A A A A A
Facebook Instagram Twitter
English Bible

Proverbs 111
Ang marayang timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang ganap na timbangan ay kaniyang kaluguran.
2
Pagka dumarating ang kapalaluan ay dumarating nga ang kahihiyan: nguni't nasa mababa ang karunungan.
3
Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila: nguni't ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila.
4
Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng poot: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan.
5
Ang katuwiran ng sakdal ay magtuturo ng kaniyang lakad: nguni't mabubuwal ang masama dahil sa kaniyang sariling kasamaan.
6
Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila: nguni't silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan.
7
Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kaniyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak; at ang pagasa ng masama ay nawawala.
8
Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya.
9
Pinapatay ng masama ng kaniyang bibig ang kaniyang kapuwa: nguni't sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid.
10
Pagka napapabuti ang mga matuwid ang bayan ay nagagalak: at pagka ang masama ay namamatay, may hiyawan.
11
Nabubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid: nguni't napapahamak sa pamamagitan ng bibig ng masama.
12
Siyang humahamak sa kaniyang kapuwa ay walang karunungan: nguni't ang taong naguunawa ay tumatahimik.
13
Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim: nguni't ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay.
14
Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan.
15
Siyang nananagot sa di kilala, ay mapapariwara: nguni't siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay.
16
Ang mapagbiyayang babae ay nagiimpok ng karangalan: at ang marahas na lalake ay pumipigil ng kayamanan.
17
Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang taksil ay bumabagabag sa kaniyang sariling laman.
18
Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod: nguni't ang naghahasik ng katuwiran ay nagtatamo ng tiwasay na ganting pala.
19
Siyang matatag sa katuwiran ay magtatamo ng buhay: at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kaniyang sariling ikamamatay.
20
Silang suwail sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kaniyang kaluguran.
21
Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan: nguni't ang binhi ng matuwid ay maliligtas.
22
Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait.
23
Ang nasa ng matuwid ay buti lamang: nguni't ang hintay ng masama ay poot.
24
May nagsasabog, at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kay sa karampatan, nguni't nauuwi lamang sa pangangailangan.
25
Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba: at siyang dumidilig ay madidilig din.
26
Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan: nguni't kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon.
27
Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap: nguni't siyang kumakatha ng sama ay sa kaniya lalagpak.
28
Siyang tumitiwala sa kaniyang mga kayamanan ay mabubuwal: nguni't ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon.
29
Siyang bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin: at ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso.
30
Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay; at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa.
31
Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa: gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan!Proverbs 11:1

Proverbs 11:2

Proverbs 11:3

Proverbs 11:4

Proverbs 11:5

Proverbs 11:6

Proverbs 11:7

Proverbs 11:8

Proverbs 11:9

Proverbs 11:10

Proverbs 11:11

Proverbs 11:12

Proverbs 11:13

Proverbs 11:14

Proverbs 11:15

Proverbs 11:16

Proverbs 11:17

Proverbs 11:18

Proverbs 11:19

Proverbs 11:20

Proverbs 11:21

Proverbs 11:22

Proverbs 11:23

Proverbs 11:24

Proverbs 11:25

Proverbs 11:26

Proverbs 11:27

Proverbs 11:28

Proverbs 11:29

Proverbs 11:30

Proverbs 11:31Proverbs 1 / Pro 1

Proverbs 2 / Pro 2

Proverbs 3 / Pro 3

Proverbs 4 / Pro 4

Proverbs 5 / Pro 5

Proverbs 6 / Pro 6

Proverbs 7 / Pro 7

Proverbs 8 / Pro 8

Proverbs 9 / Pro 9

Proverbs 10 / Pro 10

Proverbs 11 / Pro 11

Proverbs 12 / Pro 12

Proverbs 13 / Pro 13

Proverbs 14 / Pro 14

Proverbs 15 / Pro 15

Proverbs 16 / Pro 16

Proverbs 17 / Pro 17

Proverbs 18 / Pro 18

Proverbs 19 / Pro 19

Proverbs 20 / Pro 20

Proverbs 21 / Pro 21

Proverbs 22 / Pro 22

Proverbs 23 / Pro 23

Proverbs 24 / Pro 24

Proverbs 25 / Pro 25

Proverbs 26 / Pro 26

Proverbs 27 / Pro 27

Proverbs 28 / Pro 28

Proverbs 29 / Pro 29

Proverbs 30 / Pro 30

Proverbs 31 / Pro 31