Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 82

1

Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios.

2

Hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan, at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama? (Selah)

3

Hatulan mo ang dukha at ulila: gawan mo ng kaganapan ang napipighati at walang nagkakandili.

4

Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan: iligtas ninyo sila sa kamay ng masama,

5

Hindi nila nalalaman, ni nauunawa man; sila'y nagsisilakad na paroo't parito sa kadiliman: lahat ng patibayan ng lupa ay nangakilos.

6

Aking sinabi, Kayo'y mga dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan.

7

Gayon ma'y mangamamatay kayong parang mga tao, at mangabubuwal na parang isa sa mga pangulo.

8

Bumangon ka, O Dios, hatulan mo ang lupa: sapagka't iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa.

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905