A A A A A
עברית 1977

Genèse 81
ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים:
2
ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים:
3
וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום:
4
ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט:
5
והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים:
6
ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה:
7
וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ:
8
וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה:
9
ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה:
10
ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה:
11
ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ:
12
וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד:
13
ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה:
14
ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ:
15
וידבר אלהים אל נח לאמר:
16
צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך:
17
כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ:
18
ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו:
19
כל החיה כל הרמש וכל העוף כל רומש על הארץ למשפחתיהם יצאו מן התבה:
20
ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהר ויעל עלת במזבח:
21
וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי:
22
עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו:Genèse 8:1

Genèse 8:2

Genèse 8:3

Genèse 8:4

Genèse 8:5

Genèse 8:6

Genèse 8:7

Genèse 8:8

Genèse 8:9

Genèse 8:10

Genèse 8:11

Genèse 8:12

Genèse 8:13

Genèse 8:14

Genèse 8:15

Genèse 8:16

Genèse 8:17

Genèse 8:18

Genèse 8:19

Genèse 8:20

Genèse 8:21

Genèse 8:22Genèse 1 / Gen 1

Genèse 2 / Gen 2

Genèse 3 / Gen 3

Genèse 4 / Gen 4

Genèse 5 / Gen 5

Genèse 6 / Gen 6

Genèse 7 / Gen 7

Genèse 8 / Gen 8

Genèse 9 / Gen 9

Genèse 10 / Gen 10

Genèse 11 / Gen 11

Genèse 12 / Gen 12

Genèse 13 / Gen 13

Genèse 14 / Gen 14

Genèse 15 / Gen 15

Genèse 16 / Gen 16

Genèse 17 / Gen 17

Genèse 18 / Gen 18

Genèse 19 / Gen 19

Genèse 20 / Gen 20

Genèse 21 / Gen 21

Genèse 22 / Gen 22

Genèse 23 / Gen 23

Genèse 24 / Gen 24

Genèse 25 / Gen 25

Genèse 26 / Gen 26

Genèse 27 / Gen 27

Genèse 28 / Gen 28

Genèse 29 / Gen 29

Genèse 30 / Gen 30

Genèse 31 / Gen 31

Genèse 32 / Gen 32

Genèse 33 / Gen 33

Genèse 34 / Gen 34

Genèse 35 / Gen 35

Genèse 36 / Gen 36

Genèse 37 / Gen 37

Genèse 38 / Gen 38

Genèse 39 / Gen 39

Genèse 40 / Gen 40

Genèse 41 / Gen 41

Genèse 42 / Gen 42

Genèse 43 / Gen 43

Genèse 44 / Gen 44

Genèse 45 / Gen 45

Genèse 46 / Gen 46

Genèse 47 / Gen 47

Genèse 48 / Gen 48

Genèse 49 / Gen 49

Genèse 50 / Gen 50