A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

Iob 281
Gu cinnteach tha dol a‑mach aig an airgead, agus àit aig an òr anns an leagh iad e.
2
Bheirear iarann as an talamh, agus leaghar a’ chlach na h‑umha.
3
Chuir e crìoch air an dorchadas; agus rannsaichidh e a‑mach gach iomlaine, clachan duibhre agus sgàil a’ bhàis.
4
Brisidh an sruth a‑mach on luchd-àiteachaidh; dearmadar iad leis a’ chois; tiormaichear suas iad; o dhaoine siùbhlaidh iad.
5
A‑thaobh na talmhainn, aisde thig aran; agus foidhpe tionndaidhear suas amhail teine:
6
Is iad a clachan àite na saphir; agus tha duslach òir aice:
7
Ceum nach aithne don eunlaith, agus nach faca sùil na fainge.
8
Cha do shaltair cuileanan an leòmhainn air, agus cha deachaidh an leòmhann garg seachad air.
9
Air a’ charraig cuiridh e a‑mach a làmh: tilgidh e bun-os‑cionn na beanntan.
10
Anns na creagan bheir e air aibhnichean briseadh a‑mach; agus chì a shùil gach nì luachmhor.
11
Ceanglaidh e na h‑aibhnichean o dhol thairis; agus an nì a tha falaichte bheir e gu solas.
12
Ach cia as a gheibhear gliocas? Agus càit a bheil ionad na tuigse?
13
Chan aithne do dhuine a luach; agus chan fhaighear i ann an tìr nam beò.
14
Their an doimhne, Chan eil i annamsa; agus their a’ mhuir, Chan eil i maille riumsa.
15
Cha toirear òr air a son, agus cha tomhaisear airgead mar a luach.
16
Cha mheasar i le òr na h‑Ophir, leis an onics luachmhoir, no leis an t‑saphir.
17
Cha choimeasar òr no leug rithe; agus cha bhi a malairt le seudan den òr fhìorghlan.
18
Air coireal no neamhnaidean cha luaidhear; oir tha luach gliocais os cionn nan clach as uaisle.
19
Cha choimeasar topas na h‑Etiopia rithe: leis an òr fhìorghlan cha mheasar i.
20
Cia as, matà, a thig gliocas? Agus càit a bheil ionad na tuigse?
21
Oir tha i am falach o shùilean nan uile bheò; agus o eunlaith an adhair tha i an cleith.
22
Thubhairt lèirsgrios agus am bàs, Le ar cluasan chuala sinn a cliù.
23
Tuigidh Dia a slighe, agus is aithne dha a h‑àite:
24
Oir gu crìochan na talmhainn amhaircidh esan; fo na nèamhan uile chì e:
25
A‑chum gun dèan e cudthrom den ghaoith, agus gun tomhais e na h‑uisgeachan le tomhas.
26
Nuair a rinn e reachd don uisge, agus slighe do dhealanach na tàirneanaich;
27
An sin chunnaic e i, agus dh’fhoillsich e i; dheasaich e i, seadh, agus rannsaich e a‑mach i.
28
Agus thubhairt e ris an duine, Feuch, eagal an Tighearna, is e sin gliocas; agus an t‑olc a thrèigsinn, tuigse.Iob 28:1

Iob 28:2

Iob 28:3

Iob 28:4

Iob 28:5

Iob 28:6

Iob 28:7

Iob 28:8

Iob 28:9

Iob 28:10

Iob 28:11

Iob 28:12

Iob 28:13

Iob 28:14

Iob 28:15

Iob 28:16

Iob 28:17

Iob 28:18

Iob 28:19

Iob 28:20

Iob 28:21

Iob 28:22

Iob 28:23

Iob 28:24

Iob 28:25

Iob 28:26

Iob 28:27

Iob 28:28Iob 1 / Iob 1

Iob 2 / Iob 2

Iob 3 / Iob 3

Iob 4 / Iob 4

Iob 5 / Iob 5

Iob 6 / Iob 6

Iob 7 / Iob 7

Iob 8 / Iob 8

Iob 9 / Iob 9

Iob 10 / Iob 10

Iob 11 / Iob 11

Iob 12 / Iob 12

Iob 13 / Iob 13

Iob 14 / Iob 14

Iob 15 / Iob 15

Iob 16 / Iob 16

Iob 17 / Iob 17

Iob 18 / Iob 18

Iob 19 / Iob 19

Iob 20 / Iob 20

Iob 21 / Iob 21

Iob 22 / Iob 22

Iob 23 / Iob 23

Iob 24 / Iob 24

Iob 25 / Iob 25

Iob 26 / Iob 26

Iob 27 / Iob 27

Iob 28 / Iob 28

Iob 29 / Iob 29

Iob 30 / Iob 30

Iob 31 / Iob 31

Iob 32 / Iob 32

Iob 33 / Iob 33

Iob 34 / Iob 34

Iob 35 / Iob 35

Iob 36 / Iob 36

Iob 37 / Iob 37

Iob 38 / Iob 38

Iob 39 / Iob 39

Iob 40 / Iob 40

Iob 41 / Iob 41

Iob 42 / Iob 42