A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Salm 1071
O thugaibh buidheachas don Tighearna, oir tha e math, oir gu bràth mairidh a thròcair.
2
Mar seo abradh iadsan a shaoradh leis an Tighearna, a shaor e o làimh an nàmhaid;
3
Agus a chruinnich e as na tìrean, on àird an ear agus on àird an iar, on àird a tuath agus on àird a deas.
4
Chaidh iad air seachran anns an fhàsach, ann an ionad uaigneach; slighe gu baile tàimh cha d’fhuair iad.
5
Acrach agus tartmhor, dh’fhàilnich an anam annta.
6
An sin ghlaodh iad ris an Tighearna nan airc, agus as an teanntachdan shaor e iad;
7
Agus threòraich e iad air slighe cheirt, a‑chum gun rachadh iad gu baile tàimh.
8
O gum moladh daoine Dia airson a mhaitheis, agus airson a bheartan iongantach do chloinn nan daoine!
9
Oir shàsaich e an t‑anam cìocrach, agus lìon e an t‑anam acrach le math.
10
Iadsan a shuidh ann an dorchadas agus ann an sgàil a’ bhàis, ceangailte ann an truaighe agus ann an iarann,
11
A chionn gun do rinn iad ceannairc an aghaidh briathran Dhè, agus gun do rinn iad tàir air comhairle an Tì as àirde,
12
Aig an do leagadh sìos an cridhe le anshocair; thuit iad, agus cha robh fear-cuideachaidh ann.
13
An sin ghlaodh iad ris an Tighearna nan airc, agus as an teanntachdan shaor e iad.
14
Thug e iad à dorchadas, agus à sgàil a’ bhàis, agus bhris e o chèile an cuibhreach.
15
O gum moladh daoine an Tighearna airson a mhaitheis, agus airson a bheartan iongantach do chloinn nan daoine!
16
Oir bhris e na geatachan umha, agus gheàrr e sìos na croinn iarainn.
17
Bha amadain, airson an easaontais agus airson an euceartan, fo àmhghar.
18
De gach biadh ghabh an anam gràin, agus thàinig iad dlùth do gheatachan bàis.
19
An sin ghlaodh iad ris an Tighearna nan airc, agus as an teanntachdan shaor e iad.
20
Chuir e a fhacal uaithe, agus shlànaich e iad; agus shaor e iad o sgrios.
21
O gum moladh daoine an Tighearna airson a mhaitheis, agus airson a bheartan iongantach do chloinn nan daoine!
22
Agus gun ìobradh iad ìobairtean buidheachais, agus gun cuireadh iad an cèill a ghnìomharan le luathghaire!
23
Iadsan a thèid sìos don fhairge air longan, a nì obair air uisgeachan mòra,
24
Chì iadsan gnìomharan an Tighearna, agus a bheartan iongantach anns an doimhne;
25
Oir labhraidh e, agus dùisgidh e a’ ghaoth dhoineannach, agus togaidh i a tonnan.
26
Thèid iad suas do na nèamhan, thèid iad sìos do na doimhneachdan; le àmhghar leaghaidh an anam.
27
Thèid iad thuige agus uaithe, agus tuislichidh iad mar dhuine air mhisg; agus thèid as dan cèill uile.
28
An sin glaodhaidh iad ris an Tighearna nan airc, agus as an teanntachdan bheir e iad.
29
Cuiridh e an doineann gu fèith, agus bidh a tonnan nan tàmh.
30
An sin bidh iad ait, a chionn gum bi iad sàmhach; agus bheir e iad don chaladh as miannach leo.
31
O gum moladh daoine an Tighearna airson a mhaitheis, agus airson a bheartan iongantach do chloinn nan daoine!
32
Agus gun àrdaicheadh iad e ann an coitheanal an t‑sluaigh, agus ann a àite-suidhe nan seanairean gum moladh iad e!
33
Nì e aibhnichean nam fàsach, agus tobraichean uisge nan talamh tartmhor.
34
Fearann beartach nì e fàs airson aingidheachd a luchd-àiteachaidh.
35
Nì e fàsach na linne uisge, agus fearann tioram na thobraichean uisge.
36
Agus an sin bheir e air na h‑acraich còmhnaidh a ghabhail, agus deasaichidh iad baile tàimh;
37
Agus sìol-chuiridh iad achaidhean, agus suidhichidh iad fìonliosan, agus bheir iad toradh pailt uapa.
38
Agus beannaichidh e iad, agus fàsaidh iad ro‑lìonmhor; agus cha lùghdaich e an sprèidh.
39
Ach ma pheacaicheas iad, lùghdaichear agus leigear sìos iad le fòirneart, olc agus doilgheas.
40
Dòirtidh e tarcais air àrd-uaislean, agus cuiridh e air seachran iad ann am fàsach as eugmhais slighe.
41
Agus togaidh e suas am bochd o thruaighe, agus nì e teaghlaichean dha mar threud.
42
Chì na fìreanan seo, agus bidh iad ait, agus druididh gach euceart a beul.
