A A A A A
×

English Bible

Isaiah 29

1
Hoy Ariel, Ariel, na bayang hinantungan ni David! magdagdag kayo ng taon sa taon; magdiwang sila ng mga kapistahan:
2
Akin ngang pahihirapan ang Ariel, at magsisitangis at mananaghoy: at siya'y magiging gaya ng Ariel sa akin.
3
At ako'y magtatayo ng kampamento laban sa iyo sa palibot, at kukubkubin kita ng mga kuta, at ako'y magbabangon ng mga pangkubkob laban sa iyo.
4
At ikaw ay mabababa, at magsasalita mula sa lupa, at ang iyong salita ay magiging mababa na mula sa alabok: at ang iyong tinig ay magiging gaya ng isang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, mula sa lupa, at ang iyong pananalita ay bubulong mula sa alabok.
5
Nguni't ang karamihan ng iyong mga kaaway ay magiging gaya ng munting alabok, at ang karamihan ng mga kakilakilabot ay gaya ng ipang inililipad ng hangin: oo, magiging sa biglang sandali.
6
Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog, at ng lindol, at ng malaking kaingay, ng ipoipo at bagyo, at ng liyab ng mamumugnaw na apoy.
7
At ang karamihan ng lahat na bansa na nagsisilaban sa Ariel, lahat na nagsisilaban sa kaniya at sa kaniyang kuta, at ang nagpapahirap sa kaniya, ay magiging gaya ng panaginip na isang pangitain sa gabi.
8
At mangyayari, na gaya ng kung ang isang gutom ay nananaginip, at, narito, siya'y kumakain; nguni't siya'y nagigising, at ang kaniyang kaluluwa ay walang anoman: o gaya ng kung ang isang uhaw ay nananaginip, at, narito, siya'y umiinom; nguni't siya'y nagigising, at, narito, siya'y malata, at ang kaniyang kaluluwa ay uhaw: gayon ang mangyayari sa karamihan ng lahat na bansa, na nagsisilaban sa bundok ng Sion.
9
Kayo'y mangatigilan at manganggilalas; kayo'y mangalugod at mangabulag: sila'y lango, nguni't hindi sa alak; sila'y gumigiray, nguni't hindi sa matapang na alak.
10
Sapagka't inihulog ng Panginoon sa inyo ang diwa ng mahimbing na pagkakatulog, at ipinikit ang inyong mga mata, na mga propeta; at ang iyong mga pangulo, na mga tagakita, ay kaniyang tinakpan.
11
At ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatatakan, na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa, na sinasabi, Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo: at kaniyang sinasabi, Hindi ko mababasa, sapagka't natatatakan;
12
At ang aklat ay nabigay sa kaniya na hindi marunong, na sinasabi, Iyong basahin ito, isinasamo ko sa iyo: at kaniyang sinasabi, Ako'y hindi marunong bumasa.
13
At sinabi ng Panginoon, Yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, nguni't inilayo ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila:
14
Dahil dito narito, pasisimulan kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito, isang kagilagilalas na gawa at kamanghamangha: at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga mabait ay malilingid.
15
Sa aba nila, na nagsisihanap ng kalaliman upang ilingid sa Panginoon ang kanilang payo, at ang kanilang mga gawa ay nasa kadiliman, at kanilang sinasabi, Sinong nakakakita sa atin? at sinong nakakakilala sa atin?
