Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 83

1

Oh Dios, huwag kang tumahimik: huwag kang mapayapa, at tumiwasay, Oh Dios.

2

Sapagka't narito, ang mga kaaway mo'y nanggugulo: at silang nangagtatanim sa iyo ay nangagtaas ng ulo.

3

Sila'y nagsisitanggap ng payong may katusuhan laban sa iyong bayan, at nangagsanggunian laban sa iyong nangakakubli.

4

Kanilang sinabi, Kayo'y parito, at atin silang ihiwalay sa pagkabansa; upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalaala pa.

5

Sapagka't sila'y nangagsangguniang magkakasama na may isang pagkakaayon; laban sa iyo ay nangagtitipanan:

6

Ang mga tolda ng Edom at ng mga Ismaelita; ang Moab at ang mga Agareno;

7

Ang Gebal, at ang Ammon, at ang Amalec; ang Filisteo na kasama ng mga taga Tiro:

8

Pati ng Asiria ay nalalakip sa kanila; kanilang tinulungan ang mga anak ni Lot.

9

Gumawa ka sa kanila ng gaya sa Madianita; gaya kay Sisara, gaya kay Jabin, sa ilog ng Cison:

10

Na nangamatay sa Endor; sila'y naging parang dumi sa lupa.

11

Gawin mo ang kanilang mga maginoo na gaya ni Oreb at ni Zeeb; Oo, lahat nilang mga pangulo ay gaya ni Zeba at ni Zalmuna;

12

Na siyang nagsipagsabi, kunin natin para sa atin na pinakaari ang mga tahanan ng Dios.

13

Oh Dios ko, gawin mo silang parang ipoipong alabok; Parang dayami sa harap ng hangin.

14

Parang apoy na sumusunog ng gubat, at parang liyab na nanunupok ng mga bundok;

15

Kaya't habulin mo sila ng iyong bagyo, at pangilabutin mo sila ng iyong unos.

16

Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan; upang hanapin nila ang iyong pangalan, Oh Panginoon.

17

Mangapahiya sila at manganglupaypay magpakailan man; Oo, mangahiya sila at mangalipol:

18

Upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay JEHOVA, ay Kataastaasan sa buong lupa.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905