Lumang Tipan
Bagong Tipan
Filipino Banal na Bibliya 1905

Awit 8

1

Oh Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa! na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit.

2

Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan, dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti.

3

Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos;

4

Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao, upang iyong dalawin siya?

5

Sapagka't iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kay sa Dios, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan.

6

Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa:

7

Lahat na tupa at baka, Oo, at ang mga hayop sa parang;

8

Ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anomang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat.

9

Oh Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa!

Filipino Bible 1905
Public Domain: 1905