A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Salm 1181
O thugaibh buidheachas don Tighearna, oir tha e math, oir gu bràth mairidh a thròcair.
2
Abradh Israel a‑nis gum mair a thròcair gu bràth.
3
Abradh taigh Aaroin a‑nis gum mair a thròcair gu bràth.
4
Abradh iadsan a‑nis don eagal an Tighearna gum mair a thròcair gu bràth.
5
Ann an teinn ghairm mi air an Tighearna; fhreagair an Tighearna mi, gam chur ann an ionad farsaing.
6
Tha an Tighearna leam, chan eagal leam ciod a dh’fhaodas duine a dhèanamh orm.
7
Tha an Tighearna am measg mo luchd-cuideachaidh, agus chì mi crìoch mo luchd-fuatha.
8
Is fheàrr earbsa as an Tighearna na earbsa à duine.
9
Is fheàrr earbsa as an Tighearna na earbsa à uachdarain.
10
Chuartaich na cinnich gu lèir mi, ach ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.
11
Chuartaich iad mi, seadh, chuartaich iad mi, ach ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.
12
Chuartaich iad mi mar bheachan; cuirear as iad mar theine droighnich; oir ann an ainm an Tighearna gearraidh mi as iad.
13
Thug thu ionnsaigh dhian orm a‑chum mo leagadh, ach chuidich an Tighearna leam.
14
Is e an Tighearna mo neart agus mo cheòl, agus is e mo shlàinte.
15
Tha guth gàirdeachais agus slàinte ann am pàilleanan nam fìrean; rinn deaslàmh an Tighearna treubhantas!
16
Dh’àrdaicheadh deaslàmh an Tighearna; rinn deaslàmh an Tighearna treubhantas!
17
Chan fhaigh mi bàs, ach mairidh mi beò, agus cuiridh mi an cèill obraichean an Tighearna.
18
Throm-smachdaich an Tighearna mi, ach gu bàs cha tug e thairis mi.
19
Fosglaibh dhomh geatachan an ionracais; thèid mi a‑steach orra, agus molaidh mi an Tighearna.
20
Is e seo geata an Tighearna, air an tèid na fìreanan a‑steach.
21
Molaidh mi thu, oir dh’èisd thu rium, agus is tu mo shlàinte.
22
A’ chlach a dhiùlt na clachairean, rinneadh i na cloich-chinn na h‑oisinn.
23
On Tighearna a tha seo; is iongantach e nar sùilean-ne!
24
Is e seo an là a rinn an Tighearna; dèanamaid gàirdeachas, agus bitheamaid ait air.
25
Guidheamaid ort, a Thighearna, saor a‑nis; guidheamaid ort, a Thighearna, soirbhich leinn a‑nis.
26
Beannaichte gu robh an Tì a thig ann an ainm an Tighearna; thug sinne beannachd oirbhse o thaigh an Tighearna.
27
Is e Dia as Tighearna ann, agus dhealraich e oirnn; ceanglaibh an ìobairt le cùird, eadhon ri adhaircean na h‑altarach.
28
Is tusa mo Dhia, agus molaidh mi thu; mo Dhia, àrdaichidh mi thu.
