A A A A A
Hausa Bible 2010

Psaumes 511
Ka yi mini jinƙai, ya Allah, Sabili da madawwamiyar ƙaunarka. Ka shafe zunubaina, Saboda jinƙanka mai girma!
2
Ka wanke muguntata sarai, Ka tsarkake ni daga zunubina!
3
Na gane laifina, Kullum ina sane da zunubina.
4
Na yi maka zunubi, kai kaɗai na yi wa, Na kuwa aikata mugunta a gare ka. Daidai ne shari'ar da ka yi mini, Daidai ne ka hukunta ni.
5
Mugu ne ni tun lokacin da aka haife ni, Mai zunubi ne ni tun daga ranar da aka haife ni.
6
Amintacciyar zuciya ita kake so, Ka cika tunanina da hikimarka.
7
Ka kawar da zunubina, zan kuwa tsarkaka, Ka wanke ni, zan kuwa fi auduga fari.
8
Bari in ji sowa ta farin ciki da murna. Ko da yake ka ragargaza ni, Ka kakkarya ni, duk da haka zan sāke yin murna.
9
Ka kawar da fuskarka daga zunubaina, Ka shafe duk muguntata.
10
Ka halitta tsarkakakkiyar zuciya a cikina, ya Allah, Ka sa sabon halin biyayya a cikina.
11
Kada ka kore ni daga gabanka, Kada ka ɗauke mini Ruhunka Mai Tsarki.
12
Ka sāke mayar mini da farin ciki na cetonka, Ka ƙarfafa ni da zuciya ta biyayya.
13
Sa'an nan zan koya wa masu zunubi umarnanka, Za su kuwa komo wurinka.
14
Ka rayar da raina, ya Allah Mai Cetona, Zan kuwa yi shelar adalcinka da farin ciki.
15
Ka taimake ni in yi magana, ya Ubangiji, Zan kuwa yabe ka.
16
Ba ka son sadakoki, ai, da na ba ka, Ba ka jin daɗin hadayun ƙonawa.
17
Hadayata, ita ce halin ladabi, ya Allah, Zuciya mai ladabi da biyayya, Ba za ka ƙi ba, ya Allah.
18
Ya Allah, ka yi wa Sihiyona alheri, ka taimake ta, Ka sāke gina garun Urushalima.
19
Sa'an nan za ka ji daɗin hadaya ta ainihi, Da dukan hadayun ƙonawa. Za a miƙa bijimai hadayu a bisa bagadenka.Psaumes 51:1

