A A A A A
×

English Bible

Isaiah 32

1
Narito, isang hari ay maghahari sa katuwiran, at mga pangulo ay magpupuno sa kahatulan.
2
At isang lalake ay magiging gaya ng isang kublihang dako sa hangin, at kanlungan sa bagyo, gaya ng mga ilog ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato sa kinapapagurang lupain.
3
At ang mga mata nila na nangakakakita ay hindi manganlalabo, at ang mga tainga nila na nangakikinig ay mangakikinig.
4
Ang puso naman ng walang bahala ay makakaunawa ng kaalaman, at ang dila ng mga utal ay mangahahanda upang mangagsalita ng malinaw.
5
Ang taong mangmang ay hindi na tatawagin pang dakila o ang magdaraya man ay sasabihing magandang-loob.
6
Sapagka't ang taong mangmang ay magsasalita ng kasamaan, at ang kaniyang puso ay gagawa ng kasalanan, upang magsanay ng paglapastangan, at magsalita ng kamalian laban sa Panginoon, upang alisan ng makakain ang taong gutom, at upang papagkulangin ang inumin ng uhaw.
7
Ang mga kasangkapan din naman ng magdaraya ay masama: siya'y kumakatha ng mga masamang katha upang ibuwal ang mga maamo sa pamamagitan ng mga sinungaling na salita, pagka nga ang mapagkailangan ay nagsasalita ng matuwid.
8
Nguni't ang mapagbiyaya ay kumakatha ng mga bagay na pagbibiyaya; at sa mga bagay na pagbibiyaya ay mananatili siya.
9
Kayo'y magsibangon, kayong mga babaing tiwasay, at dinggin ninyo ang tinig ko; ninyong mga walang bahalang anak na babae, pakinggan ninyo ang aking pananalita.
10
Sapagka't sa mga araw na sa dako pa roon ng isang taon ay mangababagabag kayo, kayong mga walang bahalang babae: sapagka't ang ani ng ubas ay magkukulang, ang pagaani ay hindi darating.
11
Kayo'y magsipanginig, kayong mga babaing tiwasay; kayo'y mangabagabag, kayong mga walang bahala; kayo'y magsipaghubo, at kayo'y magsipaghubad, at mangagbigkis kayo ng kayong magaspang sa inyong mga balakang.
12
Sila'y magsisidagok sa mga dibdib dahil sa mga maligayang parang, dahil sa mabungang puno ng ubas.
13
Sa lupain ng aking bayan ay tutubo ang mga tinik at mga dawag; oo, sa lahat na bahay na kagalakan sa masayang bayan:
14
Sapagka't ang bahay-hari ay mapapabayaan; ang mataong bayan ay magiging ilang; ang burol at ang bantayang moog ay magiging mga pinaka yungib magpakailan man, kagalakan ng mga mailap na asno, pastulan ng mga kawan;
15
Hanggang sa mabuhos sa atin ang Espiritu na mula sa itaas, at ang ilang ay maging mabungang bukid, at ang mabungang bukid ay mabilang na pinakagubat.
16
Kung magkagayo'y tatahan ang kahatulan sa ilang, at ang katuwiran ay titira sa mabungang bukid.
17
At ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan; at ang bunga ng katuwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailan man.
18
At ang bayan ko ay tatahan sa payapang tahanan, at sa mga tiwasay na tahanan, at sa mga tahimik na dako na pahingahan.
19
Nguni't lalagpak ang granizo, sa ikasisira ng gubat; at ang bayan ay lubos na mawawasak.
20
Mapapalad kayo na nangaghahasik sa siping ng lahat na tubig, na nangagpapalakad ng mga paa ng baka at ng asno.
Isaiah 32:1
Isaiah 32:2
Isaiah 32:3
Isaiah 32:4
Isaiah 32:5
Isaiah 32:6
Isaiah 32:7
Isaiah 32:8
Isaiah 32:9
Isaiah 32:10
Isaiah 32:11
Isaiah 32:12
Isaiah 32:13
Isaiah 32:14
Isaiah 32:15
Isaiah 32:16
Isaiah 32:17
Isaiah 32:18
Isaiah 32:19
Isaiah 32:20
Isaiah 1 / Isa 1
Isaiah 2 / Isa 2
Isaiah 3 / Isa 3
Isaiah 4 / Isa 4
Isaiah 5 / Isa 5
Isaiah 6 / Isa 6
Isaiah 7 / Isa 7
Isaiah 8 / Isa 8
Isaiah 9 / Isa 9
Isaiah 10 / Isa 10
Isaiah 11 / Isa 11
Isaiah 12 / Isa 12
Isaiah 13 / Isa 13
Isaiah 14 / Isa 14
Isaiah 15 / Isa 15
Isaiah 16 / Isa 16
Isaiah 17 / Isa 17
Isaiah 18 / Isa 18
Isaiah 19 / Isa 19
Isaiah 20 / Isa 20
Isaiah 21 / Isa 21
Isaiah 22 / Isa 22
Isaiah 23 / Isa 23
Isaiah 24 / Isa 24
Isaiah 25 / Isa 25
Isaiah 26 / Isa 26
Isaiah 27 / Isa 27
Isaiah 28 / Isa 28
Isaiah 29 / Isa 29
Isaiah 30 / Isa 30
Isaiah 31 / Isa 31
Isaiah 32 / Isa 32
Isaiah 33 / Isa 33
Isaiah 34 / Isa 34
Isaiah 35 / Isa 35
Isaiah 36 / Isa 36
Isaiah 37 / Isa 37
Isaiah 38 / Isa 38
Isaiah 39 / Isa 39
Isaiah 40 / Isa 40
Isaiah 41 / Isa 41
Isaiah 42 / Isa 42
Isaiah 43 / Isa 43
Isaiah 44 / Isa 44
Isaiah 45 / Isa 45
Isaiah 46 / Isa 46
Isaiah 47 / Isa 47
Isaiah 48 / Isa 48
Isaiah 49 / Isa 49
Isaiah 50 / Isa 50
Isaiah 51 / Isa 51
Isaiah 52 / Isa 52
Isaiah 53 / Isa 53
Isaiah 54 / Isa 54
Isaiah 55 / Isa 55
Isaiah 56 / Isa 56
Isaiah 57 / Isa 57
Isaiah 58 / Isa 58
Isaiah 59 / Isa 59
Isaiah 60 / Isa 60
Isaiah 61 / Isa 61
Isaiah 62 / Isa 62
Isaiah 63 / Isa 63
Isaiah 64 / Isa 64
Isaiah 65 / Isa 65
Isaiah 66 / Isa 66