A A A A A
×

English Bible

Proverbs 18

1
Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan.
2
Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso.
3
Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi.
4
Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na batis.
5
Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti, ni iligaw man ang matuwid sa kahatulan.
6
Ang mga labi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit, at tinatawag ng kaniyang bibig ang mga hampas.
7
Ang bibig ng mangmang ay kaniyang kapahamakan, at ang kaniyang mga labi ay silo ng kaniyang kaluluwa.
8
Ang mga salita ng mga mapaghatid-dumapit ay parang mga masarap na subo, at nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan.
9
Siya mang walang bahala sa kaniyang gawain ay kapatid siya ng maninira.
10
Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas.
11
Ang yaman ng mayamang tao ay ang kaniyang matibay na bayan, at gaya ng matayog na kuta sa kaniyang sariling isip,
12
Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba.
13
Ang sumasagot bago makinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya.
14
Aalalayan ng diwa ng tao ang kaniyang sakit; nguni't ang bagbag na diwa sinong nakapagdadala?
15
Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman; at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman.
16
Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kaniya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao.
17
Ang nakikipaglaban ng kaniyang usap na una ay tila ganap; nguni't dumarating ang kaniyang kapuwa at sinisiyasat siya.
18
Ang pagsasapalaran ay nagpapatigil ng mga pagtatalo, at naghihiwalay sa gitna ng mga makapangyarihan.
19
Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kay sa matibay na bayan: at ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo.
20
Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kaniyang bibig; sa bunga ng kaniyang mga labi ay masisiyahan siya.
21
Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila; at ang nagsisiibig sa kaniya ay magsisikain ng kaniyang bunga.
22
Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon.
23
Ang dukha ay gumagamit ng mga pamanhik: nguni't ang mayaman ay sumasagot na may kagilasan.
24
Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid.
Proverbs 18:1
Proverbs 18:2
Proverbs 18:3
Proverbs 18:4
Proverbs 18:5
Proverbs 18:6
Proverbs 18:7
Proverbs 18:8
Proverbs 18:9
Proverbs 18:10
Proverbs 18:11
Proverbs 18:12
Proverbs 18:13
Proverbs 18:14
Proverbs 18:15
Proverbs 18:16
Proverbs 18:17
Proverbs 18:18
Proverbs 18:19
Proverbs 18:20
Proverbs 18:21
Proverbs 18:22
Proverbs 18:23
Proverbs 18:24
Proverbs 1 / Pro 1
Proverbs 2 / Pro 2
Proverbs 3 / Pro 3
Proverbs 4 / Pro 4
Proverbs 5 / Pro 5
Proverbs 6 / Pro 6
Proverbs 7 / Pro 7
Proverbs 8 / Pro 8
Proverbs 9 / Pro 9
Proverbs 10 / Pro 10
Proverbs 11 / Pro 11
Proverbs 12 / Pro 12
Proverbs 13 / Pro 13
Proverbs 14 / Pro 14
Proverbs 15 / Pro 15
Proverbs 16 / Pro 16
Proverbs 17 / Pro 17
Proverbs 18 / Pro 18
Proverbs 19 / Pro 19
Proverbs 20 / Pro 20
Proverbs 21 / Pro 21
Proverbs 22 / Pro 22
Proverbs 23 / Pro 23
Proverbs 24 / Pro 24
Proverbs 25 / Pro 25
Proverbs 26 / Pro 26
Proverbs 27 / Pro 27
Proverbs 28 / Pro 28
Proverbs 29 / Pro 29
Proverbs 30 / Pro 30
Proverbs 31 / Pro 31