Psaumes 51:2

Psaumes 51:3

Psaumes 51:4

Psaumes 51:5

Psaumes 51:6

Psaumes 51:7

Psaumes 51:8

Psaumes 51:9

Psaumes 51:10

Psaumes 51:11

Psaumes 51:12

Psaumes 51:13

Psaumes 51:14

Psaumes 51:15

Psaumes 51:16

Psaumes 51:17

Psaumes 51:18

Psaumes 51:19Psaumes 1 / Psa 1

Psaumes 2 / Psa 2

Psaumes 3 / Psa 3

Psaumes 4 / Psa 4

Psaumes 5 / Psa 5

Psaumes 6 / Psa 6

Psaumes 7 / Psa 7

Psaumes 8 / Psa 8

Psaumes 9 / Psa 9

Psaumes 10 / Psa 10

Psaumes 11 / Psa 11

Psaumes 12 / Psa 12

Psaumes 13 / Psa 13

Psaumes 14 / Psa 14

Psaumes 15 / Psa 15

Psaumes 16 / Psa 16

Psaumes 17 / Psa 17

Psaumes 18 / Psa 18

Psaumes 19 / Psa 19

Psaumes 20 / Psa 20

Psaumes 21 / Psa 21

Psaumes 22 / Psa 22

Psaumes 23 / Psa 23

Psaumes 24 / Psa 24

Psaumes 25 / Psa 25

Psaumes 26 / Psa 26

Psaumes 27 / Psa 27

Psaumes 28 / Psa 28

Psaumes 29 / Psa 29

Psaumes 30 / Psa 30

Psaumes 31 / Psa 31

Psaumes 32 / Psa 32

Psaumes 33 / Psa 33

Psaumes 34 / Psa 34

Psaumes 35 / Psa 35

Psaumes 36 / Psa 36

Psaumes 37 / Psa 37

Psaumes 38 / Psa 38

Psaumes 39 / Psa 39

Psaumes 40 / Psa 40

Psaumes 41 / Psa 41

Psaumes 42 / Psa 42

Psaumes 43 / Psa 43

Psaumes 44 / Psa 44

Psaumes 45 / Psa 45

Psaumes 46 / Psa 46

Psaumes 47 / Psa 47

Psaumes 48 / Psa 48

Psaumes 49 / Psa 49

Psaumes 50 / Psa 50

Psaumes 51 / Psa 51

Psaumes 52 / Psa 52

Psaumes 53 / Psa 53

Psaumes 54 / Psa 54

Psaumes 55 / Psa 55

Psaumes 56 / Psa 56

Psaumes 57 / Psa 57

Psaumes 58 / Psa 58

Psaumes 59 / Psa 59

Psaumes 60 / Psa 60

Psaumes 61 / Psa 61

Psaumes 62 / Psa 62

Psaumes 63 / Psa 63

Psaumes 64 / Psa 64

Psaumes 65 / Psa 65

Psaumes 66 / Psa 66

Psaumes 67 / Psa 67

Psaumes 68 / Psa 68

Psaumes 69 / Psa 69

Psaumes 70 / Psa 70

Psaumes 71 / Psa 71

Psaumes 72 / Psa 72

Psaumes 73 / Psa 73

Psaumes 74 / Psa 74

Psaumes 75 / Psa 75

Psaumes 76 / Psa 76

Psaumes 77 / Psa 77

Psaumes 78 / Psa 78

Psaumes 79 / Psa 79

Psaumes 80 / Psa 80

Psaumes 81 / Psa 81

Psaumes 82 / Psa 82

Psaumes 83 / Psa 83

Psaumes 84 / Psa 84

Psaumes 85 / Psa 85

Psaumes 86 / Psa 86

Psaumes 87 / Psa 87

Psaumes 88 / Psa 88

Psaumes 89 / Psa 89

Psaumes 90 / Psa 90

Psaumes 91 / Psa 91

Psaumes 92 / Psa 92

Psaumes 93 / Psa 93

Psaumes 94 / Psa 94

Psaumes 95 / Psa 95

Psaumes 96 / Psa 96

Psaumes 97 / Psa 97

Psaumes 98 / Psa 98

Psaumes 99 / Psa 99

Psaumes 100 / Psa 100

Psaumes 101 / Psa 101

Psaumes 102 / Psa 102

Psaumes 103 / Psa 103

Psaumes 104 / Psa 104

Psaumes 105 / Psa 105

Psaumes 106 / Psa 106

Psaumes 107 / Psa 107

Psaumes 108 / Psa 108

Psaumes 109 / Psa 109

Psaumes 110 / Psa 110

Psaumes 111 / Psa 111

Psaumes 112 / Psa 112

Psaumes 113 / Psa 113

Psaumes 114 / Psa 114

Psaumes 115 / Psa 115

Psaumes 116 / Psa 116

Psaumes 117 / Psa 117

Psaumes 118 / Psa 118

Psaumes 119 / Psa 119

Psaumes 120 / Psa 120

Psaumes 121 / Psa 121

Psaumes 122 / Psa 122

Psaumes 123 / Psa 123

Psaumes 124 / Psa 124

Psaumes 125 / Psa 125

Psaumes 126 / Psa 126

Psaumes 127 / Psa 127

Psaumes 128 / Psa 128

Psaumes 129 / Psa 129

Psaumes 130 / Psa 130

Psaumes 131 / Psa 131

Psaumes 132 / Psa 132

Psaumes 133 / Psa 133

Psaumes 134 / Psa 134

Psaumes 135 / Psa 135

Psaumes 136 / Psa 136

Psaumes 137 / Psa 137

Psaumes 138 / Psa 138

Psaumes 139 / Psa 139

Psaumes 140 / Psa 140

Psaumes 141 / Psa 141

Psaumes 142 / Psa 142

Psaumes 143 / Psa 143

Psaumes 144 / Psa 144

Psaumes 145 / Psa 145

Psaumes 146 / Psa 146

Psaumes 147 / Psa 147

Psaumes 148 / Psa 148

Psaumes 149 / Psa 149

Psaumes 150 / Psa 150