29
O thugaibh buidheachas don Tighearna, oir tha e math, oir gu bràth mairidh a thròcair.Salm 118:1
Salm 118:2
Salm 118:3
Salm 118:4
Salm 118:5
Salm 118:6
Salm 118:7
Salm 118:8
Salm 118:9
Salm 118:10
Salm 118:11
Salm 118:12
Salm 118:13
Salm 118:14
Salm 118:15
Salm 118:16
Salm 118:17
Salm 118:18
Salm 118:19
Salm 118:20
Salm 118:21
Salm 118:22
Salm 118:23
Salm 118:24
Salm 118:25
Salm 118:26
Salm 118:27
Salm 118:28
Salm 118:29


Salm 1 / Sal 1
Salm 2 / Sal 2
Salm 3 / Sal 3
Salm 4 / Sal 4
Salm 5 / Sal 5
Salm 6 / Sal 6
Salm 7 / Sal 7
Salm 8 / Sal 8
Salm 9 / Sal 9
Salm 10 / Sal 10
Salm 11 / Sal 11
Salm 12 / Sal 12
Salm 13 / Sal 13
Salm 14 / Sal 14
Salm 15 / Sal 15
Salm 16 / Sal 16
Salm 17 / Sal 17
Salm 18 / Sal 18
Salm 19 / Sal 19
Salm 20 / Sal 20
Salm 21 / Sal 21
Salm 22 / Sal 22
Salm 23 / Sal 23
Salm 24 / Sal 24
Salm 25 / Sal 25
Salm 26 / Sal 26
Salm 27 / Sal 27
Salm 28 / Sal 28
Salm 29 / Sal 29
Salm 30 / Sal 30
Salm 31 / Sal 31
Salm 32 / Sal 32
Salm 33 / Sal 33
Salm 34 / Sal 34
Salm 35 / Sal 35
Salm 36 / Sal 36
Salm 37 / Sal 37
Salm 38 / Sal 38
Salm 39 / Sal 39
Salm 40 / Sal 40
Salm 41 / Sal 41
Salm 42 / Sal 42
Salm 43 / Sal 43
Salm 44 / Sal 44
Salm 45 / Sal 45
Salm 46 / Sal 46
Salm 47 / Sal 47
Salm 48 / Sal 48
Salm 49 / Sal 49
Salm 50 / Sal 50
Salm 51 / Sal 51
Salm 52 / Sal 52
Salm 53 / Sal 53
Salm 54 / Sal 54
Salm 55 / Sal 55
Salm 56 / Sal 56
Salm 57 / Sal 57
Salm 58 / Sal 58
Salm 59 / Sal 59
Salm 60 / Sal 60
Salm 61 / Sal 61
Salm 62 / Sal 62
Salm 63 / Sal 63
Salm 64 / Sal 64
Salm 65 / Sal 65
Salm 66 / Sal 66
Salm 67 / Sal 67
Salm 68 / Sal 68
Salm 69 / Sal 69
Salm 70 / Sal 70
Salm 71 / Sal 71
Salm 72 / Sal 72
Salm 73 / Sal 73
Salm 74 / Sal 74
Salm 75 / Sal 75
Salm 76 / Sal 76
Salm 77 / Sal 77
Salm 78 / Sal 78
Salm 79 / Sal 79
Salm 80 / Sal 80
Salm 81 / Sal 81
Salm 82 / Sal 82
Salm 83 / Sal 83
Salm 84 / Sal 84
Salm 85 / Sal 85
Salm 86 / Sal 86
Salm 87 / Sal 87
Salm 88 / Sal 88
Salm 89 / Sal 89
Salm 90 / Sal 90
Salm 91 / Sal 91
Salm 92 / Sal 92
Salm 93 / Sal 93
Salm 94 / Sal 94
Salm 95 / Sal 95
Salm 96 / Sal 96
Salm 97 / Sal 97
Salm 98 / Sal 98
Salm 99 / Sal 99
Salm 100 / Sal 100
Salm 101 / Sal 101
Salm 102 / Sal 102
Salm 103 / Sal 103
Salm 104 / Sal 104
Salm 105 / Sal 105
Salm 106 / Sal 106
Salm 107 / Sal 107
Salm 108 / Sal 108
Salm 109 / Sal 109
Salm 110 / Sal 110
Salm 111 / Sal 111
Salm 112 / Sal 112
Salm 113 / Sal 113
Salm 114 / Sal 114
Salm 115 / Sal 115
Salm 116 / Sal 116
Salm 117 / Sal 117
Salm 118 / Sal 118
Salm 119 / Sal 119
Salm 120 / Sal 120
Salm 121 / Sal 121
Salm 122 / Sal 122
Salm 123 / Sal 123
Salm 124 / Sal 124
Salm 125 / Sal 125
Salm 126 / Sal 126
Salm 127 / Sal 127
Salm 128 / Sal 128
Salm 129 / Sal 129
Salm 130 / Sal 130
Salm 131 / Sal 131
Salm 132 / Sal 132
Salm 133 / Sal 133
Salm 134 / Sal 134
Salm 135 / Sal 135
Salm 136 / Sal 136
Salm 137 / Sal 137
Salm 138 / Sal 138
Salm 139 / Sal 139
Salm 140 / Sal 140
Salm 141 / Sal 141
Salm 142 / Sal 142
Salm 143 / Sal 143
Salm 144 / Sal 144
Salm 145 / Sal 145
Salm 146 / Sal 146
Salm 147 / Sal 147
Salm 148 / Sal 148
Salm 149 / Sal 149
Salm 150 / Sal 150