43
Cò a tha glic, agus a bheir fa‑near na nithean sin? Tuigidh esan coibhneas gràdhach an Tighearna.Salm 107:1
Salm 107:2
Salm 107:3
Salm 107:4
Salm 107:5
Salm 107:6
Salm 107:7
Salm 107:8
Salm 107:9
Salm 107:10
Salm 107:11
Salm 107:12
Salm 107:13
Salm 107:14
Salm 107:15
Salm 107:16
Salm 107:17
Salm 107:18
Salm 107:19
Salm 107:20
Salm 107:21
Salm 107:22
Salm 107:23
Salm 107:24
Salm 107:25
Salm 107:26
Salm 107:27
Salm 107:28
Salm 107:29
Salm 107:30
Salm 107:31
Salm 107:32
Salm 107:33
Salm 107:34
Salm 107:35
Salm 107:36
Salm 107:37
Salm 107:38
Salm 107:39
Salm 107:40
Salm 107:41
Salm 107:42
Salm 107:43


Salm 1 / Sal 1
Salm 2 / Sal 2
Salm 3 / Sal 3
Salm 4 / Sal 4
Salm 5 / Sal 5
Salm 6 / Sal 6
Salm 7 / Sal 7
Salm 8 / Sal 8
Salm 9 / Sal 9
Salm 10 / Sal 10
Salm 11 / Sal 11
Salm 12 / Sal 12
Salm 13 / Sal 13
Salm 14 / Sal 14
Salm 15 / Sal 15
Salm 16 / Sal 16
Salm 17 / Sal 17
Salm 18 / Sal 18
Salm 19 / Sal 19
Salm 20 / Sal 20
Salm 21 / Sal 21
Salm 22 / Sal 22
Salm 23 / Sal 23
Salm 24 / Sal 24
Salm 25 / Sal 25
Salm 26 / Sal 26
Salm 27 / Sal 27
Salm 28 / Sal 28
Salm 29 / Sal 29
Salm 30 / Sal 30
Salm 31 / Sal 31
Salm 32 / Sal 32
Salm 33 / Sal 33
Salm 34 / Sal 34
Salm 35 / Sal 35
Salm 36 / Sal 36
Salm 37 / Sal 37
Salm 38 / Sal 38
Salm 39 / Sal 39
Salm 40 / Sal 40
Salm 41 / Sal 41
Salm 42 / Sal 42
Salm 43 / Sal 43
Salm 44 / Sal 44
Salm 45 / Sal 45
Salm 46 / Sal 46
Salm 47 / Sal 47
Salm 48 / Sal 48
Salm 49 / Sal 49
Salm 50 / Sal 50
Salm 51 / Sal 51
Salm 52 / Sal 52
Salm 53 / Sal 53
Salm 54 / Sal 54
Salm 55 / Sal 55
Salm 56 / Sal 56
Salm 57 / Sal 57
Salm 58 / Sal 58
Salm 59 / Sal 59
Salm 60 / Sal 60
Salm 61 / Sal 61
Salm 62 / Sal 62
Salm 63 / Sal 63
Salm 64 / Sal 64
Salm 65 / Sal 65
Salm 66 / Sal 66
Salm 67 / Sal 67
Salm 68 / Sal 68
Salm 69 / Sal 69
Salm 70 / Sal 70
Salm 71 / Sal 71
Salm 72 / Sal 72
Salm 73 / Sal 73
Salm 74 / Sal 74
Salm 75 / Sal 75
Salm 76 / Sal 76
Salm 77 / Sal 77
Salm 78 / Sal 78
Salm 79 / Sal 79
Salm 80 / Sal 80
Salm 81 / Sal 81
Salm 82 / Sal 82
Salm 83 / Sal 83
Salm 84 / Sal 84
Salm 85 / Sal 85
Salm 86 / Sal 86
Salm 87 / Sal 87
Salm 88 / Sal 88
Salm 89 / Sal 89
Salm 90 / Sal 90
Salm 91 / Sal 91
Salm 92 / Sal 92
Salm 93 / Sal 93
Salm 94 / Sal 94
Salm 95 / Sal 95
Salm 96 / Sal 96
Salm 97 / Sal 97
Salm 98 / Sal 98
Salm 99 / Sal 99
Salm 100 / Sal 100
Salm 101 / Sal 101
Salm 102 / Sal 102
Salm 103 / Sal 103
Salm 104 / Sal 104
Salm 105 / Sal 105
Salm 106 / Sal 106
Salm 107 / Sal 107
Salm 108 / Sal 108
Salm 109 / Sal 109
Salm 110 / Sal 110
Salm 111 / Sal 111
Salm 112 / Sal 112
Salm 113 / Sal 113
Salm 114 / Sal 114
Salm 115 / Sal 115
Salm 116 / Sal 116
Salm 117 / Sal 117
Salm 118 / Sal 118
Salm 119 / Sal 119
Salm 120 / Sal 120
Salm 121 / Sal 121
Salm 122 / Sal 122
Salm 123 / Sal 123
Salm 124 / Sal 124
Salm 125 / Sal 125
Salm 126 / Sal 126
Salm 127 / Sal 127
Salm 128 / Sal 128
Salm 129 / Sal 129
Salm 130 / Sal 130
Salm 131 / Sal 131
Salm 132 / Sal 132
Salm 133 / Sal 133
Salm 134 / Sal 134
Salm 135 / Sal 135
Salm 136 / Sal 136
Salm 137 / Sal 137
Salm 138 / Sal 138
Salm 139 / Sal 139
Salm 140 / Sal 140
Salm 141 / Sal 141
Salm 142 / Sal 142
Salm 143 / Sal 143
Salm 144 / Sal 144
Salm 145 / Sal 145
Salm 146 / Sal 146
Salm 147 / Sal 147
Salm 148 / Sal 148
Salm 149 / Sal 149
Salm 150 / Sal 150