A A A A A
×

English Bible

Exodus 38

1
At kaniyang ginawa ang dambanang pagsusunugan ng handog na kahoy na akasia: limang siko ang haba niyaon, at limang siko ang luwang niyaon, parisukat; at tatlong siko ang taas niyaon.
2
At kaniyang ginawa ang mga anyong sungay niyaon sa ibabaw ng apat na sulok niyaon; ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din: at kaniyang binalot ng tanso.
3
At kaniyang ginawa ang lahat ng mga kasangkapan ng dambana: ang mga kawa, at ang mga pala, at ang mga mangkok, ang mga pangalawit, at ang mga suuban lahat ng kasangkapan ay kaniyang ginawang tanso.
4
At kaniyang iginawa ang dambana ng isang salang tanso na ayos lambat, sa ibaba ng gilid ng dambana sa palibot niyaon, sa dakong ibaba, na umaabot hanggang sa kalahatian ng dambana.
5
At siya'y nagbubo ng apat na argolya para sa apat na sulok ng pinakasalang tanso, sa mga dakong susuutan ng mga pingga.
6
At ginawa niya ang mga pingga na kahoy na akasia, at pinagbalot ng tanso.
7
At kaniyang isinuot ang mga pingga sa mga argolya na nasa mga tagiliran ng dambana, upang mabuhat; ginawa niya ang dambana na kuluong sa pamamagitan ng mga tabla.
8
At kaniyang ginawa ang hugasan na tanso, at ang tungtungan niyao'y tanso, na niyari sa mga salamin ang tanso ng mga tagapaglingkod na babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan.
9
At kaniyang ginawa ang looban, sa tagilirang timugan na dakong timugan, ang tabing ng looban ay mga linong pinili na may isang daang siko:
10
Ang mga haligi ng mga yao'y dalawangpu, at ang mga tungtungan ay dalawangpu, tanso; ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete ay pilak.
11
At sa dakong hilagaan ay may isang daang siko, ang mga haligi ay dalawangpu, at ang mga tungtungan ay dalawangpu, tanso; ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete ay pilak.
12
At sa tagilirang kalunuran, may mga tabing na may limangpung siko, ang mga haligi ay sangpu, at ang mga tungtungan ay sangpu; ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete ay pilak.
13
At sa tagilirang silanganan na dakong silanganan ay may limangpung siko.
14
Ang mga tabing sa isang dako ng pintuang-daan ay may labinglimang siko; ang mga haligi ay tatlo, at ang mga tungtungan ay tatlo;
15
At gayon din sa kabilang dako: sa dakong ito at sa dakong yaon ng pintuang daan ng looban ay may mga tabing na tiglalabing limang siko; ang mga haligi niyaon, ay tatlo, at ang mga tungtungan niyaon ay tatlo.
16
Lahat ng mga tabing ng looban sa palibot, ay linong pinili.
17
At ang mga tungtungan para sa mga haligi ay tanso: ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilete ay pilak; at ang mga balot ng mga kapitel ay pilak; at ang lahat ng haligi ng looban ay napipiletehan ng pilak.
18
At ang tabing sa pintuang daan ng looban ay yari ng mangbuburda, na kayong bughaw, at kulay-ube, at pula, at linong pinili: at may dalawangpung siko ang haba, at ang taas sa luwang ay may limang siko, na kabagay ng mga tabing sa looban.
19
At ang mga haligi ay apat, at ang mga tungtungan ay apat, tanso; ang mga sima ay pilak, at ang mga balot ng kapitel, at ang mga pilete ay pilak.
20
At lahat ng mga tulos ng tabernakulo, at ng looban sa palibot, ay tanso.
