A A A A A
×

English Bible

Jeremiah 30

1
Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon, na nagsasabi,
2
Ganito ang sinasalita ng Panginoon, ng Dios ng Israel, na nagsasabi, Iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo.
3
Sapagka't, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Juda, sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang, at kanilang aariin.
4
At ang mga ito ang mga salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa Israel at tungkol sa Juda.
5
Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon; Kami ay nangakarinig ng tinig ng panginginig, ng takot, at hindi ng kapayapaan.
6
Kayo'y magtanong ngayon, at inyong tingnan kung ang lalake ay nagdaramdam ng panganganak: bakit aking nakikita ang lahat na lalake na ang mga kamay ay nangasa kaniyang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam, at ang lahat na mukha ay naging maputla?
7
Ay! sapagka't ang araw na yaon ay dakila, na anopa't walang gaya niyaon: siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob; nguni't siya'y maliligtas doon.
8
At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo na aking aalisin ang kaniyang pamatok sa iyo, at aking papatirin ang iyong mga tali at hindi na siya maglilingkod pa sa mga taga ibang lupa:
9
Kundi kanilang paglilingkuran ang Panginoong kanilang Dios, at si David na kanilang hari, na aking ibabangon sa kanila.
10
Kaya't huwag kang masindak, Oh Jacob na aking lingkod, sabi ng Panginoon; huwag ka mang manglupaypay, Oh Israel: sapagka't narito, ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong binhi mula sa lupain ng kanilang pagkabihag; at ang Jacob ay babalik, at magiging tahimik at tiwasay, at walang tatakot sa kaniya.
11
Sapagka't ako'y sumasaiyo sabi ng Panginoon upang iligtas kita: sapagka't gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat na bansa na aking pinapangalatan sa iyo, nguni't hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo; kundi sasawayin kita ng kahatulan, at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa.
12
Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon, Ang iyong sakit ay walang kagamutan, at ang iyong sugat ay mabigat.
13
Walang makipaglaban ng iyong usapin upang ikaw ay mapagaling: ikaw ay walang mga panggamot na nakagagaling.
14
Nilimot ka ng lahat na mangingibig sa iyo; hindi ka nila hinahanap: sapagka't sinugatan kita ng sugat ng kaaway, ng parusa ng mabagsik; dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagka't ang iyong mga kasalanan ay dumami.
15
Bakit ka humihiyaw ng dahil sa iyong sakit? ang iyong hirap ay walang kagamutan: dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagka't ang iyong mga kasalanan ay dumami, aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo.
16
Kaya't silang lahat na nagsisilamon sa iyo ay mangalalamon; at lahat ng iyong kaaway, bawa't isa sa kanila'y magsisipasok sa pagkabihag; at silang nagsisisamsam sa iyo ay magiging samsam, at lahat ng nagsisihuli sa iyo ay aking ibibigay na huli.
17
Sapagka't pagiginhawahin kita, at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon; kanilang tinawag ka na tapon, na sinasabi, Ito ang Sion, na hindi hinahanap ng sinoman.
18
Ganito ang sabi ng Panginoon: Narito, aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Jacob, at pakukundanganan ko ang kaniyang mga tahanang dako; at ang bayan ay matatayo sa kaniyang sariling bunton, at ang bahay-hari ay tatahanan ng ayon sa ayos niyaon.
19
At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat, at ang tinig ng nangagsasaya: at aking pararamihin sila, at sila'y hindi magiging kaunti; akin ding luluwalhatiin sila, at sila'y hindi magiging maliit.
20
Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya nang una, at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko, at aking parurusahan yaong lahat na nagsisipighati sa kanila.
21
At ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila: at aking palalapitin siya, at siya'y lalapit sa akin: sapagka't sino yaong nangahas upang lumapit sa akin? sabi ng Panginoon.
22
At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Dios.
23
Narito, ang unos ng Panginoon, ang kaniyang kapusukan, ay bumulalas na parang buhawi: hahampas sa ulo ng masama.
24
Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kaniyang maisagawa ang haka ng kaniyang puso; sa mga huling araw ay iyong mauunawa.
Jeremiah 30:1
Jeremiah 30:2
Jeremiah 30:3
Jeremiah 30:4
Jeremiah 30:5
Jeremiah 30:6
Jeremiah 30:7
Jeremiah 30:8
Jeremiah 30:9
Jeremiah 30:10
Jeremiah 30:11
Jeremiah 30:12
Jeremiah 30:13
Jeremiah 30:14
Jeremiah 30:15
Jeremiah 30:16
Jeremiah 30:17
Jeremiah 30:18
Jeremiah 30:19
Jeremiah 30:20
Jeremiah 30:21
Jeremiah 30:22
Jeremiah 30:23
Jeremiah 30:24
Jeremiah 1 / Jer 1
Jeremiah 2 / Jer 2
Jeremiah 3 / Jer 3
Jeremiah 4 / Jer 4
Jeremiah 5 / Jer 5
Jeremiah 6 / Jer 6
Jeremiah 7 / Jer 7
Jeremiah 8 / Jer 8
Jeremiah 9 / Jer 9
Jeremiah 10 / Jer 10
Jeremiah 11 / Jer 11
Jeremiah 12 / Jer 12
Jeremiah 13 / Jer 13
Jeremiah 14 / Jer 14
Jeremiah 15 / Jer 15
Jeremiah 16 / Jer 16
Jeremiah 17 / Jer 17
Jeremiah 18 / Jer 18
Jeremiah 19 / Jer 19
Jeremiah 20 / Jer 20
Jeremiah 21 / Jer 21
Jeremiah 22 / Jer 22
Jeremiah 23 / Jer 23
Jeremiah 24 / Jer 24
Jeremiah 25 / Jer 25
Jeremiah 26 / Jer 26
Jeremiah 27 / Jer 27
Jeremiah 28 / Jer 28
Jeremiah 29 / Jer 29
Jeremiah 30 / Jer 30
Jeremiah 31 / Jer 31
Jeremiah 32 / Jer 32
Jeremiah 33 / Jer 33
Jeremiah 34 / Jer 34
Jeremiah 35 / Jer 35
Jeremiah 36 / Jer 36
Jeremiah 37 / Jer 37
Jeremiah 38 / Jer 38
Jeremiah 39 / Jer 39
Jeremiah 40 / Jer 40
Jeremiah 41 / Jer 41
Jeremiah 42 / Jer 42
Jeremiah 43 / Jer 43
Jeremiah 44 / Jer 44
Jeremiah 45 / Jer 45
Jeremiah 46 / Jer 46
Jeremiah 47 / Jer 47
Jeremiah 48 / Jer 48
Jeremiah 49 / Jer 49
Jeremiah 50 / Jer 50
Jeremiah 51 / Jer 51
Jeremiah 52 / Jer 52