16
Kayo'y nangagbabaligtad ng mga bagay! Maibibilang bagang putik ang magpapalyok; upang sabihin ng bagay na yari sa may-gawa sa kaniya, Hindi niya ginawa ako; o sabihin ng bagay na may anyo tungkol sa naganyo, Siya'y walang unawa?
17
Hindi baga sangdaling-sangdali na lamang, at ang Libano ay magiging mainam na bukid, at ang mainam na bukid ay magiging pinakagubat?
18
At sa araw na yaon ay makikinig ang pipi ng mga salita ng aklat, at ang mga mata ng bulag ay makakakita mula sa kalabuan at sa kadiliman.
19
At mananagana naman sa kanilang kagalakan sa Panginoon, ang maamo, at ang dukha sa gitna ng mga tao ay magagalak sa Banal ng Israel.
20
Sapagka't ang kakilakilabot ay nauwi sa wala, at ang mangduduwahagi ay naglilikat, at ang lahat na nagbabanta ng kasamaan ay nangahiwalay:
21
Yaong nakapagkasala sa tao sa isang usapin, at naglalagay ng silo doon sa sumasaway sa pintuang-bayan, at nagliligaw sa ganap na tao sa pamamagitan ng walang kabuluhan.
22
Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, na siyang tumubos kay Abraham, tungkol sa sangbahayan ni Jacob, Si Jacob nga ay hindi mapapahiya o mamumula pa man ang kaniyang mukha.
23
Nguni't pagka kaniyang nakikita ang kaniyang mga anak, ang gawa ng aking mga kamay, sa gitna niya, ay kanilang aariing banal ang aking pangalan; oo, kanilang aariing banal ang Banal ni Jacob, at magsisitayong may takot sa Dios ng Israel.
24
Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mangatututo ng aral.
Isaiah 29:1
Isaiah 29:2
Isaiah 29:3
Isaiah 29:4
Isaiah 29:5
Isaiah 29:6
Isaiah 29:7
Isaiah 29:8
Isaiah 29:9
Isaiah 29:10
Isaiah 29:11
Isaiah 29:12
Isaiah 29:13
Isaiah 29:14
Isaiah 29:15
Isaiah 29:16
Isaiah 29:17
Isaiah 29:18
Isaiah 29:19
Isaiah 29:20
Isaiah 29:21
Isaiah 29:22
Isaiah 29:23
Isaiah 29:24
Isaiah 1 / Isa 1
Isaiah 2 / Isa 2
Isaiah 3 / Isa 3
Isaiah 4 / Isa 4
Isaiah 5 / Isa 5
Isaiah 6 / Isa 6
Isaiah 7 / Isa 7
Isaiah 8 / Isa 8
Isaiah 9 / Isa 9
Isaiah 10 / Isa 10
Isaiah 11 / Isa 11
Isaiah 12 / Isa 12
Isaiah 13 / Isa 13
Isaiah 14 / Isa 14
Isaiah 15 / Isa 15
Isaiah 16 / Isa 16
Isaiah 17 / Isa 17
Isaiah 18 / Isa 18
Isaiah 19 / Isa 19
Isaiah 20 / Isa 20
Isaiah 21 / Isa 21
Isaiah 22 / Isa 22
Isaiah 23 / Isa 23
Isaiah 24 / Isa 24
Isaiah 25 / Isa 25
Isaiah 26 / Isa 26
Isaiah 27 / Isa 27
Isaiah 28 / Isa 28
Isaiah 29 / Isa 29
Isaiah 30 / Isa 30
Isaiah 31 / Isa 31
Isaiah 32 / Isa 32
Isaiah 33 / Isa 33
Isaiah 34 / Isa 34
Isaiah 35 / Isa 35
Isaiah 36 / Isa 36
Isaiah 37 / Isa 37
Isaiah 38 / Isa 38
Isaiah 39 / Isa 39
Isaiah 40 / Isa 40
Isaiah 41 / Isa 41
Isaiah 42 / Isa 42
Isaiah 43 / Isa 43
Isaiah 44 / Isa 44
Isaiah 45 / Isa 45
Isaiah 46 / Isa 46
Isaiah 47 / Isa 47
Isaiah 48 / Isa 48
Isaiah 49 / Isa 49
Isaiah 50 / Isa 50
Isaiah 51 / Isa 51
Isaiah 52 / Isa 52
Isaiah 53 / Isa 53
Isaiah 54 / Isa 54
Isaiah 55 / Isa 55
Isaiah 56 / Isa 56
Isaiah 57 / Isa 57
Isaiah 58 / Isa 58
Isaiah 59 / Isa 59
Isaiah 60 / Isa 60
Isaiah 61 / Isa 61
Isaiah 62 / Isa 62
Isaiah 63 / Isa 63
Isaiah 64 / Isa 64
Isaiah 65 / Isa 65
Isaiah 66 / Isa 66