21
Ito ang mga bilang ng mga bagay sa tabernakulo, sa makatuwid baga'y sa tabernakulo ng patotoo, gaya ng binilang nila, ayon sa utos ni Moises para sa paglilingkod ng mga Levita sa pamamagitan ni Ithamar na anak ni Aaron na saserdote.
22
At ginawa ni Bezaleel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda, yaong lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises.
23
At kasama niya si Aholiab, na anak ni Ahisamac, sa lipi ni Dan, na tagapagukit, at bihasang manggagawa, at mangbuburda sa bughaw at sa kulay-ube, at sa pula, at sa lino.
24
Lahat ng ginto na ginamit sa gagawin sa buong gawain sa santuario, sa makatuwid baga'y ang gintong handog ay dalawangpu't siyam na talento, at pitong daan at tatlongpung siklo, ayon sa siklo ng santuario.
25
At ang pilak niyaong mga nabilang sa kapisanan ay isang daang talento, at isang libo't pitong daan at pitongpu't limang siklo, ayon sa siklo ng santuario:
26
Na tigisang beka bawa't ulo, samakatuwid, kalahati ng isang siklo, ayon sa siklo ng santuario, sa bawa't isa na nasanib sa mga nabilang, magmula sa dalawangpung taong gulang na patanda, sa anim na raan at tatlong libo at limang daan at limangpung lalake.
27
At ang isang daang talentong pilak ay ginamit sa pagbububo ng mga tungtungan ng santuario, at ng mga tungtungan ng mga haligi ng lambong; isang daang tungtungan sa isang daang talento, isang talento sa bawa't tungtungan.
28
At sa isang libo't pitong daan at pitong pu't limang siklo, ay naigawa ng sima ang mga haligi at binalot ang mga kapitel, at iginawa ng mga pilete.
29
At ang tansong handog ay pitongpung talento, at dalawang libo at apat na raang siklo.
30
At siyang ipinaggawa ng mga tungtungan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ng dambanang tanso, at ng salang tanso niyaon, at ng lahat ng kasangkapan ng dambana,
31
At ng mga tungtungan ng looban sa palibot, at ng mga tungtungan ng pintuan ng looban, at ng lahat ng mga tulos ng dampa, at ng lahat ng mga tulos ng looban sa palibot.
Exodus 38:1
Exodus 38:2
Exodus 38:3
Exodus 38:4
Exodus 38:5
Exodus 38:6
Exodus 38:7
Exodus 38:8
Exodus 38:9
Exodus 38:10
Exodus 38:11
Exodus 38:12
Exodus 38:13
Exodus 38:14
Exodus 38:15
Exodus 38:16
Exodus 38:17
Exodus 38:18
Exodus 38:19
Exodus 38:20
Exodus 38:21
Exodus 38:22
Exodus 38:23
Exodus 38:24
Exodus 38:25
Exodus 38:26
Exodus 38:27
Exodus 38:28
Exodus 38:29
Exodus 38:30
Exodus 38:31
Exodus 1 / Exod 1
Exodus 2 / Exod 2
Exodus 3 / Exod 3
Exodus 4 / Exod 4
Exodus 5 / Exod 5
Exodus 6 / Exod 6
Exodus 7 / Exod 7
Exodus 8 / Exod 8
Exodus 9 / Exod 9
Exodus 10 / Exod 10
Exodus 11 / Exod 11
Exodus 12 / Exod 12
Exodus 13 / Exod 13
Exodus 14 / Exod 14
Exodus 15 / Exod 15
Exodus 16 / Exod 16
Exodus 17 / Exod 17
Exodus 18 / Exod 18
Exodus 19 / Exod 19
Exodus 20 / Exod 20
Exodus 21 / Exod 21
Exodus 22 / Exod 22
Exodus 23 / Exod 23
Exodus 24 / Exod 24
Exodus 25 / Exod 25
Exodus 26 / Exod 26
Exodus 27 / Exod 27
Exodus 28 / Exod 28
Exodus 29 / Exod 29
Exodus 30 / Exod 30
Exodus 31 / Exod 31
Exodus 32 / Exod 32
Exodus 33 / Exod 33
Exodus 34 / Exod 34
Exodus 35 / Exod 35
Exodus 36 / Exod 36
Exodus 37 / Exod 37
Exodus 38 / Exod 38
Exodus 39 / Exod 39
Exodus 40 / Exod 40