm 90 / Psa 90

Salm 91 / Psa 91

Salm 92 / Psa 92

Salm 93 / Psa 93

Salm 94 / Psa 94

Salm 95 / Psa 95

Salm 96 / Psa 96

Salm 97 / Psa 97

Salm 98 / Psa 98

Salm 99 / Psa 99

Salm 100 / Psa 100

Salm 101 / Psa 101

Salm 102 / Psa 102

Salm 103 / Psa 103

Salm 104 / Psa 104

Salm 105 / Psa 105

Salm 106 / Psa 106

Salm 107 / Psa 107

Salm 108 / Psa 108

Salm 109 / Psa 109

Salm 110 / Psa 110

Salm 111 / Psa 111

Salm 112 / Psa 112

Salm 113 / Psa 113

Salm 114 / Psa 114

Salm 115 / Psa 115

Salm 116 / Psa 116

Salm 117 / Psa 117

Salm 118 / Psa 118

Salm 119 / Psa 119

Salm 120 / Psa 120

Salm 121 / Psa 121

Salm 122 / Psa 122

Salm 123 / Psa 123

Salm 124 / Psa 124

Salm 125 / Psa 125

Salm 126 / Psa 126

Salm 127 / Psa 127

Salm 128 / Psa 128

Salm 129 / Psa 129

Salm 130 / Psa 130

Salm 131 / Psa 131

Salm 132 / Psa 132

Salm 133 / Psa 133

Salm 134 / Psa 134

Salm 135 / Psa 135

Salm 136 / Psa 136

Salm 137 / Psa 137

Salm 138 / Psa 138

Salm 139 / Psa 139

Salm 140 / Psa 140

Salm 141 / Psa 141

Salm 142 / Psa 142

Salm 143 / Psa 143

Salm 144 / Psa 144

Salm 145 / Psa 145

Salm 146 / Psa 146

Salm 147 / Psa 147

Salm 148 / Psa 148

Salm 149 / Psa 149

Salm 150 / Psa 150