Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 85

1

Panginoon, ikaw ay naging lingap sa iyong lupain: iyong ibinalik ang nangabihag ng Jacob.

2

Iyong pinatawad ang kasamaan ng iyong bayan, iyong tinakpan ang lahat nilang kasalanan, (Selah)

3

Iyong pinawi ang buong poot mo: iyong tinalikdan ang kabangisan ng iyong galit.

4

Ibalik mo kami, Oh Dios ng aming kaligtasan, at papaglikatin mo ang iyong galit sa amin.

5

Magagalit ka ba sa amin magpakailan man? Iyo bang ipagpapatuloy ang iyong galit sa lahat ng sali't saling lahi?

6

Hindi mo ba kami bubuhayin uli: upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo?

7

Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagliligtas.

8

Aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Dios na Panginoon: sapagka't siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kaniyang bayan at sa kaniyang mga banal: nguni't huwag silang manumbalik uli sa kaululan.

9

Tunay na ang kaniyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kaniya; upang ang kaluwalhatian ay tumahan sa aming lupain.

10

Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong; katuwiran at kapayapaan ay naghalikan.

11

Katotohanan ay bumubukal sa lupa; at ang katuwiran ay tumungo mula sa langit.

12

Oo, ibibigay ng Panginoon ang mabuti; at ang ating lupain ay maguunlad ng kaniyang bunga.

13

Katuwira'y mangunguna sa kaniya; at gagawing daan ang kaniyang mga bakas.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905