Instagram
English
A A A A A
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992
Iob 27
1
Agus bhuanaich Iob na chosamhlachd a labhairt a‑mach, agus thubhairt e,
2
Mar as beò Dia a thug air falbh mo bhreitheanas, agus an t‑Uile-chumhachdach a chràidh m’anam,
3
Cho fad is a bhios m’anail annam, agus spiorad Dhè ann am chuinneinean,
4
Cha labhair mo bhilean aingidheachd, agus cha chan mo theanga cealg.
5
Nar leigeadh Dia gun saorainn sibh: gus am bàsaich mi, chan atharraich mi m’ionracas uam.
6
Ann am fhìreantachd fanaidh mi, agus cha leig mi uam i; cha mhaslaich mo chridhe mi rè mo làithean.
7
Mar an t‑aingidh biodh mo nàmhaid; agus esan a dh’èireas suas am aghaidh mar an t‑eucorach.
8
Oir ciod e dòchas a’ chealgair, ged a bhuanaich e, nuair a bheir Dia air falbh a anam?
9
An èisd Dia ri a ghlaodh, nuair a thig àmhghar air?
10
Anns an Uile-chumhachdach an gabh e tlachd? An gairm e air Dia gach àm?
11
Teagaisgidh mi sibh le làimh Dhè; an nì a tha aig an Uile-chumhachdach, cha cheil mi.
12
Feuch, chunnaic sibh fhèin uile e; carson, matà, a tha sibh cho ro‑fhaoin?
13
Is i seo cuibhreann an duine aingidh aig Dia, agus oighreachd luchd-fòirneirt a gheibh iad on Uile-chumhachdach.
14
Ma dh’fhàsas a mhic lìonmhor, is ann airson a’ chlaidheimh; agus cha sàsaichear a shliochd le aran.
15
Adhlaicear iadsan a mhaireas na dhèidh anns a’ bhàs; agus cha ghuil a bhantraichean.
16
Ged chàrn e suas airgead mar an duslach, agus ged dheasaich e aodach mar an làthach;
17
Deasaichidh e e, ach cuiridh an t‑ionracan air e; agus roinnidh an neochiontach an t‑airgead.
18
Togaidh e mar an leòmann a thaigh, agus mar bhothan a nì am fear-coimhead.
19
Laighidh an saoibhir sìos, ach cha chruinnichear e: fosglaidh e a shùilean, agus chan eil e ann.
20
Glacaidh uamhasan e mar uisgeachan: anns an oidhche goididh doineann air falbh e.
21
Bheir a’ ghaoth an ear leatha e, agus siùbhlaidh e; agus le iomaghaoith grad-ghluaisidh i as a àit e.
22
Oir caithidh Dia air, agus cha chaomhain e: bu mhiann leis teicheadh as a làimh.
23
Buailidh daoine am basan ris, agus le sgeig fuadaichidh iad as a àit e.
Iob 27:1
Iob 27:2
Iob 27:3
Iob 27:4
Iob 27:5
Iob 27:6
Iob 27:7
Iob 27:8
Iob 27:9
Iob 27:10
Iob 27:11
Iob 27:12
Iob 27:13
Iob 27:14
Iob 27:15
Iob 27:16
Iob 27:17
Iob 27:18
Iob 27:19
Iob 27:20
Iob 27:21
Iob 27:22
Iob 27:23
Iob 1 / Iob 1
Iob 2 / Iob 2
Iob 3 / Iob 3
Iob 4 / Iob 4
Iob 5 / Iob 5
Iob 6 / Iob 6
Iob 7 / Iob 7
Iob 8 / Iob 8
Iob 9 / Iob 9
Iob 10 / Iob 10
Iob 11 / Iob 11
Iob 12 / Iob 12
Iob 13 / Iob 13
Iob 14 / Iob 14
Iob 15 / Iob 15
Iob 16 / Iob 16
Iob 17 / Iob 17
Iob 18 / Iob 18
Iob 19 / Iob 19
Iob 20 / Iob 20
Iob 21 / Iob 21
Iob 22 / Iob 22
Iob 23 / Iob 23
Iob 24 / Iob 24
Iob 25 / Iob 25
Iob 26 / Iob 26
Iob 27 / Iob 27
Iob 28 / Iob 28
Iob 29 / Iob 29
Iob 30 / Iob 30
Iob 31 / Iob 31
Iob 32 / Iob 32
Iob 33 / Iob 33
Iob 34 / Iob 34
Iob 35 / Iob 35
Iob 36 / Iob 36
Iob 37 / Iob 37
Iob 38 / Iob 38
Iob 39 / Iob 39
Iob 40 / Iob 40
Iob 41 / Iob 41
Iob 42 / Iob 42