A A A A A
×

English Bible

Deuteronomy 24

1
Pagka ang isang lalake ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga, na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kaniyang mga mata, sapagka't kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay, at ibibigay niya sa kaniyang kamay, at papagpapaalamin niya siya sa kaniyang bahay.
2
At pagkaalis niya sa bahay ng lalake, ay makayayaon siya at makapagaasawa sa ibang lalake.
3
At kung kapootan siya ng huling asawa, at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay, at ibigay sa kaniyang kamay, at papagpaalamin siya sa kaniyang bahay; o kung mamatay ang huling asawa, na kumuha sa kaniya upang maging asawa niya;
4
Hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kaniyang unang asawa na humiwalay sa kaniya, pagkatapos na kaniyang mapangayupapa siya; sapagka't yao'y karumaldumal sa harap ng Panginoon: at huwag mong papagkakasalahin ang lupain na ibinibigay na pinakamana sa iyo ng Panginoon mong Dios.
5
Pagka ang isang lalake ay bagong kasal, ay huwag lalabas na sasama sa hukbo ni mamamahala ng anomang katungkulan; siya'y magiging laya sa bahay na isang taon at kaniyang pasasayahin ang kaniyang asawa na kaniyang kinuha.
6
Walang taong kukuha ng gilingan o ng batong nasa itaas ng gilingan na pinakasangla: sapagka't parang kaniyang kinuhang pinakasangla ang buhay ng tao.
7
Kung ang sinoman ay masumpungang nagnanakaw ng sinoman sa kaniyang mga kapatid, sa mga anak ni Israel, at kaniyang inalipin siya, o ipinagbili siya; ang magnanakaw ngang yaon ay papatayin: gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo.
8
Magingat ka sa salot na ketong, na iyong isagawang masikap at gawin ang ayon sa lahat na ituturo sa iyo ng mga saserdote na mga Levita: kung paanong iniutos ko sa kanila ay gayon mo isasagawa.
9
Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon mong Dios kay Miriam sa daan nang kayo'y lumalabas sa Egipto.
10
Pagka ikaw ay magpapahiram sa iyong kapuwa ng anomang bagay na hiram, ay huwag kang papasok sa kaniyang bahay upang kumuha ng kaniyang sangla.
11
Ikaw ay tatayo sa labas, at ang taong iyong pinahihiram ay maglalabas ng sangla sa iyo.
12
At kung siya'y taong mahirap ay huwag kang matutulog na may sangla niya:
13
Iyo ngang isasauli sa kaniya ang sangla paglubog ng araw, upang siya'y matulog sa kaniyang damit, at pagpalain ka: at magiging katuwiran mo sa harap ng Panginoon mong Dios.
14
Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid, o sa mga iyong taga ibang bayan na nangasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang-daan:
15
Sa kaniyang kaarawan ay ibibigay mo sa kaniya ang kaniyang kaupahan, ni huwag lulubugan ng araw (sapagka't siya'y mahirap, at siyang inaasahan ng kaniyang puso); baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo.
16
Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang; bawa't tao'y papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.
17
Huwag mong ililiko ang matuwid ng taga ibang bayan, ni ng ulila; ni huwag mong kukuning sangla ang damit ng babaing bao:
18
Kundi aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Egipto, at tinubos ka ng Panginoon mong Dios mula roon: kaya't iniuutos ko sa iyong gawin mo ang bagay na ito.
19
Pagka iyong aanihin ang iyong ani sa bukid, at nakalimot ka ng isang bigkis sa bukid, ay huwag mong pagbabalikang kunin: magiging sa taga ibang lupa, sa ulila, at sa babaing bao: upang pagpalain ka ng Panginoon mong Dios sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay.
20
Pagka iyong papaspasan ang iyong puno ng olibo, ay huwag mong pagbabalikan ang mga nalagpasan; magiging sa taga ibang bayan, sa ulila, at sa babaing bao.
21
Pagka ikaw ay namimitas sa iyong ubasan, ay huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo; magiging sa taga ibang bayan, sa ulila, at sa babaing bao.
22
At iyong aalalahanin na naging alipin ka sa lupain ng Egipto: kaya't iniuutos ko sa iyong gawin ang bagay na ito.
Deuteronomy 24:1
Deuteronomy 24:2
Deuteronomy 24:3
Deuteronomy 24:4
Deuteronomy 24:5
Deuteronomy 24:6
Deuteronomy 24:7
Deuteronomy 24:8
Deuteronomy 24:9
Deuteronomy 24:10
Deuteronomy 24:11
Deuteronomy 24:12
Deuteronomy 24:13
Deuteronomy 24:14
Deuteronomy 24:15
Deuteronomy 24:16
Deuteronomy 24:17
Deuteronomy 24:18
Deuteronomy 24:19
Deuteronomy 24:20
Deuteronomy 24:21
Deuteronomy 24:22
Deuteronomy 1 / Deu 1
Deuteronomy 2 / Deu 2
Deuteronomy 3 / Deu 3
Deuteronomy 4 / Deu 4
Deuteronomy 5 / Deu 5
Deuteronomy 6 / Deu 6
Deuteronomy 7 / Deu 7
Deuteronomy 8 / Deu 8
Deuteronomy 9 / Deu 9
Deuteronomy 10 / Deu 10
Deuteronomy 11 / Deu 11
Deuteronomy 12 / Deu 12
Deuteronomy 13 / Deu 13
Deuteronomy 14 / Deu 14
Deuteronomy 15 / Deu 15
Deuteronomy 16 / Deu 16
Deuteronomy 17 / Deu 17
Deuteronomy 18 / Deu 18
Deuteronomy 19 / Deu 19
Deuteronomy 20 / Deu 20
Deuteronomy 21 / Deu 21
Deuteronomy 22 / Deu 22
Deuteronomy 23 / Deu 23
Deuteronomy 24 / Deu 24
Deuteronomy 25 / Deu 25
Deuteronomy 26 / Deu 26
Deuteronomy 27 / Deu 27
Deuteronomy 28 / Deu 28
Deuteronomy 29 / Deu 29
Deuteronomy 30 / Deu 30
Deuteronomy 31 / Deu 31
Deuteronomy 32 / Deu 32
Deuteronomy 33 / Deu 33
Deuteronomy 34 / Deu 34