A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Gaelic Bible (Scottish) (ABG) 1992

1 Eachdraidh 31
A‑nis b’iad seo mic Dhaibhidh, a rugadh dha ann an Hebron: an ciad-ghin Amnon o Ahinoam a’ Bhan-Iesreelach: an dara mac, Daniel o Abigail a’ Bhan-Charmeleach:
2
An treas mac, Absalom mac Mhaachah, nighean Thalmai rìgh Ghesuir: an ceathramh, Adoniah mac Hagit:
3
An còigeamh, Sephatiah o Abital: an siathamh, Itream le Eglah a bhean.
4
Rugadh an t‑sianar sin dha ann an Hebron; agus ann an sin rìghich e seachd bliadhna agus sia mìosan: agus ann an Ierusalem rìghich e trì-bliadhna-deug ar fhichead.
5
Agus rugadh iad seo dha ann an Ierusalem; Simea, agus Sobab, agus Nàtan, agus Solamh, ceathrar o Bhatsèba nighean Amieil;
6
Ibhar mar an ceudna, agus Elisama, agus Eliphelet,
7
Agus Nogah, agus Nepheg, agus Iaphia,
8
Agus Elisama, agus Eliada, agus Eliphelet, naoinear.
9
B’iad sin mic Dhaibhidh uile a bhàrr air mic nan coileabach, agus Tàmar am piuthar.
10
Agus b’e mac Sholaimh Rehobòam, Abia a mhac-san, Asa a mhac-san, Iehosaphat a mhac-san,
11
Ioram a mhac-san, Ahasiah a mhac-san, Iòas a mhac-san,
12
Amasiah a mhac-san, Asariah a mhac-san, Iotam a mhac-san,
13
Ahas a mhac-san, Heseciah a mhac-san, Manaseh a mhac-san,
14
Amon a mhac-san, Iosiah a mhac-san.
15
Agus b’iad mic Iosiah: an ciad-ghin Iohanan, an dara mac Iehoiacim, an treas mac Sedeciah, an ceathramh Salum.
16
Agus mic Iehoiacim: Ieconiah a mhac, Sedeciah a mhac.
17
Agus mic Ieconiah: Asir, Salatiel a mhac,
18
Agus Malchiram, agus Pedaiah, agus Senasar, Iecamiah, Hosama, agus Nedabiah.
19
Agus b’iad mic Phedaiah Serubabel, agus Simei: agus mic Sherubabeil; Mesulam, agus Hananiah, agus Selomit am piuthar:
20
Agus Hasubah, agus Ohel, agus Berechiah, agus Hasadiah, Iusab-hesed, còignear.
21
Agus mic Hananiah: Pelatiah agus Iesaiah a mhac-san, Rephaiah a mhac-san, Arnan a mhac-san, Obadiah a mhac-san, Sechaniah a mhac-san.
22
Agus mic Shecaniah: Semaiah: agus mic Shemaiah; Hatus, agus Igeal, agus Bariah, agus Neariah, agus Saphat, sianar.
23
Agus mic Neariah: Elioenai, agus Heseciah, agus Asricam, triùir.
24
Agus b’iad mic Elioenai: Hodaiah, agus Eliasib, agus Pelaiah, agus Acub, agus Iohanan, agus Dalaiah, agus Anani, seachdnar.1 Eachdraidh 3:1

1 Eachdraidh 3:2

1 Eachdraidh 3:3

1 Eachdraidh 3:4

1 Eachdraidh 3:5

1 Eachdraidh 3:6

1 Eachdraidh 3:7

1 Eachdraidh 3:8

1 Eachdraidh 3:9

1 Eachdraidh 3:10

1 Eachdraidh 3:11

1 Eachdraidh 3:12

1 Eachdraidh 3:13

1 Eachdraidh 3:14

1 Eachdraidh 3:15

1 Eachdraidh 3:16

1 Eachdraidh 3:17

1 Eachdraidh 3:18

1 Eachdraidh 3:19

1 Eachdraidh 3:20

1 Eachdraidh 3:21

1 Eachdraidh 3:22

1 Eachdraidh 3:23

1 Eachdraidh 3:241 Eachdraidh 1 / 1Eac 1

1 Eachdraidh 2 / 1Eac 2

1 Eachdraidh 3 / 1Eac 3

1 Eachdraidh 4 / 1Eac 4

1 Eachdraidh 5 / 1Eac 5

1 Eachdraidh 6 / 1Eac 6

1 Eachdraidh 7 / 1Eac 7

1 Eachdraidh 8 / 1Eac 8

1 Eachdraidh 9 / 1Eac 9

1 Eachdraidh 10 / 1Eac 10

1 Eachdraidh 11 / 1Eac 11

1 Eachdraidh 12 / 1Eac 12

1 Eachdraidh 13 / 1Eac 13

1 Eachdraidh 14 / 1Eac 14

1 Eachdraidh 15 / 1Eac 15

1 Eachdraidh 16 / 1Eac 16

1 Eachdraidh 17 / 1Eac 17

1 Eachdraidh 18 / 1Eac 18

1 Eachdraidh 19 / 1Eac 19

1 Eachdraidh 20 / 1Eac 20

1 Eachdraidh 21 / 1Eac 21

1 Eachdraidh 22 / 1Eac 22

1 Eachdraidh 23 / 1Eac 23

1 Eachdraidh 24 / 1Eac 24

1 Eachdraidh 25 / 1Eac 25

1 Eachdraidh 26 / 1Eac 26

1 Eachdraidh 27 / 1Eac 27

1 Eachdraidh 28 / 1Eac 28

1 Eachdraidh 29 / 1Eac 29